Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežin sadjem in zelenjavo - sprememba - UL 66/2004


Na podlagi drugega odstavka 117. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1, 58/02 ZMR-1 in 45/04 ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
    o spremembi in dopolnitvah Pravilnika
    o tržno-informacijskem sistemu za trg
    s svežin sadjem in zelenjavo

1. člen

V Pravilniku o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 10/04) se v 3. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
    »(4) Če zavezanec-pridelovalec pooblasti za poročanje drugo osebo, slednja lahko poroča za celoten obseg prevzetega sadja in prodanega sadja in ne samo za obseg sadja, ki ga pridelujejo zavezanci-pridelovalci iz 2. člena tega pravilnika. Pri poročanju mora biti navedena cena, po kateri sadje pridelovalec proda, če pa ga prodaja preko organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, pa cena, po kateri proda sadje organizacija proizvajalcev oziroma zadruga.«.

2. člen

V 7. členu se v prvem odstavku številka »5000« nadomesti s številko »10 000«.

3. člen

V Prilogi 2 se za vrstico s številko 0709 90 70 doda nova vrstica z naslednjim besedilom:
    »ex 080 30019 Banane datum »01. 1. 31. 12.«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-02-278/2004

Ljubljana, dne 7. junija 2004.

EVA 2004-2311-0284

dr. Milan Pogačnik l. r.
    Minister
    za kmetijstvo, gozdarstvo
    in prehrano
Avtor: ZŽI