Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – UL 106/2006


Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

1. člen

V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06) se v 19. členu v tretjem odstavku in v četrtem odstavku v prvi alinei 2. točke besedilo »6. točke drugega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 7. točke«.

2. člen

V 25. členu se v drugem odstavku za besedilom »2.1« doda besedilo »in točke 3.1«.

3. člen

V 53. členu se v prvem odstavku v četrti alinei črta besedilo »prvega odstavka«, v trinajsti alinei pa se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.

V drugem odstavku se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:

»– 7. člena,«; v dosedanji tretji alinei se črta besedilo »prvega odstavka« in v dosedanji dvanajsti alinei se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.

V tretjem odstavku se v četrti alinei črta besedilo »drugega odstavka« in v petnajsti alinei beseda «tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.

V četrtem odstavku se v drugi alinei črta besedilo »tretjega odstavka« in v enajsti alinei beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.

V osmem odstavku se črta prva alinea.

V devetem in desetem odstavku se v šesti alinei beseda »tretjega« nadomesti z besedo »prvega«.

4. člen

V 54. členu se v prvem odstavku za besedilom »v skladu s 15.« doda besedilo »in 20.«.

5. člen

V 58. členu se besedilo »8. in 9.« nadomesti z besedilom »8., 9. in 10.«.

6. člen

V Prilogi 1 se v 2. točki besedilo »2.1 embalaža niso:« nadomesti z besedilom »2.2 embalaža niso:«.

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00719-81/2006/5

Ljubljana, dne 5. oktobra 2006

EVA 2006-2511-0199

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZŽI