Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o zbiranju podatkov, potrebnih za ureditev trga z etilnim alkoholom kmetijskega porekla - UL 58/2004


Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1, 58/02 ZMR-1 in 45/01 ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o zbiranju podatkov, potrebnih za ureditev trga z etilnim alkoholom kmetijskega porekla 

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik ureja podrobnosti zbiranja podatkov o etilnem alkoholu v skladu z Uredbo Sveta ES št. 670/2003 (UL L 97, 15. 4. 2003) in Uredbe Komisije ES št. 2336/2003 (UL L 346, 31. 12. 2003). 

2. člen

(pomen izraza etilni alkohol)

Etilni alkohol je proizvod, uvrščen v skladu s carinsko nomenklaturo v:
a) etilni alkohol kmetijskega izvora
ex 2207 10 00 nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80% ali več, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Pogodba)
ex 2207 20 00 etilni alkohol in drugi alkohol, denaturiran, katerekoli vsebnosti alkohola, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I Pogodbe
ex 2208 90 91 nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80%, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I Pogodbe
in
ex 2208 90 99;
b) etilni alkohol nekmetijskega izvora, ki pomeni proizvode, ki so uvrščeni v skladu s carinsko nomenklaturo v kode 2207, 2208 90 91 in 2208 90 99 in niso kmetijskega izvora. 

3. člen

(oblika posredovanja podatkov)

Vsi podatki, ki se posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: AKTRP) in Evropski Komisiji, morajo biti izraženi v hektolitrih čistega alkohola. 

4. člen

(zbiranje in javljanje podatkov o uvozu in izvozu)

(1) Podatke o uvozu etilnega alkohola (obdobje uvoza, količina, država izvora, višina dajatve ob uvozu, podatek o tem, ali je alkohol kmetijskega izvora) posreduje AKTRP ju Republiška carinska uprava najkasneje 35 dni po zaključku obdobja, za katerega se poroča v skladu z uredbama iz 1. člena tega pravilnika.
(2) Podatke o izvozu etilnega alkohola (količina) Republiška carinska uprava posreduje AKTRP ju najkasneje 35 dni po zaključku obdobja, za katerega se poroča v skladu z uredbama iz 1. člena tega pravilnika. 

5. člen

(proizvodnja, zaloge in napoved proizvodnje)

(1) Zavezanec za poročanje poroča o proizvodnji, zalogah in napovedi proizvodnje etilnega alkohola za obdobje naslednjih 6 mesecev, in sicer o količini v hl čistega etilnega alkohola, izvoru (kmetijski nekmetijski); če je etilni alkohol kmetijskega izvora, še podatek glede na vrsto surovine (žita, melasa / sladkorna pesa, pridelki vinskega izvora, krompir, drugo).
(2) Zavezanci za poročanje v skladu s tem členom so proizvajalci etilnega alkohola, za zaloge pa tudi končni uporabniki. Podatke morajo posredovati:
o proizvodnji: za vsako trimesečje 10 delovnih dni po koncu trimesečja;
o napovedi proizvodnje: dvakrat letno, in sicer 15. januarja za obdobje od 1. julija do 31. decembra v tekočem letu in 15. julija za obdobje od 1. januarja do 31. junija za naslednje leto. Zavezanci posredujejo podatke na obrazcu številka 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Za zaloge do 31. januarja za preteklo koledarsko leto posredujejo podatke na obrazcu številka 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. 

6. člen

(poročanje o uporabi)

(1) Zavezanec za poročanje o uporabi etilnega alkohola je oseba, ki etilni alkohol spremeni v drug proizvod.
(2) Podatke o količini in vrsto uporabe etilnega alkohola ter ali gre za etilni alkohol kmetijskega ali nekmetijskega izvora posreduje za obdobje trimesečja zavezanec. Kot vrsta porabe se navede: priprava hrane in pijač, ki vsebujejo etilni alkohol, industrijska poraba, gorivo, drugo.
(3) Rok za poročanje je za vsako trimesečje 10 delovnih dni po koncu trimesečja.
(4) Zavezanci iz tega člena posredujejo podatke iz drugega odstavka na obrazcu številka 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. 

7. člen

(nekmetijski etilni alkohol)

Zavezanci iz 5. in 6. člena tega pravilnika morajo v predpisanih rokih poročati tudi o količinah proizvedenega etilnega alkohola, zalogah in uporabi etilnega alkohola nekmetijskega izvora. Zavezanci posredujejo podatke na obrazcu številka 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. 

8. člen

(roki)

Zavezanci iz 5. in 6. člena tega pravilnika so podatke dolžni javiti AKTRP v rokih, ki so določeni v uredbah Evropske unije iz 1. člena tega pravilnika. 

9. člen

(posredovanje podatkov EU)

Za posredovanje podatkov Evropski Komisiji je zadolžena AKTRP. 

10. člen

(poročanje za prvo četrtletje 2004)

Za leto 2004 se vsi podatki, ki se poročajo od 1. januarja do 31. maja poročajo do 15. junija 2004. 

11. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-19/2004
Ljubljana, dne 20. maja 2004.

 

dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI