Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009 – UL 23/2009


Na podlagi 32.b člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08 in 77/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009

1. člen

(1) Ta pravilnik določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2009/2010, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 42/2009 z dne 20. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 16 z dne 21. 1. 2009, str. 6), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.
(2) Ta pravilnik določa tudi predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2008/2009.

2. člen

(1) Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabel iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnjega odstavka, so opredeljeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 6.171 EUR/ha.

4. člen

(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 39.298 EUR/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.

5. člen

Predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2008/2009, znaša 0,30.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-30/2009

Ljubljana, dne 5. februarja 2009

EVA 2009-2311-0086

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1: TABELA ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA
A) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne
dejansko izvedene ukrepe za prestrukturiranje vinograda v
vertikali glede na nagib (v eurih):

VERTIKALA
Nagib
Ukrep:
0-10%
11-25%
26-35%
36-55%
nad 55%
Priprava zemljišča
8.846
9.674
10.615
13.860
17.988
Postavitev opore
9.076
9.367
9.740
10.539
10.950
Posaditev cepljenk z gostoto*:
- 3200–4600 trsov/ha
8.461
8.709
8.966
12.146
12.774
- nad 4600 trsov/ha      
10.767
11.079
11.402
15.474
16.267
Navoz zemlje (Kras)
9.389
 
Latniki (Kras)
da
ne
 
+30% na postavitev opore
 

 
   *gostota na ha neto površine
B) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne
dejansko izvedene ukrepe za prestrukturiranje vinograda na
terasah glede na nagib (v eurih):

TERASE
Nagib
Ukrep:
11-25%
26-35%
36-55%
nad 55%
Priprava zemljišča
10.687
10.888
11.217
11.987
Postavitev opore
8.617
7.553
5.323
2.810
Posaditev cepljenk z gostoto*:
- 3200–4600 trsov/ha
8.780
7.893
5.705
3.700
- nad 4600 trsov/ha
11.244
9.857
7.781
3.700
Naprava ozkih teras
6.412
6.533
6.730
7.192

*gostota na ha neto površine
Pri nagibu pod 11% se upoštevajo podatki za vertikalo.
Za vinograd na terasah se šteje vinograd, ki je po končanem
prestrukturiranju zasajen v terasah, z brežinami in
obračališči, potrebnimi za obdelavo vinograda. Za vinograd na
terasah se šteje tudi vinograd, zasajen s trsi po plastnicah,
pri čemer vrsta zasajenih trsov poteka pravokotno na nagib
zemljišča.
PRILOGA 2: OPIS POSAMEZNIH UKREPOV ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADA
1. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
Priprava zemljišča zajema humifikacijo in pripravo tal na
način, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje
se, da je ta faza izvedena, če so na površini, ki je predmet
prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke.
2. POSTAVITEV OPORE
Postavitev opore predstavlja postavitev končne opore, ki
zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico.
3. POSADITEV CEPLJENK
Posaditev cepljenk zajema posaditev vinograda s trsi z
gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha neto površine.
4. NAVOZ ZEMLJE NA KRASU


Navoz zemlje na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje
vinograda, se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras,
če se je navoz zemlje dejansko izvršil.
5. POSTAVITEV OPORE ZA LATNIK NA KRASU
Dodaten delež v višini 30% priznanih stroškov za postavitev
opore se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras, če se
postavi opora, potrebna za gojitveno obliko »latnik«, ki zajema
vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico.
6. NAPRAVA OZKIH TERAS
Za ozke terase se štejejo terase, pri katerih širina terasne
ploskve ne presega 1,8 metra.

Avtor: ZKŽP