Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Aktualna razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter razpisa Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije

  1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis  za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti. Namen javnega razpisa je spodbuditi in­vesticijska vlaganja podjetij v uvedbo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so re­zultat njihovih predhodno izvedenih razvoj­no – raziskovalnih aktivnosti…Več…

  2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012v okviru:Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–20131. razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivostiPrednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Predmet razpisa je sofinanciranje izva­janja aktivnosti:

   – za vzpostavitev nove RR skupine ozi­roma krepitev obstoječe RR skupine in

   - izvedbe oblikovanega programa RR skupine, ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti..

   Več….


  3. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Predmet razpisaje sofinanci­ranje vzpostavitve in delovanja največ 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov ozi­roma partnerstev med podjetji in drugimi or­ganizacijami v okviru posamezne gospodar­ske panoge, ki bodo zviševala usposoblje­nost kadra, zaposlenega v panogi in kon­kurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge…Več…. 

   

   

  Fotogalerija