Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje - sprememba - UL 31/2004


Na podlagi šestega odstavka 30. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00, 37/02 in 23/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje

1. člen

V pravilniku za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje (Uradni list RS, št. 21/01 in 30/03) se Priloga 2 in Priloga 3 nadomestita z novo Prilogo 2 in Prilogo 3, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-06-86/2004
Ljubljana, dne 26. marca 2004.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI