Pravilnik o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali - UL 49/2003


Na podlagi šestega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 6. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
 P R A V I L N I K*
o posebnih proizvodih, ki so neposredni
ali posredni vir beljakovin v prehrani živali 

1. člen

(1) Ta pravilnik določa vrsto proizvodov, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali kot posamično krmilo ali v krmnih mešanicah in so izdelani po določenih tehnoloških postopkih (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), pogoje, ki jih morajo izpolnjevati takšni proizvodi, način označevanja in postopek za vpis in izbris s seznama dovoljenih proizvodov.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo v primeru strokovnih in znanstvenih preskusov proizvodov na živalih, če se preskusi izvajajo pod nadzorom veterinarske inšpekcije.
(3) Če se proizvod izvaža v državo, ki ni članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), se določbe tega pravilnika ne uporabljajo, če veljajo drugačni standardi kot v državah EU. 

2. člen

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
označevanje so vse besedne označbe, blagovna znamka, zaščitna znamka, slikovne označbe ali simboli, ki se nanašajo na proizvode in se nahajajo na embalaži, etiketi, dokumentu, obročku ali ovoju, ki spremlja tak proizvod ali se nanj nanaša;
številka registracije je številka, ki je obratu dodeljena v skladu z veterinarskimi predpisi. 

3. člen

Proizvodi, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin po tem pravilniku, se razvrščajo v naslednje skupine:
beljakovinski proizvodi, pridobljeni iz mikroorganizmov;
spojine z nebeljakovinskim dušikom;
aminokisline in njihove soli;
analogi aminokislin. 

4. člen

(1) Proizvodnja, promet in uporaba proizvodov za krmljenje živali je dovoljena le za tiste proizvode, ki so uvrščeni na seznam iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
(2) Proizvodi iz Priloge 1 tega pravilnika morajo poleg prevladujoče analitske sestavine ali referenčnega mikroorganizma, gojišča in sestave, ki so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
imeti hranilno vrednost za živali zaradi vsebnosti dušika, aminokislin ali beljakovin,
pri pravilni uporabi ne smejo imeti škodljivih oziroma neželenih učinkov na zdravje ljudi, živali ali okolje,
ne smejo imeti negativnih vplivov na živalske proizvode,
morajo biti določljivi v krmi. 

5. člen

Proizvodi iz Priloge 1 tega pravilnika, ki se dajejo v promet kot posamično krmilo ali v krmnih mešanicah, morajo biti v prometu označeni v skladu s pravilnikom, ki ureja kakovost, označevanje in pakiranje krme. Na označbi oziroma kadar je proizvod v razsutem stanju, na spremni dokumentaciji, morajo biti navedeni tudi vsi podatki, ki so za posamezen proizvod določeni v Prilogi 1 tega pravilnika. 

6. člen

Proizvode iz Priloge 1 tega pravilnika, razen proizvodov iz 1.2.1 in 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, lahko dajejo v promet samo tisti obrati in posredniki, ki so registrirani v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane. 

7. člen

(1) Postopek za uvrstitev proizvoda na seznam v Prilogi 1 tega pravilnika (registracija) ter izbris iz seznama registriranih proizvodov izvede Komisija EU.
(2) Če se na podlagi novih podatkov in dognanj ugotovi, da proizvod, ki je uvrščen na seznam iz Priloge 1 tega pravilnika, predstavlja nevarnost za zdravje ljudi ali živali, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, začasno prepove ali omeji uporabo proizvoda in o tem nemudoma obvesti Komisijo EU in države članice EU ter v obvestilu navede razloge za svoje odločitev. Komisija EU nemudoma pregleda razloge, ki jih je navedla država članica EU, poda svoje mnenje in izvede ustrezne ukrepe.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druge spremembe že registriranih proizvodov, ki jih je treba izvesti zaradi znanstvenega in tehnološkega napredka. 

8. člen

(1) Dokumentacija za uvrstitev proizvodov na seznam iz Priloge 1 tega pravilnika mora biti za proizvode iz 1.1. in 1.2. točke Priloge 1 pripravljena v skladu z navodili, ki so kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pošlje dokumentacijo pristojnim organom za krmo v državah članicah EU, komisiji ter, kadar je izražena zahteva po posvetovanju, tudi posameznim znanstvenim odborom EU.
(3) Predlagatelj registracije mora v zadostnem številu izvodov posredovati dokumentacijo ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
(4) Prejemniki spisov morajo na zahtevo vlagatelja zagotoviti tajnost informacij, če gre za takšne podatke, katerih razkritje bi lahko škodljivo vplivalo na pravice iz industrijske lastnine.
(5) Poslovna tajnost ne velja za:
imena in sestavo proizvoda,
informacije glede gojišča in mikroorganizmov,
fizikalne, kemijske in biološke lastnosti proizvoda,
razlago farmakoloških, toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov,
analizne metode za ugotavljanje prisotnosti proizvoda v krmi. 

9. člen

(1) Določbe 7. in 8. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k EU.
(2) Proizvodi morajo biti označeni v skladu s tem pravilnikom najkasneje do dneva pristopa Republike Slovenije k EU. 

10. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 324-02-19/2003
Ljubljana, dne 14. aprila 2003.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivi št. 82/471/EEC in št. 83/228/EEC.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI