Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi – UL 81/2005


Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in v povezavi s 3. členom Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke (Uradni list RS, št. 45/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarstvo in ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

1. člen

V Pravilniku o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 130/04) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Priloga 1 velja do 30. junija 2006.«.

2. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 321-06-199/2005
Ljubljana, dne 6. julija 2005.
EVA 2005-2311-0200

Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister za zdravje

mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister za gospodarstvo

PRILOGA 1

Najvišje cene, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem pomoči Evropskih skupnosti

Kategorija 1

Toplotno obdelano polno mleko pakirano do vključno 1l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 30.25 SIT/l

Toplotno obdelano polno mleko pakirano nad 1l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 13.25 SIT/l

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano do 0,25l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 34.20 SIT/0,25l

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0,25l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 116.10 SIT/l

Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka – pakirano lončki do 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 17.60 SIT/180 gr

Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka – pakirano nad 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 100.25 SIT/l

Kategorija 5

Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano do 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 42.00 SIT/l

Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano nad 1l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 25.00 SIT/l

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano do 0,25l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 37.10 SIT/0,25l

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0,25l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 127.80 SIT/l

Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega mleka – pakirano lončki do 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 19.60 SIT/180 gr

Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega mleka – pakirano nad 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 112.00 SIT/l


Avtor: ZŽI