Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vodenju registra nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja - UL 42/2009


Na podlagi petega odstavka 154. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o vodenju registra nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja

1. člen

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način vodenja registra nevladnih organizacij, ki so pridobile status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: register).

2. člen

(1) Register vsebuje podatke o nevladnih organizacijah, ki imajo status delovanja v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: status).
(2) Vpis in izbris iz registra se opravita na podlagi pravnomočne odločbe o podelitvi ali odvzemu statusa.

3. člen

(1) Ministrstvo, pristojno za okolje, vzpostavi in vodi register nevladnih organizacij, ki so pridobile status.
(2) Register sestavljata registrska knjiga in zbirka dokumentov. Registrska knjiga se vodi v elektronski obliki.
(3) Vsi podatki, ki so vpisani v register, so javni.
(4) Podatke iz prejšnjega odstavka sme pregledovati vsakdo, razen če zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne določa drugače.

4. člen

V register se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register,
2. ime nevladne organizacije,
3. matična številka nevladne organizacije,
4. dejavnost nevladne organizacije,
5. datum in številka odločbe o podelitvi statusa,
6. datum in številka odločbe o odvzemu statusa,
7. druge opombe.

5. člen

Do vzpostavitve v elektronski obliki, se registrska knjiga vodi v pisni obliki.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-94/2009/5

Ljubljana, dne 21. maja 2009

EVA 2009-2511-0089

Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor


Avtor: ZKŽP