Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov - sprememba - 49/2004


V skladu s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04 in 45/04 popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije


S K L E P
o spremembi Sklepa o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov

I

Seznam kmetijskih proizvodov iz priloge 1 k Zakonu o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04 in 45/04-popravek, v nadaljnjem besedilu: zakon) se spremeni, tako da se:
črtata tarifni oznaki: 0408 11 80 in 0408 91 80;
dodajo tarifne oznake: 0202 30 10, 0202 30 50, 0207 14 50 in 2009 49.
 

II

Prečiščeno besedilo seznama kmetijskih proizvodov iz 2. člena zakona je Priloga 1 tega sklepa in je njegov sestavni del.
 

III

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 43/04).
 

IV

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-29/2004-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.


Vlada Republike Slovenije


 

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI