Pravilnik o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav – UL 81/2007


Na podlagi četrtega odstavka 10. člena, drugega odstavka 53. člena, 76. člena, za izvrševanje prvega odstavka 51. člena in prvega odstavka 53. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter na podlagi 29. člena za izvrševanje 15. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa:

– mesta in vrsto uradnega nadzora krme neživalskega izvora pri uvozu, predhodno napoved pošiljk krme neživalskega izvora in obveznosti nosilcev dejavnosti, povezane z uvozom krme neživalskega izvora na teritorij Evropske unije iz tretjih držav, za izvajanje 15., 16. in 17. člena Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) ter za izvajanje 24. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 183/2005/ES);

– pogoje za uvoz krme neživalskega izvora v skladu s 6. členom Direktive Komisije 98/51/ES z dne 9. julija 1998 o določitvi nekaterih ukrepov za izvajanje Direktive Sveta 95/69/ES o določitvi pogojev in določb za odobritev in registracijo nekaterih obratov in posrednikov, delujočih v sektorju krme za živali (UL L št. 208 z dne 24. 7. 1998, str. 43), zadnjič spremenjene z Uredbo 183/2005/ES;

– vsebino dokumenta, ki spremlja pošiljko krme neživalskega izvora, v skladu z Direktivo Komisije 98/68/ES z dne 10. septembra 1998 o določitvi standardnega dokumenta iz člena 9(1) Direktive Sveta 95/53/ES in nekaterih predpisov za preglede krme pri uvozu iz tretjih držav (UL L št. 261 z dne 24. 9. 1998, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/68/ES).

(2) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.

2. člen

(vstopne točke in mesta uvoza)

(1) Vstopna točka po tem pravilniku je mesto, kjer krma neživalskega izvora vstopi na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU) in kjer se opravita dokumentacijski oziroma naključni identifikacijski pregled.

(2) Mesto uvoza po tem pravilniku je mesto, kjer se opravi fizični pregled pošiljke krme neživalskega izvora in se pošiljka sprosti v prost pretok.

(3) Kadar fizični pregled pošiljke ni obvezen oziroma če so na vstopni točki izpolnjeni pogoji za opravljanje fizičnega pregleda pošiljke, je vstopna točka lahko tudi mesto uvoza.

3. člen

(vnos z namenom uvoza)

(1) Za pošiljke krme neživalskega izvora, pri katerih sta vstopna točka in mesto uvoza v Republiki Sloveniji, je vnos z namenom uvoza možen preko vseh mednarodnih mejnih prehodov.

(2) Za pošiljke iz prejšnjega odstavka se opravijo pregledi iz 16. člena Uredbe 882/2004/ES. Pogostnost naključnih identifikacijskih in fizičnih pregledov določita s programom nadzora Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH) v sodelovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je vnos rizičnih pošiljk krme neživalskega izvora z namenom uvoza iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES možen samo preko vstopnih točk, določenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, mesta sprostitve rizičnih pošiljk na območju Republike Slovenije pa določi VURS v sodelovanju s carinskim organom in jih objavi na svoji spletni strani http://www.vurs.gov.si in spletni strani ministrstva, pristojnega za veterinarstvo http://www.mkgp.gov.si.

(4) Pogostnost naključnih identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk iz prejšnjega odstavka je določena v izvedbenem predpisu Skupnosti iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.

(5) Za pošiljke krme neživalskega izvora, pri katerih je vstopna točka v Republiki Sloveniji, mesto uvoza pa v drugi državi članici, je vnos z namenom uvoza možen samo preko vstopnih točk, določenih v Prilogi 1 tega pravilnika.

4. člen

(obveznosti uvoznikov ali njihovih zastopnikov pri vnosu pošiljk krme neživalskega izvora z namenom uvoza)

(1) V primeru vnosa pošiljke iz prvega odstavka prejšnjega člena mora uvoznik ali njegov zastopnik prijaviti pošiljko CURS v skladu s carinskimi predpisi.

(2) V primeru vnosa pošiljk iz petega odstavka prejšnjega člena mora uvoznik ali njegov zastopnik CURS predložiti zahtevo za pregled pošiljke na dokumentu iz Priloge A Direktive 98/68/ES, na katerem izpolni del A, preostali del pa izpolnijo pristojni organ oziroma pristojni organi po opravljenih pregledih. Dokument mora biti izpolnjen v skladu z navodili iz Priloge B Direktive 98/68/ES in spremlja pošiljko do mesta uvoza. Dokument iz Priloge A Direktive 98/68/ES mora biti izpolnjen v slovenskem jeziku.

(3) Pošiljke krme neživalskega izvora, pri katerih je bila vstopna točka v drugi državi članici, lahko CURS sprosti v prost promet le, če jih spremlja dokument iz Priloge A Direktive 98/68/ES. V primeru, da pošiljko, ki je vstopila na območje EU v drugi državi članici ne spremlja dokument iz priloge A direktive 98/68/ES, mora uvoznik ali njegov zastopnik postopati v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika, kot da gre za uvoz z vnosom preko mejnega prehoda v Republiki Sloveniji. Pred sprostitvijo v promet mora biti opravljen fizični pregled pošiljke s strani VURS ali IRSKGH. CURS zagotovi hrambo dokumentov iz Priloge A Direktive 98/68/ES in rezultatov laboratorijskih analiz, če so ti na voljo, najmanj pet let.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek mora v primeru vnosa pošiljk krme neživalskega izvora, za katere se zahteva poostren nadzor v skladu s petim odstavkom 15. člena Uredbe 882/2004/ES, uvoznik ali njegov zastopnik namesto dokumenta iz Priloge A Direktive 98/68/ES CURS predložiti ustrezen dokument iz izvedbenega predpisa Skupnosti iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.

5. člen

(najava pošiljk krme iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES)

Pošiljke krme, za katere je treba v skladu s petim odstavkom 15. člena Uredbe 882/2004/ES opraviti poostren uradni nadzor, mora uvoznik ali njegov zastopnik vnaprej napovedati območnemu uradu VURS ali območni enoti IRSKGH, na območju katerega bo pošiljka sproščena v prost promet.

6. člen

(fizični pregled krme glede varnosti)

Fizični pregled krme neživalskega izvora pri uvozu opravi VURS:

– v primeru suma neustreznosti;

– v primeru, ko je bila vstopa točka pošiljke v drugi državi članici in je bilo na vstopni točki opravljeno ali zahtevano vzorčenje pošiljke, kar je razvidno iz dokumenta iz Priloge A Direktive 98/68/ES;

– naključno v skladu z letnim programom nadzora krme;

– v primeru pošiljk iz prejšnjega člena v skladu s pogostostjo, ki je določena z izvedbenim predpisom Skupnosti iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.

7. člen

(fizični pregled kakovosti oziroma gensko spremenjene krme)

Fizični pregled krme neživalskega izvora pri uvozu opravi IRSKGH:

– v primeru suma neskladnosti,

– naključno v skladu z letnim programom nadzora krme ter

– v primerih in obsegu, določenih v izvedbenem predpisu Skupnosti iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.

8. člen

(registracija obratov iz tretjih držav in njihovih zastopnikov na področju krme)

(1) Krmni dodatki in beljakovinski proizvodi, ki so odobreni za dajanje na trg v EU v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003/ES z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29), ter premiksi in krmne mešanice iz dodatkov, ki so navedeni v prvem odstavku poglavja 1 Priloge IV Uredbe 183/2005/ES, se lahko uvažajo na teritorij EU samo pod pogojem, da imajo obrati iz tretjih držav registriranega zastopnika s sedežem na teritoriju EU.

(2) Zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zastopa obrat iz tretje države, mora zagotoviti:

– da bo dajal v promet proizvode, ki izvirajo iz obrata, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 183/2005/ES;

– da bo dajal v promet proizvode, ki izpolnjujejo pogoje glede varnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja varnost krme;

– da bodo proizvodi ustrezali pogojem, ki so določeni v pravilniku, ki ureja kakovost, označevanje in pakiranje krme v prometu;

– da bodo proizvodi, ki so vir beljakovin, izpolnjevali pogoje iz pravilnika, ki ureja posebne proizvode, ki so posredni ali neposredni vir beljakovin;

– da bodo proizvodi izpolnjevali pogoje iz pravilnika, ki ureja krmo za posebne prehranske namene;

– da bodo krmni dodatki izpolnjevali pogoje iz Uredbe 1831/2003/ES;

– da bo vodil register proizvodov, ki jih daje v promet.

9. člen

(postopek registracije zastopnikov)

(1) Zastopnik iz drugega odstavka prejšnjega člena, mora biti registriran pri VURS. Vloga za registracijo se vloži na območni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS. Vlogi mora biti priložena pogodba o zastopanju obrata iz tretje države.

(2) Zastopniki, ki so že odobreni ali registrirani kot nosilci dejavnosti poslovanja s krmo pri VURS, OU VURS obvestijo, da opravljajo tudi dejavnost zastopanja obrata iz tretje države.

(3) OU VURS zastopnika vpiše v evidenco zastopnikov obratov v tretjih državah na območju EU, oziroma vpiše novo dejavnost v obstoječe evidence odobrenih ali registriranih obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo in mu izda potrdilo o vpisu.

10. člen

(obveščanje)

(1) CURS o opravljenih dokumentacijskih in identifikacijskih pregledih krme pri uvozu na teritorij EU na dogovorjen način poroča VURS in IRSKGH.

(2) VURS in IRSKGH posebej obveščata CURS o pomembnih informacijah, ki so se pojavile v Sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in o vrstah krme, za katere se zahteva poostren nadzor v skladu s petim odstavkom 15. člena Uredbe 882/2004/ES.

11. člen

(ukrepi in stroški ukrepov)

(1) V primeru neskladnosti ukrepata v skladu z 18. do 22. členom Uredbe 882/2004/ES VURS in IRSKGH.

(2) V primeru uvoza pošiljk krme neživalskega izvora, za katere se zahteva poostren nadzor v skladu s petim odstavkom 15. člena Uredbe 882/2004/ES, je uvoznik ali njegov zastopnik pred sprostitvijo pošiljke v prost pretok dolžan plačati pristojbino v skladu z izvedbenim predpisom Skupnosti iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.

12. člen

(prehodne določbe)

(1) Določba prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se uporablja do vzpostavitve seznama držav in obratov v tretjih državah, iz katerih je dovoljen uvoz krme, v skladu s 23. členom Uredbe 183/2005/ES.

(2) Določbe četrtega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 4. člena, četrte alinee 6. člena, tretje alinee 7. člena in drugega odstavka 11. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve izvedbenega predpisa iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.

13. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju uradnega nadzora na področju prehrane živali (Uradni list RS, št. 28/04, 38/04 – popr. in 93/05-ZVMS).

14. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2007.

 

 

Št. 007-37/2007

Ljubljana, dne 29. avgusta 2007

EVA 2007-2311-0001

 

Iztok Jarc l.r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 

Priloga 1

 

SEZNAM VSTOPNIH TOČK

Za vstopne točke se štejejo naslednji mejni prehodi v

Republiki Sloveniji:

1. za železniški promet: Dobova;

2. za cestni promet: Gruškovje, Jelšane in Obrežje;

3. za pomorski promet: Luka Koper;

4. za zračni promet: Letališče Brnik - Ljubljana.


Avtor: ZKZP