Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem – UL 98/2007


Na podlagi 5. in 74. člena ter v zvezi s 6., 75., 89., 90., 91., 101., 104. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem

1. člen

V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/07) se v petem odstavku 17. člena številka »125.341,93« nadomesti s številko »135.910,75« in številka »29.056,33« s številko »18.487,51«.

2. člen

V petem odstavku 18. člena se številka »56.300,00« nadomesti s številko »59.060,00« in številka »8.500,00« s številko »5.740,00«.

3. člen

Za 19. členom se doda 19.a člen, ki se glasi:

»19.a člen

(podpora za izvajanje naloge certificiranja hmelja letnika 2007)

(1) S to uredbo se določi podpora za izvajanje naloge certificiranja hmelja letnika 2007.

(2) Vsebina podpore je financiranje naloge certificiranja hmelja letnika 2007. Upravičenec do podpore je organizacija, ki je v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem, pooblaščena za certificiranje hmelja.

(3) Upravičenec mora najkasneje do 29. oktobra 2007 predložiti ministrstvu v potrditev Program naloge certificiranja hmelja letnika 2007 (v nadaljnjem besedilu: letni program), na podlagi katerega sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevka, ki mora vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora najpozneje do 15. aprila 2008 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu.

(4) Sredstva za izvajanje programa iz tega člena zagotovi ministrstvo v letu 2007 do višine 9.780,00 eurov v okviru Strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji. Razliko do celotne višine vrednosti letnega programa zagotovijo zainteresirani pridelovalci, ki morajo za izvajanje programa zagotoviti sofinanciranje letnega programa po ceni, ki je določena v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem.«.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00715-30/2007/5

Ljubljana, dne 16. oktobra 2007

EVA 2007-2311-0187

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKZP