Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2011/2012, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2010/2011 - UL 23/2011


Za izvrševanje 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in v zvezi z 32.b členom Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08, 77/08, 27/09 in 29/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2011/2012, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2010/2011

1. člen

(1) Ta pravilnik določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2011/2012, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 772/2010 z dne 1. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 232 z dne 2. 9. 2010, str. 1), in sicer:

– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,

– višino priznane vrednosti izpada dohodka in

– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.

(2) Ta pravilnik določa tudi predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2010/2011.

2. člen

Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnjega člena, so naslednji:

1. priprava zemljišča – zajema humifikacijo in pripravo tal na način, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je ta faza izvedena, če so na površini, ki je predmet prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke;

2. postavitev opore – predstavlja postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;

3. posaditev cepljenk – zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;

4. navoz zemlje na površino – kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras, če se je navoz zemlje dejansko izvršil;

5. postavitev opore za latnik – predstavlja oporo, potrebno za gojitveno obliko »latnik«, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico;

6. naprava ozkih teras – pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;

7. posaditev matičnega nasada – pomeni posaditev vinograda s kategorijo bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.

4. člen

Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 7.138 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 4.759 EUR/ha.

5. člen

(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 36.092 EUR/ha.

(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.

6. člen

Predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2010/2011, znaša 0,35.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-22/2011

Ljubljana, dne 25. marca 2011

EVA 2011-2311-0031

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti