Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o uvedbi podpore skladiščenju govejega mesa - UL 55/2001


Na podlagi 5., 6., 18. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) v zvezi z 11. členom uredbe o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/00) izdaja Vlada Republike Slovenije 

U R E D B O
o uvedbi podpore skladiščenju govejega mesa 

1. člen

(rok za vložitev vlog)

S to uredbo se uvede podpora skladiščenju govejega mesa po uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/00; v nadaljnjem besedilu: uredba).


2. člen

(rok za vložitev vlog)

Rok za vložitev vlog je od 25. junija 2001 do 15. avgusta 2001.


3. člen

(najmanjša količina)

Najmanjša količina proizvodov znaša deset ton.


4. člen

(obdobje skladiščenja)

Obdobje skladiščenja znaša najmanj tri mesece in se lahko podaljša za največ tri mesece.


5. člen

(višina podpore)

Višina podpore za obdobje treh mesecev znaša:
za kategorijo 2 (klavni trupi oziroma polovice bikov, starih do 24 mesecev), kategorijo 3 (klavni trupi oziroma polovice telic in klavnih prvesnic, starih do 30 mesecev) in kategorijo 4 (klavni trupi oziroma polovice moških kastriranih živali, starih do 30 mesecev): 150.000 SIT/tono;
za kategorijo 5 (klavni trupi oziroma polovice krav, starih od 30 mesecev do 5 let) in kategorijo 6 (klavni trupi oziroma polovice krav, starih nad 5 let): 100.000 SIT/tono.
Če je obdobje skladiščenja daljše od treh mesecev oziroma v primeru drugega odstavka 20. člena uredbe krajše od treh mesecev, se podpora poveča oziroma zmanjša za 197,60 SIT/tono na dan.


6. člen

(odkoščevanje govejega mesa)

Ne glede na četrti odstavek 18. člena uredbe se v primeru odkoščenja proizvodov kategoriji 5 in 6 podpora:
ne plača, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi manjša od 60 kg;
proporcionalno zmanjša, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi najmanj 60 kg in do 68 kg;
plača v celoti, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi 68 kg in več.


7. člen

(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 331-12/2001-2
Ljubljana, dne 21. junija 2001.


Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
MinisterAvtor: ZŽI