Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu - UL 4/2011


Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

1. člen

V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113 /09 in 62/10) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do izplačila plačilne pravice za površino, na kateri prideluje konopljo oziroma vrtni mak, če:

– strnjena površina konoplje oziroma vrtnega maka na posameznem GERK-u znaša najmanj 0,10 ha;

– izpolnjuje pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka;

– je v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje oziroma vrtnega maka, pridobil dovoljenje za gojenje konoplje, gojene za vlakna, oziroma dovoljenje za gojenje vrtnega maka in

– ima posejane sorte konoplje, ki so vpisane v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin, določene v 10. členu Uredbe 1120/2009/ES, oziroma sorte vrtnega maka, ki so vpisane v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin.«.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-41/2010

Ljubljana, dne 20. januarja 2011

EVA 2010-2311-0208

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik