Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Izbiramo naj inovacijo Koroške za leto 2012!

Razpis za inovacije GZS Območne zbornice Koroška

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Koroška nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam za leto 2012

1.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice Koroška.

2.

2.1. PRIJAVA NA RAZPIS MORA VSEBOVATI:

• ime, priimek in popolni naslov inovatorja oziroma gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;
• naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

K1. Inventivnost

K.1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.

K.1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …

K2. Gospodarski rezultati

2.1. Doseženi gospodarski rezultati:

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

2.2. Pričakovani gospodarski rezultati:

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

K3. Trajnostni vidik

K.3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

K.3.2. Okoljski vidiki

Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

1. Slike, načrti in opis prijavljene inovacije.
2. Stopnja realizacije inovacije.

2.2. SPLOŠNA DOLOČILA ZA PRIJAVE

1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji. Komisija nenamenske dokumentacije (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.) ne bo upoštevala.

2. Inovacijo lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela več pravnih ali fizičnih oseb, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež nosilca projekta.

3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

4. O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Koroška. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.

5. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice Koroška, predvidoma junija 2013.

6. Prijave pošljite na naslov:

GZS Območna zbornica Koroška
Koroška 47
2370 Dravograd

s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije « najkasneje do srede, 3. aprila 2013.

Sodelovanje na razpisu je lahko odlična promocija vaših dosežkov!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.