Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o določitvi podrobnejših meril in načina izračuna predplačil za neposredna plačila zaradi izjemnih razmer v kmetijstvu v letu 2008 – UL 99/2008


Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o določitvi podrobnejših meril in načina izračuna predplačil za neposredna plačila zaradi izjemnih razmer v kmetijstvu v letu 2008

1. člen

Ta pravilnik določa podrobnejša merila in način izračuna predplačil za neposredna plačila zaradi izjemnih razmer v kmetijstvu v letu 2008 v Republiki Sloveniji v občinah, kjer so kmetijska gospodarstva zašla v hude finančne težave zaradi škode kot posledice velikih neurij z močnim vetrom in točo, za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96 (UL L št. 17 z dne 17. 10. 2007, str. 1);
– Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 24/07, 31/08 in 45/08 – ZKme-1);
– Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41008-28/2008/12 z dne 28. 8. 2008 in
– Odločbe Komisije (ES) o pooblastitvi Republike Slovenije za izvedbo predplačil za shemo neposrednih plačil za leto 2008, odobrene na 83. seji Upravljalnega odbora za neposredna plačila dne 15. oktobra 2008.

2. člen

Predplačila se izplačajo kmetijskim gospodarstvom, bistveno prizadetim v neurjih v letu 2008, za katera so občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah do 25. 9. 2008 evidentirale škodo v tekoči kmetijski proizvodnji na način in po postopku, kot je določeno v točki 4.5. Sklepa Vlade Republike Slovenije iz prejšnjega člena, in imajo škodo enako ali večjo kot 15% na najmanj 65% kmetijskih zemljišč s poljščinami, vrtninami, sadovnjaki, hmeljem in vinsko trto, prijavljenimi na zbirni vlogi za leto 2008. Občine, ki so evidentirale škodo v tekoči kmetijski proizvodnji, so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Za posamezno kmetijsko gospodarstvo se predplačilo neposrednih plačil za leto 2008 določi v višini 50% izplačanih plačilnih pravic za leto 2007, vendar ne več kot znaša 50% vrednosti plačilnih pravic za leto 2008.

4. člen

Izplačila predplačil se ne izvede za kmetijska gospodarstva:
– za katera je izračunana višina predplačila enaka ali nižja od 50 eurov;
– pri katerih je pri kontroli neposrednih plačil za leto 2008 razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino upravičenih površin za izplačilo plačilnih pravic večja kot 3% ali večja kot 2 hektara ugotovljene površine;
– ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz preteklih let iz naslova ukrepov kmetijske politike.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-399/2008

Ljubljana, dne 16. oktobra 2008

EVA 2008-2311-0166

Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP