Pravilnik o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali - sprememba - UL 72/2004


Na podlagi šestega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02 in 45/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
    o dopolnitvah pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin
    v prehrani živali

1. člen

V Pravilniku o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali (Uradni list RS, št. 49/03) se v 1. členu doda četrti odstavek, ki se glasi:
    »(4) Ta pravilnik se ne uporablja za proizvode, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin, ki jih ureja Uredba (EC) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o genetsko spremenjeni hrani in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 123).«.

2. člen

V Prilogi 1 se v skupini proizvodov pod točko 4. Analogi aminokislin doda podtočka 4.1.3., ki se glasi:

+---+--------------+-----------+----+----------------+--------+------------------+
| |4.1.3. |CH(3)-S-(CH| |Monomerni estri:|Molznice|Označba |
| |Izopropil |(2))(2)- | |najmanj 90% | |proizvoda: |
| |ester |CH(OH)-COO-| |Vlažnost: največ| |-navedba: |
| |hidroksilirani|CH- | |1% | |Izopropil ester |
| |analog |(CH(3))(2) | | | |2-hidroksi-4- |
| |metionina | | | | |metiltiobutanojske|
| | | | | | |kisline, |
| | | | | | |Označba krmne |
| | | | | | |mešanice: |
| | | | | | |-navedba: Analog |
| | | | | | |metionina: |
| | | | | | |Izopropil ester |
| | | | | | |2-hidroksi-4- |
| | | | | | |metiltiobutanojske|
| | | | | | |kisline |
| | | | | | |-odstotek |
| | | | | | |vsebnosti analoga |
| | | | | | |metionina v krmi |
+---+--------------+-----------+----+----------------+--------+------------------+

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 324-02-19/2003-1

Ljubljana, dne 23. junija 2004.

EVA 2004-2311-0294

dr. Milan Pogačnik l. r.
    Minister
    za kmetijstvo, gozdarstvo
    in prehrano
Avtor: ZŽI