Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže - UL 19/2010


Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

1. člen

V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) se v tretjem odstavku 7. člena na koncu četrte alinee pika nadomesti z vejico in se doda nova peta alinea, ki se glasi:

»– način zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo.«.

2. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-2/2010/4

Ljubljana, dne 4. marca 2010

EVA 2010-2511-0041

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik