Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo - UL 53/2004


Na podlagi drugega odstavka 117. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1, 58/02 ZMR-1 in 45/04 ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo


1. člen
(predmet urejanja)

S tem pravilnikom se določa vrsto, obseg in pogostnost zbiranja podatkov za vzpostavitev in izvajanje tržno informacijskega sistema za pšenico in koruzo v okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. člen
(zavezanci za poročanje)

(1) Mlinska podjetja oziroma tovarne krmil, ki letno odkupijo več kot 2.000 ton pšenice oziroma koruze, so dolžne agenciji posredovati podatke, ki so predpisani s tem pravilnikom.
(2) Mlinska podjetja oziroma tovarne krmil do 10. januarja posredujejo agenciji podatke o količini odkupljene pšenice oziroma koruze v preteklem letu.
 

3. člen
(poročanje)

(1) Mlinska podjetja oziroma tovarne krmil iz prejšnjega člena agenciji vsak teden do srede do 12. ure poročajo o količinah in o cenah za v predhodnem tednu odkupljene, nakupljene, uvožene količine pšenice oziroma koruze.
(2) Posredovane cene morajo biti navedene v SIT/100 kg pšenice oziroma koruze brez DDV in na dve decimalki natančno.
 

4. člen
(posredovanje podatkov)

Mlinska podjetja oziroma tovarne krmil posredujejo podatke iz prejšnjega člena agenciji po elektronski pošti: tis.aktrp@gov.si ali po telefaksu: 01 478 92 00 na obrazcu iz Priloge 1 oziroma Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
 

5. člen
(poročanje v času žetve)

(1) Odkupovalci pšenice do konca avgusta posredujejo agenciji podatke o količini prevzete pšenice v času žetve oziroma prevzema pšenice.
(2) Odkupovalci pšenice, ki so v preteklem letu prevzeli oziroma odkupili več kot 1.000 ton pšenice v času žetve, so agenciji dolžni posredovati predpisane podatke.
 

6. člen
(zbiranje podatkov)

(1) Odkupovalci pšenice iz prejšnjega člena morajo agenciji v času žetve oziroma prevzema poročati do četrtka do 12. ure, o količini, ceni in kakovosti prevzete pšenice v predhodnem tednu.
(2) Posredovane cene morajo biti navedene v SIT/100 kg pšenice brez DDV in na dve decimalki natančno.
 

7. člen
(obrazci)

Odkupovalci posredujejo podatke iz prejšnjega člena agenciji na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, na način iz 4. člena tega pravilnika.
 

8. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-01-12/2004
Ljubljana, dne 6. maja 2004.

 

dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI