Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov – UL 66/2005


Na podlagi drugega odstavka 117. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov

1. člen

Ta pravilnik določa način poročanja mlekarn in odkupovalcev glede cene franko tovarna v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 562/2005 z dne 5. aprila 2005 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede medsebojnega obveščanja med državami članicami in Komisijo v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 95 z dne 14. 4. 2005, str. 11, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 562/2005) in način poročanja mlekarn glede tržne cene masla v skladu z Uredbo Komisije (ES) 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o podrobnih pravilnih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (UL L št. 333 z dne 24. 12. 1999, str. 11, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2771/1999).

2. člen

(1) Mlekarne, ki so v predhodnem letu odkupile več kot 5.000 ton mleka, morajo vsak teden do torka do 12. ure posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) cene, ki so izračunane v skladu z Uredbo 562/2005, ter količine za v preteklem mesecu prodane mlečne izdelke v Republiki Sloveniji, ki so navedeni na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Mlekarne iz prejšnjega odstavka morajo do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec posredovati Agenciji podatke o odkupljenem mleku na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Mlekarne posredujejo podatke iz tega člena preko interneta.

3. člen

(1) Odkupovalci mleka, ki odkupujejo mleko od proizvajalcev, morajo mesečno do 25. za pretekli mesec posredovati Agenciji na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, odkupne cene za odkupljeno mleko, ki vsebuje do:

– 100.000 geometrijskega povprečja skupnega števila mikroorganizmov,

– 400.000 geometrijskega povprečja somatskih celic.

(2) Odkupovalci mleka, ki mleko prodajo mlekarnam ali drugim obratom, morajo Agenciji poročati o odkupnih cenah brez DDV, ki jih plačajo mlekarne ali drugi obrati. Prispevki ali popusti, ki jih odkupovalec prizna mlekarni, se morajo odšteti od odkupne cene za mleko.

(3) Odkupovalci mleka, ki mleko sami predelajo, poročajo Agenciji o odkupnih cenah za mleko brez DDV, plačanih proizvajalcem mleka. Prispevki ali popusti, ki jih proizvajalec prizna mlekarni, se morajo odšteti od odkupne cene za mleko.

4. člen

(1) Mlekarne, ki letno odkupijo več kot 5.000 ton mleka, morajo vsak teden do torka do 12. ure posredovati Agenciji ceno za maslo brez DDV, izračunano v skladu z Uredbo 2771/1999, na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Če so cene za maslo bile nespremenjene pet ali več zaporednih tednov, mora Agencija Komisiji poročati o razlogih za njihovo nespreminjanje.

5. člen

Kontrolo o točnosti poročanih podatkov, navedenih na obrazcih iz prilog 1, 2, 3 in 4 tega pravilnika, izvaja najmanj enkrat letno Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

6. člen

Odkupovalci mleka morajo podatke iz 3. člena tega pravilnika poročati od 1. avgusta 2005 dalje.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 42/04).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-06-142/2005

Ljubljana, dne 13. junija 2005.

EVA 2005-2311-0180

Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Marija Lukačič l. r.

 

PRILOGA 1
Obrazec za poročanje mlekarn glede MLEČNIH IZDELKOV:

 

Prodana
količina
(kg)

Cena
(SIT/100kg)

Mlečni izdelek

Maslo (»maslo I. vrste« z >82% M in <16% V, pakirano v bloke 25 kg neto ali več)

 

 

Posneto mleko v prahu (>31,4% B v SS, <1% M, <3,5%  V, izdelano po postopku razprševanja in pakirano v bloke po 25 kg neto)

 

 

Mleko v prahu (>25% M, <4% V in pakirano v bloke po 25 kg neto)

 

 

Sir zbrinc (<38% V, >45% M v SS)

 

 

Sir ementalskega tipa (<40% V, >45% M v SS), pakirano 5 kg ali več

 

 

Bohinjski sir

 

 

Tolminski sir

 

 

Sir gavda (<50% V, >20% M v SS), pakirano 2 kg in več

 

 

Sir gavda (<45% V, >55% M v SS), pakirano 2 kg in več

 

 

Sir tipa edamec (<47% V, >40% M v SS), pakirano 1,5 kg in več

 

 

Sir tipa posavec

 

 

Sir tipa trapist, pakirano 2 kg in več

 

 

Sir mozzarella

 

 

Skuta (navadna, mazljiva, plastična embalaža, 250 g)

 

 

Jogurt, navadni (v lončku, 180 mL, 3,2% M)

 

 

Jogurt, sadni (v lončku, 180 mL, >2,5% M)

 

 

Smetana, sladka (TP, >35% M, 250 mL)

 

 

Smetana, kisla (>10% M)

 

 

Mleko (TP, >=3,5% M)

 

 

Mleko, delno posneto (TP, >= 1,5% M)

 

 

Sterilizirano ali UVT mleko (>=3,5% M)

 

 

Sterilizirano ali UVT mleko, delno posneto (>=1,5%M)

 

 

V tabeli uporabljene kratice pomenijo:
B – beljakovine
M – maščobe
SS – suha snov
V – voda

PRILOGA 2
Obrazec za poročanje mlekarn glede ODKUPLJENEGA MLEKA:

Odkupljena količina (kg)

Odkupna cena za mleko, standardizirano
na 3,7% maščobe in 3,15% beljakovin fco mlekarna(SIT/100 kg)*

Dejanska odkupna cena, fco mlekarna (SIT/100 kg)*

Vsebnost maščobe (%)*

Vsebnost beljakovin (%)*

Količina odkupljenega mleka z več kot 100.000 mikroorganizmi/ml (kg)**

Količina odkupljenega mleka z več kot 400.000 somatskimi celicami/ml (kg)**

 

 

 

 

 

 

 

* na dve decimalki natančno
** v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora

PRILOGA 3
Obrazec za poročanje odkupovalcev glede ODKUPLJENEGA MLEKA:

Odkupljena
količina
(kg)

Ponderirana
odkupna cena,(SIT/100 kg)

Odkupna cena za mleko, standardizirano na 3,7% maščobe in 3,15% beljakovin*

 

 

 

* na dve decimalki natančno

PRILOGA 4
Obrazec za poročanje mlekarn glede MASLA:

 

Prodana količina (kg)

Cena(SIT/100 kg)

Mlečni izdelek

Maslo (»maslo I. vrste« z >82% M in <16% V, pakirano v bloke 25 kg neto ali več)

 

 


Avtor: ZŽI