Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi – UL 130/2004


Na podlagi 3a. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in v povezavi s 3. členom Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke (Uradni list RS, št. 45/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarstvo in ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2707/2000 z dne 11. decembra 2000 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (UL L št. 311 z dne 11. 12. 2000 z vsemi spremembami) ureja pomoč za oskrbo predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi.

2. člen

(upravičenci)

Poleg upravičencev, ki so določeni v uredbi iz 1. člena tega pravilnika, so do pomoči upravičeni tudi dijaki in vajenci v srednjih šolah.

3. člen

(proizvodi, za katere se plača pomoč)

Pomoč se izplača za proizvode, za katere je Republika Slovenija zavezana plačati pomoč in so določeni v uredbi iz 1. člena tega pravilnika.

4. člen

(dodelitev pomoči)

(1) Pomoč se dodeli vlagateljem, ki so bili odobreni v skladu z uredbo iz 1. člena tega pravilnika.

(2) Poleg vlagateljev iz prejšnjega odstavka so vlagatelji tudi:

– dobavitelj proizvodov,

– organizacija, ki nastopa v imenu in za račun ene ali več vzgojno-izobraževalnih ustanov iz 1. člena tega pravilnika in ki je bila posebej ustanovljena v ta namen.

5. člen

(zahtevki za izplačilo pomoči)

Zahtevek za izplačilo pomoči lahko zajema obdobje od enega meseca do največ šestih mesecev. Obrazec zahtevka je na razpolago na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP).

6. člen

(cene)

(1) Najvišje cene, ki jih plačajo upravičenci iz 2. člena tega pravilnika z upoštevanjem pomoči Evropskih skupnosti za predpisane proizvode, so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Najvišje cene iz prejšnjega odstavka veljajo za obdobje do 30. 6. 2005.

7. člen

(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-06-164/2004

Ljubljana, dne 14. septembra 2004.

EVA 2004-2311-0322

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

dr. Dušan Keber l. r.

Minister

za zdravje

dr. Matej Lahovnik l. r.

Minister

za gospodarstvo

 

 

PRILOGA 1

 

Najvišje cene, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem pomoči Evropskih skupnosti

 

Kategorija 1

Toplotno obdelano polno mleko pakirano do vključno 1 l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 39.44 SIT/l

Toplotno obdelano polno mleko pakirano nad 1 l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 12.44 SIT/l

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano do 0,25 l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 37.31 SIT/0.25 l

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0.25 l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 112.24 SIT/l

Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka –vsa pakiranja

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 111.44 SIT/l

 

Kategorija 5

Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano do 1 l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 52.33 SIT/l

Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano nad 1l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 25.33 SIT/l

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano do 0.25 l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 40.53 SIT/0.25 l

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0.25 l

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 125.13 SIT/ l

Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega mleka – vsa pakiranja

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 124.33 SIT/l

 


Avtor: ZŽI