Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem in zelenjavo - UL 10/2004


Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1 in 58/02 ZMR1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem in zelenjavo*

I. VSEBINA

1. člen

Ta pravilnik določa zbiranje in sporočanje podatkov o prodanih količinah in cenah svežega sadja (v nadaljnjem besedilu: sadje) s slovenskim geografskim poreklom ter o količinah in cenah svežega sadja in sveže zelenjave iz držav, ki niso članice Evropske unije.

II. SADJE S SLOVENSKIM GEOGRAFSKIM POREKLOM

2. člen

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: AKTRP) spremlja gibanje prodanih količin in cen sadja (breskev, hrušk, jabolk in jagod) po sortah, ki je bilo pridelano v Republiki Sloveniji ter prodano pri tistih pridelovalcih, ki dosegajo predpisan obseg pridelave, in sicer:
za breskve kakovostnega razreda I, velikosti 56/73 mm, če obseg površin, vpisanih v register pridelovalcev sadja v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev sadja (v nadaljevanju: register), dosega najmanj 3 ha;
za hruške kakovostnega razreda I, velikosti 70 mm ali več, če obseg površin, vpisanih v register, dosega najmanj 5 ha;
za jabolka kakovostnega razreda I, velikosti 65 mm ali več, če obseg površin, vpisanih v register, dosega najmanj 10 ha;
za jagode, kakovostnega razreda I, če obseg rodnih površin, vpisanih v register, dosega najmanj 5 ha.
 

3. člen

(1) Pridelovalci, ki dosegajo obseg pridelave iz prejšnjega člena prejmejo obvestilo AKTRP, da so zavezancipridelovalci za sporočanje količin in cen sadja (v nadaljnjem besedilu: zavezanci-pridelovalci).
(2) Če je zavezanec-pridelovalec član organizacije proizvajalcev, sporoča količine in cene sadja za zavezanca-pridelovalca organizacija proizvajalcev.
(3) Zavezanec-pridelovalec lahko za sporočanje pooblasti drugo pravno ali fizično osebo ter pooblastilo nemudoma predloži AKTRP.

4. člen

(1) Zavezanec-pridelovalec mora sporočati količine in ceno sadja za tiste dni, ko dnevno prodana količina sadja presega 300 kg.
(2) Dnevno prodana količina sadja je tista količina, ki je istega dne odpremljena kupcu.

5. člen

(1) Zavezanec-pridelovalec sporoča zahtevane podatke na obrazcu POROČANJE ZAVEZANCEV-PRIDELOVALCEV iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zavezanec-pridelovalec sporoča dnevne cene in količine sadja ter vrsto embalaže vsak teden v torek, do 11. ure, za prodajo v obdobju preteklega tedna od vključno ponedeljka do nedelje.
(3) Zavezanec-pridelovalec sporoča podatke AKTRP z elektronsko pošto, če ta ni na voljo, pa po telefaksu. Izjemoma, če tehnično ni druge možnosti, lahko zavezanec-pridelovalec poroča tudi po telefonu, na način, da najprej navede rubriko iz obrazca v prilogi 1, potem pa poroča podatek. O telefonskem poročanju se naredi pisni zaznamek.

III. UVOŽENO SADJE IN ZELENJAVA

6. člen

(1) Za sadje in zelenjavo, pridelano izven območja Evropske unije ter navedeno v seznamu v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, se sporoča dnevne količine in cene pridelka, kakovostni razred in način pakiranja ter geografsko poreklo.
(2) Sporočajo se cene, po katerih trgovec, ki opravlja maloprodajo, kupi sadje ali zelenjavo od uvoznika ali veletrgovca. Če uvoznik sam vrši maloprodajo, se sporočajo cene uvoza. 

7. člen

(1) Zavezanci za sporočanje cen in količin iz prejšnjega člena so vsi trgovci, ki so v preteklem letu kupili za maloprodajo letno najmanj 5000 kg uvoženega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu: zavezanci-trgovci).
(2) Če trgovec izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, mora vsako leto, najpozneje do 1. marca v letu, ki sledi, sporočiti svoje podatke AKTRP. Zavezanci-trgovci prejmejo obvestilo AKTRP, da so zavezani za poročanje o količinah in cenah sadja in zelenjave, in sicer od 1. maja istega leta.
 

8. člen

(1) Zavezanci-trgovci sporočajo dnevno, če kupljena količina katere koli vrste sadja ali zelenjave iz priloge 2 dnevno preseže 1000 kg.
(2) Zavezanci-trgovci sporočajo podatke AKTRP z elektronsko pošto, če ta ni na voljo, pa po telefaksu na obrazcu: POROČANJE ZAVEZANCEV-TRGOVCEV iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, vsak dan do 10. ure o nakupu prejšnjega dne. Izjemoma, če tehnično ni druge možnosti, lahko zavezanec-pridelovalec poroča tudi po telefonu. O telefonskem poročanju se naredi pisni zaznamek.
 

IV. HRAMBA PODATKOV

9. člen

Zavezanec-pridelovalec in zavezanec-trgovec morata najmanj 18 mesecev hraniti vse podatke in dokumente, na podlagi katerih sta poročala AKTRP, ter jih kadarkoli dati na vpogled pristojni inšpekcijski službi.
 

V. POROČANJE

10. člen

(1) AKTRP posreduje podatke o količinah in cenah organom Evropske unije.
(2) Če je blago pakirano, zavezanec-pridelovalec in zavezanec-trgovec pri sporočanju cene predhodno odštejeta s tem pravilnikom določeno pavšalno vrednost embalaže iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, razen za jagode, kjer se poroča cene o jagodah pakiranih v košarice.
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen

Prvi odstavek prejšnjega člena se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

12. člen

(1) Do 1. maja 2004 so zavezanci-trgovci tisti trgovci, ki so v letu 2002 kupili za maloprodajo količino sadja in zelenjave, določeno v prvem odstavku 7. člena tega pravilnika.
(2) V roku 30 dni od objave tega pravilnika morajo trgovci, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka, svoje podatke sporočiti AKTRP.

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št.  321-02-710/2003
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.


* Ta pravilnik vsebinsko povzema: uredbo sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni tržni ureditvi za sadje in zelenjavo, s spremembami in dopolnitvami v delu, ki se nanaša na tržno informacijski sistem; uredbo komisije (ES) št 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnejših določbah za izvajanje uvoznih režimov za sadje in zelenjavo s spremembami in dopolnitvami, v delu, ki se nanaša na tržno informacijski sistem;- uredbo komisije (ES) št 659/97 z dne 16. aprila 1997 o podrobnejših pravilih za uporabo uredbe Sveta (ES) št. 2200/96) o intervencijah na področju sadja in zelenjave, v delu, ki se nanaša na tržno informacijski sistem.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI