Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin - UL 62/2010


Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin

1. člen

V Uredbi o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08 in 5/09) se v 1. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:

»– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1140/2009 z dne 20. novembra 2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 4) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in«.

2. člen

V drugem odstavku 4. člena se besedilo »določili 92. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »določbo 85.i člena Uredbe 1234/2007/ES«.

V tretjem odstavku se besedilo »določili 91. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »določbo 85.h člena Uredbe 1234/2007/ES«.

V četrtem odstavku se besedilo »93. členom Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »85.j členom Uredbe 1234/2007/ES«.

3. člen

V prvem odstavku 10. člena se besedilo »100. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »85.q člena Uredbe 1234/2007/ES«.

V četrtem odstavku se besedilo »z 11. členom Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »s 103.q členom Uredbe 1234/2007/ES«.

4. člen

V četrtem odstavku 11. člena se besedilo »102. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »85.s člena Uredbe 1234/2007/ES«.

5. člen

V 13. členu se črta tretji odstavek.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

6. člen

Prvi odstavek 13.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če Evropska komisija v skladu s četrtim odstavkom 85.s člena Uredbe 1234/2007/ES določi enoten odstotek odobritve prijavljenih zneskov za izkrčitev vinogradov, agencija odloča o vlogah za podporo za izkrčitev vinograda do porabe razpoložljivih sredstev po naslednjem vrstnem redu:

– popolne vloge pridelovalcev, ki krčijo vse vinograde, ki jih obdelujejo, nato

– popolne vloge pridelovalcev, ki so fizične osebe in so do 15. septembra v letu oddaje vloge dopolnili najmanj 55 let starosti, nato

– popolne vloge iz četrtega odstavka tega člena in nato

– preostale popolne vloge glede na vrstni red njihove oddaje.«.

7. člen

V 13.b členu se besedilo »103. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »85.t člena Uredbe 1234/2007/ES«.

8. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-19/2010

Ljubljana, dne 29. julija 2010

EVA 2010-2311-0081

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister


Avtor: ZKŽP