Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi – UL 96/2006


Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v povezavi s 3. členom Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke (Uradni list RS, št. 45/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarstvo in ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

1. člen

V Pravilniku o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 130/04 in 81/05) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:

»Priloga 1 velja do 30. junija 2007.«.

2. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 33003-41/2006/3

Ljubljana, dne 1. septembra 2006

EVA 2006-2311-0033

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

dr. Andrej Bručan

Minister za zdravje

 

mag. Andrej Vizjak

Minister za gospodarstvo

PRILOGA 1
Najvišje cene z upoštevanim DDV, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem pomoči Evropskih Skupnosti

Kategorija 1
Pasterizirano polno mleko pakirano do vključno 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 64,00 SIT/l

UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 84,00 SIT/l

Pasterizirano polno mleko pakirano nad 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 39,00 SIT/l

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso, pakirano do vključno 0,25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 204,00 SIT/l

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0,25 l do vključno 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 64,00 SIT/l

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 1.00 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 39,00 SIT/l

Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka pakirano do vključno 200 gr.
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti:167,00 SIT/kg

Kategorija 2
Mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega mleka z najmanj 3% mlečne maščobe – pakirano do vključno 200 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti:170,00 SIT/kg

Toplotno obdelano mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% mleka z najmanj 3% mlečne maščobe, preračunano na maso, pakirano do vključno 0,25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 207,00 SIT/l

Kategorija 5
Pasterizirano polposneto mleko, pakirano do vključno1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 75.00 SIT/l

UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 95.00 SIT/l

Pasterizirano polposneto mleko pakirano nad 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 50.00 SIT/l

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso, pakirano do vključno 0.25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 215,00 SIT/l

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso, pakirano nad 0.25 l do vključno 1.00 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 75,00 SIT/l

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano nad 1,00 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 50,00 SIT/l

Polposneti mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega mleka – pakirano do vključno 200 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti:177,00 SIT/kg

Kategorija 6
Mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega mleka z najmanj 1% mlečne maščobe – pakirano do vključno 200 gr.
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 369,00 SIT/kg

Kategorija 9
Siri, razen svežih in predelanih sirov, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi, preračunano na maso, najmanj 45%.
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 659,00 SIT/kg


Avtor: ZŽI