Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Obveznosti delodajalcev na področju štipendiranja

Obveznosti delodajalcev na področju štipendiranja - Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ in 31/18) 

Pomembna informacija delodajalcem s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS glede štipendiranja

 

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) obvezuje v 113. členu (dolžnost poročanja o dodeljenih štipendijah po drugih predpisih) vse delodajalce, ki podeljujejo štipendije, da za tekoče šolsko ali študijsko leto najkasneje do 31. 12. vsako leto poročajo o dodeljenih štipendijah Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije. Poročati je potrebno za vse štipendije, razen za tise, ki so vključene v projekt Regijska štipendijska shema, o katerih poroča RRA Koroška d.o.o. 

Več informacij je na voljo na naslednji povezavi: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/obveznosti-delodajalcev-glede-stipendiranja 

Zakon o štipendiranju prav tako določa kazen v primeru kršitve določbe 113. člena, in sicer je le-ta določena v 115. členu. Prilagamo tudi povzetka obeh členov:

113. člen

(dolžnost poročanja o dodeljenih štipendijah po drugih predpisih)

(1) Subjekti iz 4. člena tega zakona, ki dodeljujejo štipendije po drugih predpisih, so dolžni skladu letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko ali študijsko leto poročati o dodeljenih štipendijah in sicer podatke iz prve do tretje, osme do dvanajste, petnajste in devetnajste alineje drugega odstavka 105. člena tega zakona.

(2) Obrazec za poročanje podatkov iz prejšnjega odstavka objavi sklad na svoji spletni strani.

X. JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

114. člen

(namen sklada)

(1) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je ustanovljen z namenom dodeljevanja sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom, izobraževalnega sistema s potrebami trga dela in za štipendiranje.

(2) V skladu z namenom iz prejšnjega odstavka opravlja sklad na področju štipendiranja naloge, določene v tem zakonu in v ustanovitvenem aktu sklada.

XI. KAZENSKA DOLOČBA

115. člen

(prekršek zaradi opustitve dolžnosti poročanja)

(1) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje subjekt iz 4. člena tega zakona, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov, če skladu enkrat letno ne poroča skladno z določbami 113. člena tega zakona.

(2) Z globo od 150 do 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta iz 4. člena tega zakona iz prejšnjega odstavka.

 Več informacij

Objavljeno na prošnjo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in RRA Koroška.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.