Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Odprti aktualni razpisi

  V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

  10.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

   

   

  1. Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov
  2. Nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate
  3. Novi krediti za razvojne projekte SID banka
  4. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018
  5. Nepovratna sredstva v okviru iniciative EUREKA 2018
  6. 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018
  7. Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na poblemskih območjih in na obmejnih problemskih območjih v Sloveniji
  8. P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih
  9. P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  10. P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih
  11. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9
  12. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza
  13. Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

  1.    Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  13. 8. 2018

  Rok za oddajo:

  23. 10. 2018

  Predvidena višina sredstev:

  56.602.502 EUR

   

  Predmet razpisa

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju zaradi:

  ·         pospeševanja inovacij,

  ·         skrajšanja časa od ideje do trga,

  ·         pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,

  ·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. 

  Kaj je pilotni projekt (prvi sklop)

  »Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za "pilotni" projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:

  ·         glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in

  ·         glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).

  Kaj je demonstracijski projekt (drugi sklop)

  »Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta.

  Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa prijaviti samo s prvim sklopom. 

  Predmet podpore

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo. 

  Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju S4), ki so:

  1.      Pametna mesta in skupnosti

  2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  4.      Trajnostna pridelava hrane

  5.      Trajnostni turizem

  6.      Tovarne prihodnosti

  7.      Zdravje - medicina

  8.      Mobilnost

  9.      Razvoj materialov kot končnih produktov

  V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:

  ·         razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju,

  ·         razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,

  ·         razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika,

  ·         razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 (vključno z novimi oblikami in modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod),

  ·         razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov (t.i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, interneta stvari (IoT)s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih okoliščinah kjerkoli.

  Višina subvencije

  Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur.

  Sofinanciranje:

  Prvi sklop:

  ·         velika podjetja: do 25 %

  ·         srednje velika podjetja: do 35 %

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 %

  Drugi sklop:

  ·         velika podjetja: do 25 % - Vzhod, do 10% - Zahod

  ·         srednje velika podjetja: do 35 % - Vzhod, do 20% - Zahod

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 % - Vzhod, do 30% - Zahod

  Višina sredstev

  Vzhodna kohezijska regija:  41.427.892,41 eur

  Zahodna kohezijska regija: 15.170.000,00 eur

  Upravičeni stroški:

  Prvi sklop:

  ·         stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),

  ·         posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

  Drugi sklop:

  ·         stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,

  ·         stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,

  ·         stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),

  ·         posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

  Do stroškov dela za razvoj je upravičen samo tisti PD projekt, ki je sestavljen iz prvega (pilotnega) in drugega (demonstracijskega) dela projekta. Stroški dela razvojnikov se krijejo samo v prvem (pilotnem) delu PD projekta. Upravičens trošek dela za razvojnika je 21,07 eur/h, upravičen strošek za tehnično osebje je 14,05 eur/h.

  Trajanje projekta: 36 mesecev, največ do 31. 5. 2022. Začetek projekta ob oddaji vloge. 

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja. Pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.

  Posebni pogoj za prijavitelje in konzorcijske partnerje

  1.      Prijavitelj je lahko podjetje, ki ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov.

  2.      Prijavijo se lahko samo konzorciji, v katerih lahko poleg prijavitelja sodeluje največ do 20 partnerjev, od tega največ četrtina (številčno) startup podjetij (vključno z blockchain startup podjetji) in socialnih podjetij skupaj.

  3.      Prijavitelj / konzorcijski partner je na dan 31. 12. 2017 zaposloval več kot tri (3) osebe za polni delovni čas. Ta omejitev ne velja za startup podjetja in socialna podjetja.

  4.      Prijavitelj / konzorcijski partner mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis (upošteva se datum vpisa v Sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja, kakor tudi ne velja za startup in socialna podjetja.

  5.      Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja in ostalih konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge na ta javni razpis mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega PD projekta. To velja za konzorcij kot celoto.

  6.      Člani konzorcija ne smejo biti med seboj povezane družbe, 25 % ali več v skladu z določili Uredbe Komisije 651/2014/EU.

  7.      Podjetje lahko na javnem razpisu nastopi največ 1 x kot prijavitelj in 1x kot konzorcijski partner. To ne velja za startup in socialna podjetja, ki lahko nastopijo največ kot en konzorcijski partner v enem PD projektu.

  8.      Prijavitelj / konzorcijski partner ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim partnerjem.

   

  Rok prijave

  23. 10. 2018

   

   

  Odlikujejo nas številne izkušnje z velikimi projekti - tako v fazi priprave kot v fazi poročanja. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

   

   

  2.    Nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate

   

  Razpisnik:

  Javna agencija SPIRIT

  Datum objave:

  10. 8. 2018

  Rok za oddajo:

  28. 9. 2018

  Predvidena višina sredstev:

  700.000 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 70 % upravičenih stroškov

  Cilj javnega razpisa

  ·         Podpora MSP pri izdelavi tržnih raziskav tujih trgov,

  ·         podpora MSP pri aktivni udeležbi podjetij na mednarodnih forumih v tujini,

  ·         podpora MSP pri pridobivanju certifikatov.

  Način dodeljevanja nepovratnih sredstev

  Kdor prej pride, prej dobi - ko zmanjka sredstev, se razpis zaključi. 

  Predmet javnega razpisa

  SKLOP A - Tržne raziskave - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav (zunanji izvajalci). Prijavitelj lahko dobi sofinancirano največ eno tržno raziskavo.

  SKLOP B - Mednarodni forumi - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ eno sodelovanje na mednarodnem forumu.

  SKLOP C - Certifikati - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo: 

  ·         Certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ dva certifikata.

  ·         Certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ en certifikat.

  Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge. Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR. 

  Kdo se lahko prijavi na razpis?

  ·         Prijavitelj mora biti MSP podjetje (do 250 zaposlenih) ter ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države.

  ·         Podjetje mora imeti na da 31. 12. 2017 vsaj 5 redno zaposlenih.

  ·         Prijavitelj ima v okviru bonitetne ocene po metodologiji Bisnode d.o.o. dinamično oceno ++, + ali – ter nima finačne ocene F. 

  ·         Podjetje je imelo vsaj 5 % delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2017 (na trgu EU in trgih zunaj EU).

  ·         Skupni znesek pomoči po "de minimis" pravilu še ni presežen. 

  Višina sredstev

  Tržne raziskave - 157.800,00 eur za vzhod ter 92.200,00 za zahod.

  Mednarodni forum - 94.200,00 za vzhod ter 55.320,00 za zahod.

  Certifikat - 189.360,00 za vzhod ter 110.640,00 za zahod.

  Višina sofinanciranja

  Višina sofinanciranja znaša do 70 %:

  ·         Tržne raziskave - vrednost sofinanciranja do 4.500,00 eur.

  ·         Mednarodni forumi - vrednost sofinanciranja do 9.999,99 eur.

  ·         Certifikati - vrednost sofinanciranja do 9.999,99 eur.

  Lahko se prijavite za več ukrepov. Skupna vrednost subvencije ne sme presegati 9.999,99 eur. 

  Upravičeni stroški

  SKLOP A - Tržne raziskave

  ·         Stroški zunanjega izvajalca vezani na izdelavo tržne raziskave.

  SKLOP B - Mednarodni forumi

  ·         Stroški prijave upravičenca,

  ·         stroški najema razstavne površine,

  ·         stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,

  ·         stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve,

  ·         stroški kotizacije udeležencev za največ dva redno zaposlena,

  ·         stroški prevoza in stroški bivanja za največ dva redno zaposlena

  Ob prijavi na razpis mora prijavitelj predložiti prijavnico na dogodek. 

  SKLOP C - Certifikati 

  ·         Stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija.

   

  Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2018 do 5. 4. 2019 - podjetja lahko uveljavljajo povračilo stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani v tem obdobju.

   

  Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

  3.    Novi krediti za razvojne projekte SID banka

   

  Razpisnik:

  SID banka

  Datum objave:

  17. 7. 2018

  Rok za oddajo:

  skrajni rok za oddajo je 31. 10. 2020

  Namen programa

  Namen programa je financiranju tehnološko-razvojnih projektov in omogoča:

  ·         kredit v vrednosti od 100.000 evrov do 15 milijonov evrov,

  ·         ugodno obrestno mero,

  ·         dobo kreditiranja od 6 do 12 let,

  ·         moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita,

  ·         financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

  Upravičeni prijavitelji

  Podjetja vseh velikosti, ki: 

  ·         imajo sedeže v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, 

  ·         imajo razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5 (ne velja za podjetja mlajša od 3 let,

  ·         še niso pričela z izvedbo aktivnosti, upravičenih po razpisu,

  ·         niso v postopku insolventnosti,

  ·         niso podjetje v težavah,

  ·         nimajo neporavnanih obveznosti do države. 

  *Pogoji podrobneje opredeljeni v razpisu.

  Upravičeni stroški

  Raziskovalno-razvojni projekti:

  ·         pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

  ·         izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

  ·         raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

   

  Naložbeni projekti (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva):

  ·         vzpostavitev nove poslovne enote.

  ·         povečanje raznovrstnosti proizvodnje.

  ·         bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

  Rok prijave

  31. 10. 2020

   

  Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

   


   

  4.    Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018

   

  Razpisnik:

  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Datum objave:

  11. 6. 2018

  Rok za oddajo:

  22. 10. 2018

  Višina sofinanciranja:

  od 20 % do 45 %

   

  Namen javnega razpisa 

  Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv.

  Javni razpis je namenjen:

  ·         spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,

  ·         ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in

  ·         spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. 

  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd.

  Upravičenci

  Upravičeni prijavitelji so mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadrugeregistrirane pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:

  ·         C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

  ·         C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).

  Pogoji za prijavo

  Podjetja bodo upravičena do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico.

   

  ·         Podjetje je v letih 2016 in 2017 že ustvarjalo prihodke iz dejavnosti C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  ·         Podjetje ima vsaj bonitetno oceno C2, objavljeno na spletnem portalu GVIN2.

  ·         Podjetje ima kapital v virih sredstev vsaj 25 % v enem od zadnjih dveh let (2016 in/ali 2017).

  ·         Prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo (pri tem se upoštevajo tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb). 

  *Podjetje mora izpolnjevati tudi splošne pogoje za prijavo, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

  Obdobje upravičenosti stroškov

  ·         Od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2020 (Vzhodna kohezijska regija).

  ·         Od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2018 (zahodna kohezijska regija).

  Upravičeni stroški

  ·         Nakup nove strojne opreme in novih strojev, 

  ·         nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),

  ·         storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),

  ·         plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

  *DDV ni upravičen strošek. Transportna sredstva niso upravičen strošek.

  Višina nepovratnih sredstev

   

  Oziroma

   

  ·         Zahodna kohezijska regija: najmanj 300.000 EUR do največ 530.000 EUR v letu 2018

  ·         Vzhodna kohezijska regija: najmanj 300.000 EUR do največ 2.000.000 EUR v treh letih.

  *Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

  Rok za prijavo

  16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

   

  Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!

  Bogate izkušnje in uspehi na tem razpisu v preteklosti nam omogočajo pripravo dokumentacije na najvišjem nivoju - pošljite povpraševanje na  info@tiko-pro.si

   

  5.    Nepovratna sredstva v okviru iniciative EUREKA 2018

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  25. 5. 2018

  Rok za oddajo:

  30. 7. 2018 do 23:59

  Predvidena višina sredstev:

  6.458.247 EUR

  Višina sofinanciranja:

  50 % oz. 40 %

   

  Predmet razpisa 

  Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). 

  Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, in sicer:

   

  Mednarodni pogoji za projekt: 

  ·         imeti mora civilni namen,

  ·         projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),

  ·         končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,

  ·         projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.

   

  Nacionalni pogoji za projekt:

  ·         delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti projekta,

  ·         načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,

  ·         cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,

  ·         prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku razen, kjer je izrecno navedeno drugače, 

  ·         EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,

  ·         EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis,

  ·         EUREKA projekt mora naslavljati ustrezne ciljne skupine,

  ·         v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

  Višina nepovratnih sredstev na projekt

  ·         40 % upravičenih stroškov za velika in

  ·         50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.

   

  Projekti, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahoda Slovenija imajo omejitev:

  ·         največ 300.000,00 EUR (za projekt, ki traja skupno 36 mesecev),

  ·         največ 100.000,00 EUR (za projekt, ki traja 12 mesecev) 

  Kohezijska regija vzhodna Slovenija navedenih omejitev nima.

   

  *Pri sofinanciranju se upošteva pravilo de minimis. 

  Upravičeni stroški

  ·         stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih;

  ·         stroški za službena potovanja, povezana z operacijo; 

  ·         stroški  uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme);

  ·         oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev;

  ·         neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta;

  ·         posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu ( največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov). 

   

  *Davki in dajatve niso upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! 

  **DDV ni upravičen strošek!

  Rok za oddajo

  30.7.2018 do 23:59  

   

  Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!

  Bogate izkušnje in uspehi na podobnih razpisih v preteklosti nam omogočajo pripravo dokumentacije na najvišjem nivoju - pošljite povpraševanje na  info@tiko-pro.si

   

   

   

  6.    4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Datum objave:

  16 .5. 2018

  Rok za oddajo:

  12. 9. 2018 do 24. ure

  Višina sofinanciranja:

  do 45 % upravičenih stroškov

   

  Predmet razpisa 

  Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov.

   

  Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v:

  ·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

  ·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

  ·         trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

  V okviru zgoraj naštetih področij so do nepovratnih sredstev upravičene investicije v:

  ·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,

  ·         ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,

  ·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

  ·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,

  ·         nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

  ·         nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu

  ·         v nakup mobilnega predelovalnega obrata,

  ·         naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin,

  ·         ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,

  ·         nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,

  ·         namenske aparate za prodajo,

  ·         opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov,

  ·         ureditev čistilnih naprav,

  ·         za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,

  ·         ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,

  ·         reciklaža in uporaba odpadnih surovin,

  ·         zmanjševanje količine odpadkov,

  ·         ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prijavitelji so (sklop B):

  ·         samostojni podjetnik posameznik,

  ·         zadruga,

  ·         zavod,

  ·         mikro, malo, srednje podjetje

  ·         veliko podjetje (do 750 zaposlenih)

  Upravičeni stroški (sklop B):

  a) stroški ureditve objektov

  b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo (vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo);

  c) splošni stroški (max 10 % vseh upravičenih stroškov, nastali od 1. januarja 2014):

  ·         plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;

  ·         stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;

  ·         stroški izdelave poslovnega načrta;

  ·         plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;

  ·         stroški geodetskih del;

  ·         stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;

  ·         stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;

  ·         stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;

  ·         stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

  ·         stroški sodnega tolmača.

  *Upravičeni in neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

  Vrsta naložb glede na velikost

  ·         enostavne naložbe do vključno 200.000 € skupne priznane vrednosti;

  ·         zahtevne naložbe nad 200.000 € skupne priznane vrednosti.

  Višina nepovratnih sredstev na projekt (sklop B):

  Višina nepovratnih sredstev za investicijo za podjetja je 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  ·         5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, 

  ·         5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,

  ·         5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

  ·         10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih,

  ·         15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,

  Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar:

  ·         če se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 

  ·         če se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja. 

   

  Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. 

  Mikropodjetja lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

  Rok za oddajo

  12. 9. 2018 do 24. ure

   

  Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Ne odlašajte in pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   


   

  7.    Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na poblemskih območjih in na obmejnih problemskih območjih v Sloveniji

   

  Razpisnik:

  Slovenski regionalno razvojni sklad

  Datum objave:

  26. 4. 2018

  Rok za oddajo:

  31. 8. 2018, 28. 9. 2018, 31. 10. 2018

  Predmet razpisa

  Dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

  Upravičenci

  Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge, 

  *Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

  Upravičena problemska območja 

  Problemska območja z visoko brezposelnostjo

  ·         območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  ·         območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),

  ·         območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje,

  ·         območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

  Obmejna problemska območja

  Ajdovščina, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cerkno, Cirkulane, Črna na Koroškem, Divača, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranjska Gora, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Mežica, Miren - Kostanjevica, Muta, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Postojna, Preddvor, Prevalje, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Rogatec, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Sveta Ana, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

  Višina kredita

  ·         od 25.000 € do 1.000.000 €

  oz.

  ·         do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV)

   

  Datum vpisa v sodni register

  Maksimalna višina posojila v EUR

  Po 1. 1. 2015

  500.000

  Pred 1. 1. 2015

  1.000.000

  Finančni pogoji

  ·         fiksna obrestna mera: 0,01 % letno,

  ·         skupna doba vračanja posojila (odvisna od višine posojila): do 10 let (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne dlje kot 30. 6. 2028 ter ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta,

  ·         mesečno vračanje glavnice posojila,

  ·         polletno vračanje obresti,

  ·         zavarovanje kredita.

  Upravičeni stroški

  1. Nakup nepremičnin:

  ·         objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori,

  ·         nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.

  2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov:

  ·         pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,

  ·         stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,

  ·         stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.

  3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):

  ·         pri velikih podjetjih izključno novi, pri malih in srednjih podjetjih pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2012.

  *Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

   

  4. Nakup nematerialnih naložb:

  ·         nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

  *Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta (brez DDV) mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oz. ponudbe za celoten prijavljen projekt, ne starejše od 1. 1. 2018.

  *Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta je datum oddaje vloge. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.

   

  Rok oddaje

  31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018, 31. 10. 2018

   

  Ne odlašajte s pripravo dokumentacije – pišite nam na info@tiko-pro.si že danes!

   

  8.    P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

   

  Razpisnik:

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave:

  9. 4. 2018

  Rok za oddajo:

  2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

  Namen razpisa

  Je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

  Cilji javnega razpisa so:

  ·         ohranitev delovnih mest,

  ·         spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

  ·         spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:

  ·         imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

  ·         se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju,

  ·         so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

  ·         imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska obmejna območja

  Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

  Pogoji za prijavo

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  ·         imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

  ·         zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

  ·         v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

  ·         zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

  ·         za vloge oddane na prijavni rok 20. 4. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8,

  ·         za vloge oddane na prijavne roke od 20. 5. 2018 mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

  Kreditni pogoji

  ·         Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 

  ·         Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

  ·         Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

  ·         Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

  ·         Moratorij kredita: do 6 mesecev 

  ·         Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

  Minimalno zavarovanje kredita:

  ·         5 menic podjetja in

  ·         5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva s pripadajočim DDV.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  ·         nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

  ·         nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

  ·         nakup materiala in trgovskega blaga,

  ·         nakup storitev,

  ·         plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

  Med upravičene stroške ne spada nakup cestno-transportnih sredstev.

  *Upravičenost stroškov je od 1. 3. 2018 do 1. 3. 2019 (skrajni rol črpanja 5. 3. 2019).

  **Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih. Kredit se črpa namensko za nastale upravičene stroške.

  Roki za oddajo vlog

  20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

  Povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje nainfo@tiko-pro.si


  9.    P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

   

  Razpisnik:

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave:

  16. 2. 2018

  Rok za oddajo:

  1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018

   

  Predmet razpisa

  Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80 % upravičenih stroškov. 20 % mora podjetje izkazati lastne udeležbe. 

   

  Namen razpisa

  Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast mikro, malih in srednjih podjetij in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

   

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis. 

  Delitev upravičencev glede na starost:

  ·         MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

  ·         MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

   

  Pogoji za kandidiranje na razpisu

  ·         Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);

  ·         da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);

  ·         osegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);

  ·         ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2019 (za prijavne roke do vključno 1.5.2018) oz. 31.12.2020 (za prijavne roke po 1.5.2018).

   

  Višina garancije in višina subvencije

  Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

   

  Kreditni in garancijski pogoji

  A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

  Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

   

  Upravičeni stroški

  ·         za razvojne garancije:

  ·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

  ·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

  ·         za mikrogarancije:

  ·         obratna sredstva

   

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,90 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,90 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  MLADI MSP

  · 80 % garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 80 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

  A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

  Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

   

   

  Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

  ·         če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali

  ·         če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).

   

  Upravičeni stroški

  ·         za razvojne garancije:

  ·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

  ·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

  ·         za mikrogarancije:

  ·         obratna sredstva

   

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+ in MLADI MSP

  · 80 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 80 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

  A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

  Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

  Upravičeni stroški

  ·         za razvojne garancije:

  ·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

  ·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

  ·         za mikrogarancije:

  ·         obratna sredstva,

   

   

   

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+ in MLADI MSP

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

  Roki za oddajo vlog

  1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018

   

   

  Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si 

   


   

  10. P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih

   

  Razpisnik:

  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Datum objave:

  4. 1. 2018

  Rok za oddajo:

  1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

   

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:

  ·         imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

  ·         se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

  ·         so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

  ·         imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska območja

  ·         občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  ·         območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

  ·         območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

  ·         območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

  Pogoji za prijavo

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  ·         imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

  ·         zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

  ·         v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

  ·         zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

  ·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2018 do vključno 1. 5. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB85,

  ·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2018 do vključno  1. 10. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB86.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

  Kreditni pogoji

  Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 

  Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

  Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

  Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

  Moratorij kredita: do 6 mesecev 

  Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

  Minimalno zavarovanje kredita

  ·         5 menic podjetja in

  ·         5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. Med upravičene stroške se upoštevajo:

  ·         nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

  ·         nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

  ·         nakup materiala in trgovskega blaga,

  ·         nakup storitev,

  ·         plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

  Roki za oddajo vlog

  1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

   

  Povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje nainfo@tiko-pro.si

   

   

   

  11. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  30. 6. 2017

  Rok za oddajo:

  24. 9. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  30.000.000 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 0,5 mio EUR

  Namen razpisa

  Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:

  ·         pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

  ·         skrajšanja časa od ideje do trga,

  ·         krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, 

  ·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

  Cilj razpisa 

  Je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Projekti se morajo nanašati na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

   

  Prednostna področja 

  Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije, in sicer:

  ·         Pametna mesta in skupnosti 

  ·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

  ·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

  ·         Trajnostna pridelava hrane 

  ·         Tovarne prihodnosti 

  ·         Zdravje – medicina 

  ·         Mobilnost 

  ·         Razvoj materialov kot končnih produktov

  Podrobneje o Strategiji pametne specializacije lahko preberete tukaj.

   

  Predmet razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

  Upravičenci 

  Podjetja

  Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

  ·         imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,

  ·         mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,

  ·         mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

  Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

   

  Do sredstev niso upravičeni:

  ·         javni zavodi,

  ·         podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

  Konzorciji (največ tri podjetja)

  Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

  V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

  Upravičeni stroški

  ·         stroški plač, 

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,

  ·         stroški znanja in patentov,

  ·         posredni stroški.

  Višina sofinanciranja

  ·         velika podjetja: do 25 %,

  ·         srednje velika podjetja: do 35 %,

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 %.

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

  Višina sredstev

  Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

   Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   


   

   

  12. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza

   

  Razpisnik:

  SPIRIT

  Datum objave:

  9. 12. 2016

  Rok za oddajo:

  15. 5. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  1.050.000,00 eur

  Višina subvencije:

  35.000,00 eur (pavšalni znesek)

  Predmet javnega razpisa

  je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

  1.      Pametna mesta in skupnosti

  2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  4.      Trajnostna pridelava hrane

  5.      Tovarne prihodnosti

  6.      Zdravje – medicina

  7.      Mobilnost

  8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

   

  Upravičenci

  So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

  Upravičeni stroški

  Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

  Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

  Merila

  Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

  Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

  Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1

   


   

  13. Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  4. 8. 2017

  Rok za oddajo:

  12. 09. 2018 in 12. 09. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  17.075.000 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 60% upravičenih stroškov

  Predmet razpisa 

  Namen javnega razpisa je:

  ·         spodbujanje naložb podjetij v raziskave in razvoj (RRI),

  ·         prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,

  ·         prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,

  ·         omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) lažji dostop do drugih virov financiranja.

  Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

  Do sofinanciranja so upravičene RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4:

  ·         Pametna mesta in skupnosti

  ·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  ·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  ·         Trajnostna pridelava hrane

  ·         Tovarne prihodnosti

  ·         Zdravje - medicina

  ·         Mobilnost

  ·         Razvoj materialov kot končnih produktov

  ·         Trajnostni turizem

  Upravičeni prijavitelji

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP:

  ·         ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«

  ·         s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Slednji le ob pogoju, da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

  RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje 2020.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

  ·         stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci,

  ·         stroški uporabe osnovnih sredstev:

  ·         stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva,

  ·         stroški investicij v neopredmetena sredstva,

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev,

  ·         posredni stroški.

  Višina nepovratnih sredstev 

  Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60%,

  ·         srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 % .

  Višji procent subvencije je v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme. 

  Skupna višina sredstev

  Okvirna skupna višina sredstev je 17.075.000,00 EUR.

  Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo vlog:

  1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR,

  2. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 3.475.800,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.524.200,00 EUR,

   3. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 2.360.647,50 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 1.714.352,50 EUR.

  Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

   

  Fotogalerija