Pravilnik o izvajanju uradnega nadzora na področju prehrane živali - UL 28/2004


Na podlagi 77. člena za izvajanje 36. in 84 člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o izvajanju uradnega nadzora na področju prehrane živali


 

I.UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja izvajanje inšpekcijskega nadzorstva na področju prehrane živali kot je določeno v Direktivi Sveta 95/53 ES, spremenjeni z Direktivo Sveta 1999/20 ES, Direktivo Sveta 2000/77 ES in Direktivo Sveta 2001/46, z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/53) in Direktivo Komisije 1998/68 ES (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/68) z vsemi spremembami.
(2) Direktiva 95/53 ES in Direktiva 98/68 se uporabljata neposredno v kolikor ni izvajanje posameznih členov direktiv s tem pravilnikom dodatno urejeno.
 

2. člen
(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi uporabljeni v direktivah naslednji pomen:
1. država članica je Republika Slovenija;
2. pristojni organi, pristojni organ za izvajanje uradnih pregledov za področje zdravstvene ustreznosti krme, dodatkov in premiksov ter nadzor in registracijo proizvodnih obratov je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), pristojni organ za področje kakovosti krme, dodatkov in premiksov pa je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu:IRSKGH);
3. pristojni organ za izvajanje nadzora nad prometom s posamičnimi krmili živalskega porekla, mineralinimi posamičnimi krmili, dodatki in premiksi, krmnimi mešanicami in proizvodi, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin pri uvozu na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU) je VURS in ga opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor na meji, za nadzor nad prometom posamičnega krmila rastlinskega izvora pri uvozu na teritorij EU je pristojni organ IRSKGH, opravljajo pa ga fitosanitarni inšpektorji na meji;
4. proizvodi za prehrano živali so posamična krmila, dodatki, premiksi, krmne mešanice in ostale snovi namenjene prehrani živali;
5. teritorij EU so ozemlja iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
6. tretje države so ozemlja, ki niso zajeta v Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
7. trgovina v skupnosti je trgovanje med državami članicami EU, ki ustreza pomenu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
 

3. člen
(4.a člen Direktive 59/53)

(1) VURS pripravlja operativne načrte operativnih ukrepov v nujnih primerih, ki opredeljujejo pooblastila in odgovornosti, ter predpisujejo načine prenosa informacij. VURS pripravlja in izvaja poskusne vaje.
(2) VURS pošilja Komisiji operativne načrte ukrepov v nujnih primerih, ki jih je pripravlja, in tudi vsakršne spremembe in uskladitve teh načrtov.
 

II. UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV

4. člen
(6. člen Direktive 95/53/)

Preglede posamičnih krmil živalskega ali rudninskega porekla, krmnih mešanic, dodatkov in premiksov, predvidene v 5. in 7. členu Direktive 95/53, se lahko opravljajo na mejnih prehodih, kjer je mejna veterinarska postaja, ki je uvrščena na listo odobrenih mejnih postaj v skladu z odločbo Komisije 2001/881, oziroma na mejnih prehodih, kjer fitosanitarni inšpektorji lahko opravljajo pregled posamičnih krmil rastlinskega porekla in so določeni v uredbi o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Uradni list RS, št. 4/02). 


5. člen
(9. člen Direktive 95/53)

(1) Proizvodi za prehrano živali ne smejo vstopiti na teritorij EU, dokler:
1. niso opravljeni pregledi v skladu s 5. členom oziroma 7. členom Direktive 95/53;
2. dokler ni potrjen dokument o pregledih proizvodov, uporabljenih v prehrani živali in uvoženih v EU iz tretjih držav, ki je označen kot Priloga A Direktive 98/68, iz katerega so razvidni vrsta in rezultati opravljenih pregledov. Trgovinski dokumenti se morajo navezovati na Prilogo A Direktive 98/68;
3. ni plačana pristojbina za pregled in položena predpisana varščina.
(2) Carinski organ ne sme sprostiti proizvodov na teritorij EU, dokler niso predložena dokazila, da so bile izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Namembna država članica ima pravico, da na izdelkih, kljub pregledu na meji,opravi naključne preglede.

 

III. TRGOVINA V SKUPNOSTI

6. člen
(16.a člen Direktive 95/53)

Obveščanje držav članic poteka v skladu z Uredbo o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na področju varnosti hrane oziroma živil pri vključevanju v proces analize tveganja (Uradni list RS, št. 56/03).
 

7. člen
(16.c člen Direktive 95/53)

Obveščanje Komisije poteka v skladu z Uredbo o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na področju varnosti hrane oziroma živil, pri vključevanju v proces analize tveganja (Uradni list RS, št. 56/03). 

8. člen
(18. člen Direktive 95/53)

(1) VURS imenuje nacionalne referenčne laboratorije in pooblaščene laboratorije za opravljanje analiz uradnega nadzora zdravstvene ustreznosti krme.
(2) Nacionalne referenčne laboratorije in pooblaščene laboratorije za opravljanje analiz uradnega nadzora kakovosti krme pa imenuje minister pristojen za kmetijstvo.

9. člen
(21. člen Direktive 95/53)

(1) VURS mora Komisijo obvestiti:
1. o pristojnem organu ali pristojnih organih,o njihovi krajevni pristojnosti in njihovem področju pristojnosti;
2. o laboratorijih v skladu z drugim odstavkom 18. člena Direktive ali 8. členom tega pravilnika;
3. po potrebi o seznamu točk vstopa v državo v skladu s 6. členom Direktive 95/53 za mejne prehode, kjer pregleda opravlja fitosantarna inšpekcija.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se skupaj z naknadnimi spremembami in dopolnitvami objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, seriji C.

10. člen
(22. člen Direktive 95/53)

(1) Pristojni organi izdelajo skupni letni plan inšpekcijskih pregledov in letni plan jemanja vzorcev. Program nadzora temelji na ciljnih kontrolnih pregledih na podlagi ocene tveganja, ki zajema vse stopnje v proizvodnji ter vse vrste obratov, v katerih poteka proizvodnja krme. Program nadzora mora zajemati tudi skladiščenje, promet in uporabo oziroma hranjenje krme živalim. V programu nazora je opredeljena pogostost inšpekcijskih pregledov ter število analiz vzorcev število je odvisno od problematike v preteklosti in splošne problematike v državi članici oziroma od priporočil Komisije.
(2) Poročilo o izvedbi skupnega programa nadzora Komisiji posreduje VURS.

11. člen
(prehodne določbe)

Predpisi EU, na katere se sklicuje ta pravilnik, so do objave v Uradnem listu EU v slovenskem jeziku, v pisni ali elektronski obliki na vpogled pri VURS v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik. 

12. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-118/2004
Ljubljana, dne 17. marca 2004.

 

mag. Franc But
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI