Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa - UL 30/2009


Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa

1. člen

Ta pravilnik določa reprezentativni trg prašičjega mesa in način poročanja klavnic glede cen prašičjih trupov v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3).

2. člen

(1) Za reprezentativni trg prašičjega mesa se štejejo klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot 200 prašičev na letni povprečni osnovi, ki so garani in razvrščeni v kategorijo pitanih prašičev v skladu z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 13/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2009, str. 1);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3) in
– predpisom, ki ureja razvrščanje prašičjih trupov.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržni razred E in težki od 60 do 120 kg, iz predhodnega tedna na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Klavnice iz prvega odstavka tega člena do 10. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec posredujejo agenciji cene in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržne razrede od S do P na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Cene iz drugega in tretjega odstavka tega člena so cene, ki jih klavnice plačajo dobavitelju pitanih prašičev v EUR/100 kg klavne mase, brez DDV, na 2 decimalki natančno. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 2%.
(5) Klavnice posredujejo podatke iz tega pravilnika preko spletne aplikacije, elektronske pošte ali faksa.

3. člen

Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano najmanj enkrat letno. Klavnice iz prvega odstavka drugega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24 mesecev.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 1/01 in 45/08 – ZKme-1).

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-359/2008

Ljubljana, dne 24. marca 2009

EVA 2009-2311-0092

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP