Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Odprti aktualni razpisi

  V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

  1. Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na poblemskih območjih in na obmejnih problemskih območjih v Sloveniji
  2.  P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih 
  3. P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
  4. P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih 
  5. Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 
  6. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9 
  7. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza
  8. Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

  10.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

   

   

  1.    Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na poblemskih območjih in na obmejnih problemskih območjih v Sloveniji

   

  Razpisnik:

  Slovenski regionalno razvojni sklad

  Datum objave:

  26.4.2018

  Rok za oddajo:

  31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018, 31. 10. 2018

  Predmet razpisa

  Dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

  Upravičenci

  Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge, 

  *Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

  Upravičena problemska območja 

  Problemska območja z visoko brezposelnostjo

  ·         območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  ·         območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),

  ·         območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje,

  ·         območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

  Obmejna problemska območja

  Ajdovščina, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cerkno, Cirkulane, Črna na Koroškem, Divača, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranjska Gora, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Mežica, Miren - Kostanjevica, Muta, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Postojna, Preddvor, Prevalje, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Rogatec, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Sveta Ana, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

  Višina kredita

  ·         od 25.000 € do 1.000.000 €

  oz.

  ·         do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV)

   

  Datum vpisa v sodni register

  Maksimalna višina posojila v EUR

  Po 1. 1. 2015

  500.000

  Pred 1. 1. 2015

  1.000.000

  Finančni pogoji

  ·         fiksna obrestna mera: 0,01 % letno,

  ·         skupna doba vračanja posojila (odvisna od višine posojila): do 10 let (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne dlje kot 30. 6. 2028 ter ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta,

  ·         mesečno vračanje glavnice posojila,

  ·         polletno vračanje obresti,

  ·         zavarovanje kredita.

  Upravičeni stroški

  1. Nakup nepremičnin:

  ·         objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori,

  ·         nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.

  2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov:

  ·         pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,

  ·         stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,

  ·         stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.

  3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):

  ·         pri velikih podjetjih izključno novi, pri malih in srednjih podjetjih pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2012.

  *Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

   

  4. Nakup nematerialnih naložb:

  ·         nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

  *Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta (brez DDV) mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oz. ponudbe za celoten prijavljen projekt, ne starejše od 1. 1. 2018.

  *Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta je datum oddaje vloge. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.

   

  Rok oddaje

  31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018, 31. 10. 2018

   

   

   

  2.    P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

   

  Razpisnik:

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave:

  9. 4. 2018

  Rok za oddajo:

  20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

  Namen razpisa

  Je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

  Cilji javnega razpisa so:

  ·         ohranitev delovnih mest,

  ·         spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

  ·         spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:

  ·         imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

  ·         se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju,

  ·         so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

  ·         imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska obmejna območja

  Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

  Pogoji za prijavo

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  ·         imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

  ·         zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

  ·         v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

  ·         zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

  ·         za vloge oddane na prijavni rok 20. 4. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8,

  ·         za vloge oddane na prijavne roke od 20. 5. 2018 mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

  Kreditni pogoji

  ·         Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 

  ·         Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

  ·         Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

  ·         Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

  ·         Moratorij kredita: do 6 mesecev 

  ·         Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

  Minimalno zavarovanje kredita:

  ·         5 menic podjetja in

  ·         5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva s pripadajočim DDV.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  ·         nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

  ·         nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

  ·         nakup materiala in trgovskega blaga,

  ·         nakup storitev,

  ·         plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

  Med upravičene stroške ne spada nakup cestno-transportnih sredstev.

  *Upravičenost stroškov je od 1. 3. 2018 do 1. 3. 2019 (skrajni rol črpanja 5. 3. 2019).

  **Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih. Kredit se črpa namensko za nastale upravičene stroške.

  Roki za oddajo vlog

  20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

  Povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje nainfo@tiko-pro.si

   

   

  3.    P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

   

  Razpisnik:

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave:

  16.2.2018

  Rok za oddajo:

  1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018

   

  Predmet razpisa

  Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80 % upravičenih stroškov. 20 % mora podjetje izkazati lastne udeležbe. 

   

  Namen razpisa

  Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast mikro, malih in srednjih podjetij in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

   

  Upravičenci

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis. 

  Delitev upravičencev glede na starost:

  ·         MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

  ·         MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

   

   

   

  Pogoji za kandidiranje na razpisu

  ·         Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);

  ·         da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);

  ·         osegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);

  ·         ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2019 (za prijavne roke do vključno 1.5.2018) oz. 31.12.2020 (za prijavne roke po 1.5.2018).

   

  Višina garancije in višina subvencije

  Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

   

  Kreditni in garancijski pogoji

  A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

  Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

   

  Upravičeni stroški

  ·         za razvojne garancije:

  ·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

  ·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

  ·         za mikrogarancije:

  ·         obratna sredstva

   

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,90 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,90 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  MLADI MSP

  · 80 % garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 80 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

  A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

  Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

   

   

  Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

  ·         če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali

  ·         če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).

   

  Upravičeni stroški

  ·         za razvojne garancije:

  ·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

  ·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

  ·         za mikrogarancije:

  ·         obratna sredstva

   

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+ in MLADI MSP

  · 80 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 80 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

  A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

  Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

  Upravičeni stroški

  ·         za razvojne garancije:

  ·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

  ·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

  ·         za mikrogarancije:

  ·         obratna sredstva,

   

   

   

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+ in MLADI MSP

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 10 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  · 60 % garancija Sklada

  · maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

  · obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15 %

  · ročnost kredita: 1,5 do 5 let

  · moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

  Roki za oddajo vlog

  1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018

   

   

  Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si 

   

   

  4.    P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih

   

  Razpisnik:

  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Datum objave:

  4.1.2018

  Rok za oddajo:

  1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

   

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:

  ·         imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

  ·         se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

  ·         so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

  ·         imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska območja

  ·         občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  ·         območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

  ·         območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

  ·         območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

  Pogoji za prijavo

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  ·         imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

  ·         zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

  ·         v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

  ·         zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,

  ·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

  ·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2018 do vključno 1. 5. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB85,

  ·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2018 do vključno  1. 10. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB86.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

  Kreditni pogoji

  Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 

  Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

  Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

  Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

  Moratorij kredita: do 6 mesecev 

  Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

  Minimalno zavarovanje kredita

  ·         5 menic podjetja in

  ·         5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. Med upravičene stroške se upoštevajo:

  ·         nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

  ·         nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

  ·         nakup materiala in trgovskega blaga,

  ·         nakup storitev,

  ·         plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

  Roki za oddajo vlog

  1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

   

  Povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje nainfo@tiko-pro.si

   

   

   

  5.    Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  4. 8. 2017

  Rok za oddajo:

  10. 9. 2018 in 11. 3. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  8.087.985 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 70 % upravičenih stroškov

  Predmet razpisa 

  Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji ter omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

  Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev (do 250 zaposlenih) na globalnem trgu, ki ga bomo dosegli preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije. To bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

  Kaj je integralni turistični produkt?

  Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije in ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi. 

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma, in sicer po definiciji malih in srednje velikih podjetij (MSP).

  Upravičeni stroški

  Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

  1.      razvoj integralnih turističnih produktov,

  2.      oblikovanje (podoba vsebin),

  3.      digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,

  4.      oglaševanje.

  Obdobje upravičenosti so od izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja do 15.10.2021 (do 36 mesecev).

  Višina nepovratnih sredstev 

  Operacija se lahko sofinancira v deležu do 70 % upravičenih stroškov.

  Minimalna vrednost načrtovanih upravičenih stroškov operacije je 30.000,00 EUR.

  Operacija se sofinancira po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR de minimis pomoči v katerem koli obdobju treh poslovnih let oz. do 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.

   

  V lanskem letu so nam zaupali turistični ponudniki iz Maribora ter Bohinja. Prvi rezultati kažejo povečanje tujih gostov. Znamo vas usmeriti ter skupaj poiščemo ustrezno rešitev. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

   

  6.    RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9

   

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  30. 6. 2017

  Rok za oddajo:

  11. 5. 2018, 24. 9. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  30.000.000 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 0,5 mio EUR

  Namen razpisa

  Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:

  ·         pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

  ·         skrajšanja časa od ideje do trga,

  ·         krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, 

  ·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

  Cilj razpisa 

  Je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Projekti se morajo nanašati na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

   

  Prednostna področja 

  Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije, in sicer:

  ·         Pametna mesta in skupnosti 

  ·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

  ·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

  ·         Trajnostna pridelava hrane 

  ·         Tovarne prihodnosti 

  ·         Zdravje – medicina 

  ·         Mobilnost 

  ·         Razvoj materialov kot končnih produktov

  Podrobneje o Strategiji pametne specializacije lahko preberete tukaj.

   

  Predmet razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

  Upravičenci 

  Podjetja

  Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

  ·         imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,

  ·         mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,

  ·         mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

  Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

   

  Do sredstev niso upravičeni:

  ·         javni zavodi,

  ·         podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

  Konzorciji (največ tri podjetja)

  Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

  V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

  Upravičeni stroški

  ·         stroški plač, 

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,

  ·         stroški znanja in patentov,

  ·         posredni stroški.

  Višina sofinanciranja

  ·         velika podjetja: do 25 %,

  ·         srednje velika podjetja: do 35 %,

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 %.

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

  Višina sredstev

  Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

   Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

  7.    Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza

   

  Razpisnik:

  SPIRIT

  Datum objave:

  9. 12. 2016

  Rok za oddajo:

  15. 5. 2018 ter 15. 5. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  1.050.000,00 eur

  Višina subvencije:

  35.000,00 eur (pavšalni znesek)

  Predmet javnega razpisa

  je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

  1.      Pametna mesta in skupnosti

  2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  4.      Trajnostna pridelava hrane

  5.      Tovarne prihodnosti

  6.      Zdravje – medicina

  7.      Mobilnost

  8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

   

  Upravičenci

  So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

  Upravičeni stroški

  Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

  Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

  Merila

  Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

  Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

  Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1

  8.    Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  4.8.2017

  Rok za oddajo:

  29.09.2017, 12.09.2018 in 12.09.2019

  Predvidena višina sredstev:

  17.075.000 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 60% upravičenih stroškov

  Predmet razpisa 

  Namen javnega razpisa je:

  ·         spodbujanje naložb podjetij v raziskave in razvoj (RRI),

  ·         prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,

  ·         prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,

  ·         omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) lažji dostop do drugih virov financiranja.

  Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

  Do sofinanciranja so upravičene RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4:

  ·         Pametna mesta in skupnosti

  ·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  ·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  ·         Trajnostna pridelava hrane

  ·         Tovarne prihodnosti

  ·         Zdravje - medicina

  ·         Mobilnost

  ·         Razvoj materialov kot končnih produktov

  ·         Trajnostni turizem

  Upravičeni prijavitelji

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP:

  ·         ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«

  ·         s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Slednji le ob pogoju, da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

  RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje 2020.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

  ·         stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci,

  ·         stroški uporabe osnovnih sredstev:

  ·         stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva,

  ·         stroški investicij v neopredmetena sredstva,

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev,

  ·         posredni stroški.

  Višina nepovratnih sredstev 

  Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60%,

  ·         srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 % .

  Višji procent subvencije je v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme. 

  Skupna višina sredstev

  Okvirna skupna višina sredstev je 17.075.000,00 EUR.

  Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo vlog:

  1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR,

  2. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 3.475.800,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.524.200,00 EUR,

   3. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 2.360.647,50 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 1.714.352,50 EUR.

  Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

   


   

  Fotogalerija