Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina - sprememba - UL 30/2003


Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 32. člena in v zvezi z 11. členom uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/02, 27/03) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
 

1. člen

V navodilu o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina (Uradni list RS, št. 43/02, 27/03) se v naslovu in besedilu beseda »navodilo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznih sklonih.
 

2. člen

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevek se pošlje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja na obrazcu Poročilo o programu promocije vina, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Obrazec lahko pridelovalec v rubriki »podatki o izvajanju promocije po številki pridelka iz registra za mesec« razširi z dodatnimi vrsticami. Obrazcu morajo biti priloženi: kopija enotne carinske listine s potrjenim prehodom meje (v nadaljnjem besedilu: kopija ECL), potrdilo o poreklu vina, ki je odločba o ocenitvi vina s strani pooblaščene organizacije za oceno vina ter odločba o potrditvi programa promocije vina.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Iz kopije ECL mora biti razvidno, če je bilo vino originalno polnjeno. Na kopiji ECL mora biti pod točko 31. vpisana vrsta posode (steklo, inox, drugo), prostornina posode v litrih in količina izvoženega vina v tej posodi.«.

3. člen

PRILOGA se nadomesti z novo PRILOGO, ki je sestavni del tega pravilnika.

 

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-03-31/2003/1
Ljubljana, dne 14. marca 2003.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI