Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov - sprememba - UL 46/2004


V skladu s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04 in 45/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o spremembi Sklepa o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov

I

V Sklepu o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 43/04) se 1. člen spremeni, tako da se glasi:
»Seznam kmetijskih proizvodov iz priloge 1 k Zakonu o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04 in 45/04) se spremeni, tako da se:
črtata tarifni oznaki: 0408 11 80 in 0408 91 80;
dodajo tarifne oznake: 0202 30 10, 0202 30 50, 0207 14 50 in 2009 49.«

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-29/2004-3
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.


Vlada Republike Slovenije


 

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik


Avtor: ZŽI