Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode - UL 105/2010


Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode

1. člen

V Uredbi o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 1/09) se v osmem odstavku 4. člena pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda se besedilo »v kvotnem letu 2010/2011 pa iz nacionalne rezerve upravičencem dodeli dodatno kvoto za oddajo v skupni višini do 35 000 000 kg.«.

V devetem odstavku se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda se besedilo »v kvotnem letu 2010/2011 pa iz nacionalne rezerve upravičencem dodeli dodatno kvoto za neposredno prodajo v skupni višini do 7 000 000 kg.«.

V desetem odstavku se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:

»− proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2009/2010 presegli individualno kvoto za oddajo. Kvota se dodeli v višini razlike med oddajo mleka v kvotnem letu 2009/2010 in individualno kvoto za oddajo na dan 31. marca 2010;«.

V dosedanji drugi alinei, ki postane tretja alinea, se na koncu alinee pika nadomesti s podpičjem in doda se nova četrta alinea, ki se glasi:

»− proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2009/2010 pridobili mlečno kvoto za oddajo s prenosom kvote brez zemlje ali prenosom kvote z zemljo ob nakupu kmetijskih zemljišč. Upravičencem se dodeli mlečna kvota za oddajo v višini 50 odstotkov prenesene kvote za oddajo.«.

V enajstem odstavku se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:

»− proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2009/2010 presegli individualno kvoto za neposredno prodajo. Kvota se dodeli v višini razlike med neposredno prodajo mleka in mlečnih proizvodov v kvotnem letu 2009/2010 in individualno kvoto za neposredno prodajo mleka na dan 31. marca 2010;«.

V dosedanji drugi alinei, ki postane tretja alinea, se na koncu alinee pika nadomesti s podpičjem in doda se nova četrta alinea, ki se glasi:

»− proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2009/2010 pridobili mlečno kvoto za neposredno prodajo s prenosom kvote brez zemlje ali prenosom kvote z zemljo ob nakupu kmetijskih zemljišč. Upravičencem se dodeli mlečna kvota za neposredno prodajo v višini 50 odstotkov prenesene kvote za neposredno prodajo.«.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-38/2010

Ljubljana, dne 23. decembra 2010

EVA 2010-2311-0089

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister