Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem – UL 38/2008


Na podlagi 5. in 74. člena ter v zvezi s 6., 75., 89., 90., 91., 101., 104. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem

1. člen

V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/07 in 98/07) se 17. člen nadomesti z novim 17. členom, ki se glasi:

»17. člen

(podpora za izvajanje programa žlahtnjenja hmelja)

(1) S to uredbo se uvede podpora za izvajanje programa žlahtnjenja hmelja.
(2) Vsebina podpore tega člena je sofinanciranje izvajanja programa žlahtnjenja hmelja za leto 2008.
(3) Upravičenec, ki do 25. aprila 2008 predloži ministrstvu v potrditev Program žlahtnjenja hmelja za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: letni program žlahtnjenja) in izjavo o zagotovitvi sofinanciranja letnega programa žlahtnjenja s strani zainteresiranih pridelovalcev hmelja v znesku iz petega odstavka tega člena, dobi podporo za izvajanje letnega programa žlahtnjenja, če predloži potrdila o izpolnjevanju pogojev, da:
– je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja kmetijstva,
– žlahtni slovenske sorte hmelja, prilagojene slovenskim rastnim razmeram,
– ima pri uradnem preizkušanju odbranko slovenske sorte hmelja,
– program žlahtnjenja hmelja izvaja že najmanj šest let,
– ima potrebno infrastrukturo in osebje za žlahtnjenje hmelja,
– ima v svoji organizacijski strukturi akreditiran laboratorij za analize na področju hmeljarstva,
– so program žlahtnjenja hmelja, ki ga je upravičenec izvajal do vključno leta 2007, v zadnjih štirih letih sofinancirali zainteresirani pridelovalci hmelja najmanj v višini 10 odstotkov vrednosti letnega programa žlahtnjenja.

(4) Letni program žlahtnjenja potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa žlahtnjenja sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu žlahtnjenja. Upravičenec mora najpozneje do 28. februarja 2009 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu žlahtnjenja.

(5) Sredstva za podporo za izvajanje letnega programa žlahtnjenja iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo v letu 2008 do višine 116.842,36 eura v okviru Strokovnih nalog v hmeljarstvu. Razliko do celotne višine vrednosti letnega programa žlahtnjenja zagotovijo zainteresirani pridelovalci, ki morajo za izvajanje letnega programa žlahtnjenja zagotoviti skupno najmanj 43.463,70 eura.«.

2. člen

18. člen se nadomesti z novim 18. členom, ki se glasi:

»18. člen

(podpora za izvajanje programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja)

(1) S to uredbo se uvede podpora za izvajanje programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja.
(2) Vsebina podpore tega člena je sofinanciranje izvajanja programa tehnologij pridelave hmelja in varstva hmelja za leto 2008.
(3) Upravičenec, ki do 25. aprila 2008 predloži ministrstvu v potrditev Program tehnologij pridelave hmelja in varstva hmelja za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: letni program tehnologij) ter izjavo o zagotovitvi sofinanciranja letnega programa tehnologij s strani zainteresiranih pridelovalcev hmelja v znesku iz petega odstavka tega člena, dobi podporo za izvajanje letnega programa tehnologij, če predloži potrdila o izpolnjevanju pogojev, da:
– je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja kmetijstva,
– v okviru svoje organizacijske strukture vsaj zadnjih šest let opravlja na lastnih ali zakupljenih površinah raziskovalno in strokovno delo na področju tehnologij pridelave hmelja, varstva hmelja in namakanja hmelja,
– vsaj zadnjih pet let izdaja napovedi za izvajanje ukrepov pri pridelavi hmelja (prognoza namakanja, prognoza tehnološke zrelosti, prognoza pridelka, spremljanje fenoloških in fitometričnih lastnosti hmelja),
– zaposluje strokovnjake s področja fitopatologije, entomologije, prehrane in fiziologije rastlin ter kmetijske ekonomike,
– ima potrebne poskusne površine za izvajanje programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja,
– razpolaga s kmetijskimi stroji za obdelavo poskusnih površin iz prejšnje alineje in z zmogljivostmi za pripravo hmelja,
– ima v svoji organizacijski strukturi akreditiran laboratorij za analize v hmeljarstvu.

(4) Letni program tehnologij potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa tehnologij sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu tehnologij. Upravičenec mora najpozneje do 28. februarja 2009 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu tehnologij.

(5) Sredstva za podporo za izvajanje letnega programa tehnologij iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo v letu 2008 do višine 100.000 eurov v okviru Strokovnih nalog v hmeljarstvu. Razliko do celotne višine vrednosti letnega programa tehnologij zagotovijo zainteresirani pridelovalci, ki morajo za izvajanje letnega programa tehnologij zagotoviti skupno najmanj 15.000 eurov.«.

3. člen

19. člen se nadomesti z novim 19. členom, ki se glasi:

»19. člen

(podpora za izvajanje naloge ocena letnika hmelja)

(1) S to uredbo se uvede podpora za izvajanje naloge ocena letnika hmelja.
(2) Vsebina podpore tega člena je financiranje izvajanja naloge ocena letnika hmelja za leto 2008, ki zajema pripravo letnih reprezentativnih vzorcev po posameznih sortah hmelja in na njihovi podlagi pripravo ocene, ki vključuje analize na vsebnost vlage, delež listov in pecljev, hmeljevega odpada, vsebnost semena in vsebnost alfa kislin, ki se določi po metodi KVH-TE.
(3) Upravičenec, ki do 25. aprila 2008 predloži ministrstvu v potrditev Program naloge ocena letnika hmelja za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: program ocene letnika) dobi podporo za izvajanje programa ocene letnika, če predloži potrdila o izpolnjevanju pogojev, da:
– je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja kmetijstva,
– zaposluje vsaj enega strokovnjaka, usposobljenega za izvajanje analize na vsebnost vlage, delež listov in pecljev, hmeljevega odpada, vsebnost semena in vsebnost alfa kislin, ki se določi po metodi KVH-TE,
– za letnik hmelja 2008 izvaja certificiranje pridelka hmelja,
– ima v svoji organizacijski strukturi akreditiran laboratorij za analize v hmeljarstvu.

(4) Letni program potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora najpozneje do 5. oktobra 2008 na ministrstvo predložiti oceno letnika hmelja, najpozneje do 28. februarja 2009 pa končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu.

(5) Upravičenec mora mesečno na svojih spletnih straneh objavljati tudi delna poročila o dejansko certificiranem hmelju letnika 2008 in ob končanem certificiranju letnika hmelja poročilo o dejansko certificiranem hmelju letnika 2008. Delna poročila se objavljajo najpozneje do desetega dne v mesecu za prejšnji mesec, zadnje delno poročilo, ki je tudi končno poročilo, se objavi najpozneje do 10. aprila 2009. Delna in končno poročilo morajo vsebovati najmanj količino certificiranega hmelja po posameznih sortah ter najmanjše, največje in povprečne vrednosti vlage, deleža listov in pecljev, hmeljevega odpada ter vsebnosti semena.

(6) Sredstva za podporo za izvajanje letnega programa iz četrtega odstavka tega člena zagotovi ministrstvo v letu 2008 do višine 12.882,62 eura v okviru Strokovnih nalog v hmeljarstvu.«.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-12/2008/8
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
EVA 2008-2311-0015

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKŽP