Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav - UL 65/2011


Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa pooblaščene uvoznike, pristojni organ, uvozna dovoljenja in pogoje za izdajo uvoznih dovoljenj za uvoz konopljinega semena, ki ni namenjeno setvi in sodi pod oznako KN 1207 99 91, v skladu s 157. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določilih za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 1234/2007/ES) in 17. členom Uredbe Komisije (ES) št. 507/2008 z dne 6. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1673/2000 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2008, str. 38; v nadaljnjem besedilu: Uredba 507/2008/ES).

2. člen

(pooblaščeni uvozniki)

(1) Pooblaščeni uvoznik konopljinega semena je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima v skladu s predpisi registrirano dejavnost predelave semen kmetijskih rastlin, ki omogoča izvedbo enega od postopkov določenih v drugem odstavku 17. člena Uredbe 507/2008/ES;

– ima uporabno dovoljenje za opravljanje registrirane dejavnosti iz prejšnje alineje.

(2) Za pridobitev pooblastila mora fizična ali pravna oseba iz prejšnjega odstavka vložiti vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. člen

(pristojni organ)

Pristojni organ za izdajo dovoljenja za uvoz konopljinega semena (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

4. člen

(vloga)

(1) Pooblaščeni uvoznik iz 2. člena tega pravilnika mora ob uvozu konopljinega semena pridobiti tudi dovoljenje.

(2) Dovoljenje se izda za obdobje šestih mesecev na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.

(3) Vloga za izdajo dovoljenja se v pisni obliki pošlje na Agencijo.

(4) Vloga za dovoljenja mora vsebovati:

– ime in naslov vlagatelja;

– trgovinsko poimenovanje zadevnega blaga in opis v skladu s Kombinirano nomenklaturo;

– količino zadevnega konopljinega semena v kg;

– državo izvoznico konopljinega semena;

– predviden način predelave zadevnega konopljinega semena z opisom postopka predelave;

– pisno izjavo, s katero se vlagatelj zavezuje, da bo Agenciji v obdobju dvanajstih mesecev po datumu izdaje dovoljenja predložil dokumentacijo, ki bo potrjevala, da je bilo zadevno konopljino seme podvrženo enemu od postopkov, določenih v točkah (a), (b) oziroma (c) drugega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES;

– pisno izjavo o vodenju ustreznih evidenc, ki zagotavljajo sledenje zadevnega blaga, predvsem glede količine predelanega konopljinega semena ter količine in vrste pridobljenih končnih proizvodov in stranskih proizvodov, izgube med predelavo, eventualnih uničenih količin in dokazila o uničenju.

5. člen

(dokumentacija, ki jo je vlagatelj dolžan predložiti agenciji)

Dokumentacija, ki jo je vlagatelj dolžan predložiti Agenciji v skladu s sedmo alineo četrtega odstavka prejšnjega člena, mora vsebovati:

– ime, poln naslov in podpis vlagatelja, ki je izvedel postopek predelave konopljinega semena;

– opis opravljenega postopka, ki izpolnjuje pogoj določen v točkah (a) ali (b) ali (c) drugega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES, z navedbo obdobja, v katerem je bil postopek opravljen;

– količino konopljinega semena v kilogramih, ki je bilo podvrženo enemu od postopkov iz prejšnje alinee.

6. člen

(preverjanje točnosti potrdil)

Preverjanje točnosti potrdil v skladu z določbo tretjega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES izvaja Agencija.

7. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-361/2011

Ljubljana, dne 18. avgusta 2011

EVA 2011-2311-0110

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

 


Pripeti dokumenti