Koroška gospodarska zbornica

Novice


VODJA SKUPINE V PROIZVODNJI

vodja skupin v pro Koroška gospodarska zbornica

Spoštovani,

Vabimo vas na usposabljanje na temo: VODJA SKUPINE V PROIZVODNJI, 

ki bo potekalo 29.in 30.  avgusta  ter 15. in 16. septembra  od 9.00 do 15.00 v prostorih Koroške gospodarske zbornice, Koroška cesta 47, Dravograd.

Pogoj za udeležbo je, da je udeleženec starejši od 45 let in ima največ srednješolsko izobrazbo. 

Menimo, da je dobro usposobljen vodja proizvodnje ključnega pomena za vsako proizvodnjo, saj v prvi vrsti skrbi, da vsi procesi tečejo brez zastojev.

 

Z ustreznimi znanji in uporabo sodobnih metod pa lahko vašo proizvodnjo ne le dobro vodi brez zastojev, temveč z uvajanjem določenih sprememb doseže številne prihranke, krajše čase, manjše zaloge in nižje stroške.

 

Vodje v proizvodnji morajo biti sposobni slediti trendu sprememb, katerih osnovna ideja je racionalizacija procesov, vitka proizvodnja, vpeljava novih metod spremljanja proizvodnje, kar vse vodi do znižanja stroškov ter povečanje konkurenčnosti.

 

Predavatelj: Bojan Fišinger (15 šolskih ur)

1.PROIZVODNJA IN PROIZVODNJI PROCESI

 • Kako opredelimo:  kakovost, produktivnost, pretočnost, skupno učinkovitost

 • Kaj je proizvodnja in kakšne proizvodnje procese poznamo, kako jih delimo

 • Principi vitke proizvodnje

 • Sedem glavnih izgub v proizvodnji: gibanje, čakanje, prevelika proizvodnja, preveč procesnih korakov, napake, zaloge, transport.

 • Izboljšave proizvodnega procesa in ekonomski učinki izboljšav.

 • Proizvodna dokumentacija: x-R karte, TPM karte, sprostitve proizvodnih procesov, tehnol. Postopki

 

2. VODENJE DOKUMENTACIJE

 • Katero dokumentacijo morajo voditi uspešni proizvodni procesi: dokumentacija o kakovosti izdelka, operativna dokumentacija procesa ( x-R karte, sprostitve procesov), skladiščne zaloge, tehnološki postopki,...)

 • Zakaj se mora voditi dokumentacija? (status A pri kupcu, cp, cpk, pareto gaussova krivulja….)

 • Kako vodimo dokumentacijo: ročno, PC, že pripravljeni obrazci.

 

3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE

 • Kontinuirano zagotavljanje kakovost in neprestane izboljšave 

 • Načini merjenja kakovosti.  

 • Ključni principi za zagotavljanja kakovosti

 • Notranje  in zunanje presoje kakovosti, namen presoj, stopnja skladnosti

 • Skrb za dobro stanje delovnih sredstev

 • Kalibriranje in umerjanje merilnih priprav

 • Analiza merilnih sistemov (gage r&r).

 

4. PLANIRANJE PROIZVODNJE

 • Osnove planiranja proizvodnje, plan prodaje, predvidevanja povpraševanja v prihodnosti….

 • Kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni plan.

 • Povezovanje različnih oddelkov pri planiranju.

5. VZDRŽEVANJE

 • Razlogi za temeljito vzdrževanje opreme - TPM.

 • Kako deluje TPM?

 • Zakaj uvesti TPM?

 • Načrtovanje TPM

 • Dokumentacija strojev in opreme.

6. TEHNIKE IN METODE ZA PROIZVODNE PROCESE

 • Opiši principe vitke proizvodnje

 • Izračun učinkovitost delovnih sredstev po principu OEE

 • Kaj je TPM, uporaba in osnovni principi uporabe.

 • Metoda 5S, kje se izvaja, principi( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)

 • Metoda Poka-Yoke, kje se izvaja, principi

 • Motoda Kanban, kje se izvaja, principi

 • Metoda Kaizen, kje se izvaja, principi (stalne izboljšave, brain storming, sestava tima.

 • Metoda 6-sigma, kje se izvaja, principi (metodologija, sistematičnost ( logisitka, nabava, računovodstvo….), projketni obrazec, uskladitev ciljev, analiza problema,  faze metodologije DMAIC( Define, measure, analize, improve, control.)

7.  IMPLEMENTACIJA SISTEMOV V PROIZVODNJO?

Predstavitev uspešno implementiranih projektov, predstavitev doseženih napredekov, tako v operativnem kot v ekonomskem smislu.

Primer 1: ZMANJŠANJE LOMA ORODIJ  ( uporabljena orodja: brain storming, paretovo pravilo, pie chart, 5s, smed…) Ekonomski prihranek: 70% znižanje loma orodij

Primer 2: SPOSOBNOST PROIZVODNIH PROCESOV ( uporabljena orodja: 5s, analiza merilnih sistemov MSA, gage r&r študija, sposobnost procesa, analiza numeričnih podatkov, normalna razporeditev podatkov…) Stabilizirali proizvodni proces, povečanje produktivnosti na dveh paradnih artiklih.

Primer 3: PROJEKT UREDITVE IN OPTIMIZACIJE DELOVNIH MEST (uporabljena orodja ( kanban, kaizen, 5s…) Povečali motiviranost zaposlenih, zvišali kvaliteto dela in zmanjšali določene pretočne čase.

Primer 4: Z lean manufactoring in 6sigmo izpeljati in izboljšati produktivnost od začetka proizvodnega procesa do kupca. Uporaba vseh orodij vitke proizvodnje od Value strip mapping, do kanban, kaizen, 5s, smed, brain storming….

 

Predavatelj Vladimir Pirc (15 šolskih ur)

 

8. VODENJE

 • Glavne naloge vodje: gospodarjenje z viri, kompetence in moč vodje, viri moči, slabi delavci?, kaj je kakovost vodenja, pričakovanja menedžmenta:

 • Vloga in mesto vodje

 • Psihološke podlage za vodenje

 • Vodenje kot storitev in njena kakovost

 • Učinkovitost in uspešnost

 • Načrtovanje, organizacija, delo z ljudmi, nadzor, stili vodenja, prednosti in slabosti, pristop in faze situacijskega vodenja, diagnoza, prilagajanje in dogovor:

 • Faze vodenja

 • Stili vodenja

 • Situacijsko vodenje

9.  MOTIVACIJA

 • Je motiviranje potrebno, individualen pristop, uporaba teoretičnih izhodišč v praksi, pogoji za dobro motivacijo

 • Kaj je motivacija

 • Vrste motivov; zunanji – notranji

 • Hierarhija potreb

 • Dvojni sistem potreb

 • Ključni faktorji za motivacijo

10. KOMUNIKACIJA

 • Ledena gora, verbalna in neverbalna komunikacija, konflikt – glajenje, izogibanje, arbitraža, vprašalna tehnika

 • Osnove komunikacije

 • Konflikti in njihovo reševanje

 • Pozitivno sporočilo

 • Negativno sporočilo

11. TIMSKO DELO

 • Razvijte pravila igre glede namena tima, Razvijte pravila igre za timsko obnašanje, Razvijte merila za napredek timskega dela, Vloge v timu in njihovi nosilci

 • Določanje namena in ciljev tima

 • Vloge v timu

 • Ohranjanje in izboljševanje delovanja tima

12. VIZUALIZACIJA UČINKOVITOSTI

 • Posredovanje podatkov članom kolektiva: kaj sporočamo, komu je namenjeno sporočilo, kako to opraviti, analiza stanja, postavljanje in zagotavljanje ciljev

 • Določanje namena

 • Določanje skupine

 • Določanje metod in tehnik

 • Določanje ciljev in osnove vodenja s cilji

Kotizacija za seminar znaša 600,00 EUR

V sodelovanju z GZS Centrom za poslovno usposabljanje smo za vas pripravili naslednjo ponudbo:

 • za člane GZS in so udeleženci starejši od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo, JE UDELEŽBA BREZPLAČNA;
 • za nečlane GZS, velja 60% popust (240,00 EUR + 22% DDV).  

Prijave zbiramo do 12.8.2022.

 

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki 041 205 002  ali po mailu koroska.gz@gzs.si. 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.