Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Aktualni evropski razpisi  evropski razpisi

  V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

  1.    Horizon 2020

  2.    Instrument za mala in srednje velika podjetja

  3.     Fast track to Innovation

   

  V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi.

  Višina sofinanciranja:

  med 70 – 100%

  Višina projekta:

  odvisna od razpisa do razpisa (nekje med 3 – 7 mio eur)

  Trajanje projekta:

  med 24 – 48 mesecev

  Roki za oddajo predlogov:

  odvisni od programa. Prijava lahko poteka v več stopnjah.

  Upravičenci:

  podjetja, javne in zasebne raziskovalno razvojne inštitucije, ostale organizacije.

  Financiranje je usmerjeno v tri glavne stebre:

  *        Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki;

  *        Vodilni položaj v industriji (Industrial leadership), ki podpira  evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja;

  *        Družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in bio gospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti.

  Klik do razpisov tukaj
  2.    Instrument za mala in srednje velika podjetja

  Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

  Prijava poteka na razpis poteka v treh fazah (možna je prijava tudi samo na posamezno fazo):

  1.       Faza  - opcija

  V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur.

  Višina subvencije:

  70% oz. max. 50.000,00 eur

  Trajanje projekta:

  6 mesecev

  Rezultat:

  poslovni načrt

  Roki za oddajo prve faze:

   

  6.9.2017 ter 8.11.2017

  Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi oziroma v kolikor ste poslovni plan projekta v podjetju izdelali sami.

  2.       Faza

  V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

  Višina subvencije:

  70% oz. med 0,5 do 2,5 mio eur

  Trajanje projekta:

  od 12 do 24 mesecev

  Rezultat:

  razvit in končan izdelek, pripravljen za trg

  Roki za oddajo druge faze:

  6.4.2017, 1.6.2017 ter 18.10.2017

  3.       Faza

  Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.

  V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na nacionalni ter globalni ravni.

  Prioritetne teme razpisa:

  1)      Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov s področja varnosti

  *       boj proti kriminalu, nezakoniti trgovini in terorizmu, vključno z razumevanjem ter reševanju terorističnih idej in prepričanj;

  *       varovanje in izboljšanje odpornosti kritične infrastrukture, dobavnih verig ter prevoza;

  *       krepitev varnosti z upravljanjem mej;

  *       izboljšanje kibernetske varnosti;

  *       povečanje odpornosti Evropa na krize in nesreče;

  *       zagotavljanje zasebnosti in svobode, tudi na internetu ter krepitev družbeno pravega in etičnega razumevanja na vseh področjih varnosti, tveganj in upravljanja;

  *       krepitev standardizacije in interoperabilnost sistemov, vključno za nujne primere;

  *       podpiranje zunanje varnostne politike Unije, vključno s preprečevanjem konfliktov in vzpostavljanje miru.

  2)      Novi poslovni modeli za vključujočo in inovativno družbo

  Eden izmed ključnih izzivov je pritegniti podjetja, da bi uporabljala javne platforme s katerimi bi ustvarili večjo vrednost kot trenutni poslovni modeli, ki ne omogočajo dobrega sodelovanja z vlado. Iščejo se rešitve za nove načine ustvarjanja, proizvodnje, izobraževanja, učenje,… Novi načini uporabe kulturne dediščine. Novi načini za ustvarjanje inovativnih javnih storitev s pomočjo odprtih podatkov. S to temo želi EU omogočiti razvoj MSP-jev v tradicionalnih in novih sektorjih, sodelovanje gospodarstva ter ustvarjalnega sektorja, kulturne dediščine in socialne ekonomije ter sodelovanje v javni službi.

  3)      Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin

  Ta ukrep je namenjen vsem vrstam eko inovacijam, ki obravnavajo podnebne ukrepe, okolje, učinkovita raba virov ter surovin. Velik poudarek je na krožnem gospodarstvu, ki temelji na naravnih rešitvah, podnebnih storitvah, trajnostno oskrbo s surovinami ter vodo. EU bo podprla vse obetavne ideje, proizvode, procese, storitve in poslovne modele, ki bodo pokrivali več sektorjev.

  4)      Inovacije na področju transporta ter pametna mestna mobilnost

  Iščejo se novosti, ki so potrebne za večjo trajnostno in pametnejšo mobilnost, boljšo dostopnost in logistiko, ki so namenjena za podjetja ali fizične osebe. Podprli bodo ukrepe za razvoj novih storitev, proizvodov, procesov, tehnologi, sistemov ter njihovih kombinacij, ki prispevajo k doseganju ciljev evropskega prometa in mobilnosti (Bela knjiga o prometu 2011). 

  5)      Inovacijski potencial malih in srednje velikih podjetij na področju energetske učinkovitosti ter nizke ogljičnosti

  Iščejo se projekti s področij:

  *       Zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa s trajnostno in pametno rabo (energetska učinkovitost izdelkov in storitev, “pametna mesta”).

  *       Nizki stroški, električna energija z manj emisijami (obnovljivi viri energije, zajemanje in skladiščenje ogljika in ponovna uporaba).

  *       Alternativna goriva in mobilni viri energije.

  *       Enotno, pametno elektroenergetsko omrežje.

  *       Nova znanja in tehnologija na področju energetske učinkovitosti.

  *       Sprejemanje odločitev ter vključevanje javnosti.

  6)      Podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacijo trga za inovativne rešitve za oceane

  Prispevek MSP podjetji je pomemben na področjih morske biotehnologije, ribištva, ribogojstvo (vključno s proizvodnjo in predelavo krme in hrane). Iščejo se inovativni projekti s področja pomorskega in ribiškega sektorja.

  7)      Spodbujanje inovacijskega potenciala MSP-jev za trajnostno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, agroživilstvo ter bio proizvode

  Posebna pozornost bo usmerjena v:

  *       pospeševanje inovacij v upravljanje pesticidov (Intergrated Pest);

  *       eko-inovativna pridelava in predelava hrane;

  *       zmanjšanje izgub hrane in odpadkov na kmetiji ter vzdolž vrednostne verige;

  *       ustvarjanje dodane vrednosti iz odpadkov in stranskih proizvodov ustvarjenih na kmetiji ter vzdolž vrednostne verige.

  8)      Pospeševanje IKT rešitev za zdravje, dobro počutje in prijetno staranje

  Ukrep je zanimiv tudi za mlada podjetja, ki bodo s svojo rešitvijo “zmotila” obstoječo konkurenco na trgu. Prednost bodo imele odprto kodne rešitve.

  9)      Podpora inovativnim MSP-jem v biotehnologiji

  Izziv vključuje:

  a)      celične tehnologije v medicinskih aplikacijah

  *       proizvodnja celic, ohranjanje, shranjevanje celic in prevoz; Identifikacija, sortiranje celic in dostavo, slikanje, sledenje procesov in nadzor kakovosti; Genski inženiring in urejanje genov; proizvodnja terapevtskih biomolekul.

  *       Medicinske aplikacije mobilnih tehnologij vključujejo diagnostiko in biosenzorje, genska terapija, tkivni inženiring, bio-umetni organi, hematologija, imuno terapija, proizvodnja cepiv ter protitelesa, sintetična biologija, toksikologija, modeliranje razvoja bolezenskih procesov.

  b)      klinične raziskave za potrjevanje biomarkerjev in / ali diagnostične medicinske priporočke – posebna pozornost bo namenjena potrjevanju biomarkerjev s potencialom za hitro vstopanje v klinično prakso.

  10)   Opravljanje vesoljskih raziskav in razvoja

  Iščejo se projekti na področju uporabe tehnologije za vesolje, zlasti v povezavi s programoma Galileo in Kopernik.

  11)   Podpora podjetjem iz področja biotehnologije, ki zapirajo vrzel med laboratorijem in trgom

  V tej panogi je značilna intenzivnost raziskav in dolge “luknje” med zgodnjim razvojem ter uvedbo na trg. Prav zaradi tega EU želi podpreti takšna podjetja, da se premaga tako imenovana “dolina smrti”. Podjetja, ki delujejo na področju industrijske biotehnologije ter projekti, ki vključujejo uporabo sistemov in/ali sintezno biologijo so še posebej vabljeni, da se prijavijo na razpis.

  12)   Pospeševanje razvoja na področju nanotehnologij naprednih materialov, naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij

  Rezultati raziskav naj bi prišli v industrijo ter omogočili uporabo doslej neizkoriščenega potenciala nanotehnologije, naprednih materialov ter naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij.

  13)   Open Disruptive Innovation Scheme

  Poudarek bo na podjetjih, ki predlagajo “moteče” IKT rešitve za ustvarjanje novega trga. Ukrep je zelo zanimiv za mlada inovativna podjetja.

  Link do razpisov: http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument  3.    Fast track to Innovation

   

  Program Fast Track to Innovation je namenjen prijaviteljem različnih oz. vseh pravnih oblik.

  Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa - tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju. 

   

  S programom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje na trg, povečanje sodelovanja industrije, malih in srednjih podjetij, akademskih in raziskovalnih institucij ter spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve.

  Nepovratna sredstva so torej namenjena razmeroma zrelim idejam – novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg (TRL6 – TRL9).

   

  Največjo moč pri ocenjevanju bodo imeli učinki projekta, in sicer:

  ·         hiter razvoj;

  ·         poslovni prevzem in uvajanje trajnostnih inovativnih rešitev (izdelkov, procesov, storitev, poslovnih modelov...);

  ·         reševanje družbenih izzivov;

  ·         hiter prodor na trg - najpozneje v treh letih po začetku projekta;

  ·         novost na trgu;

  ·         poudarek na specifičnih značilnostih določene panoge;

  ·         večja konkurenčnost in rast poslovnih partnerjev v konzorciju v smislu povečanja prodaje, števila zaposlenih;

  ·         večja udeležba industrije, predvsem malih in srednjih podjetij.

  Fast Track To Innovation bo torej podpiral inovativne rešitve z velikim tržnim potencialom in tiste prijavitelje (konzorcije), ki bodo izkazali sposobnost povezovanja različnih subjektov s področja industrije in drugih organizacij z namenom spodbujanja aktivnosti raziskav in razvoja.

  Upravičene aktivnosti

  Osnovni pogoj za prijavo na razpis je torej inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti testiranja, izvajanja preizkusov, potrjevanja sistemov in delovanja prototipa v »resničnem svetu«.

  Pomemben element pri inovacije je velikost trga in njena možnost uporabe v širšem smislu. 

  Sestava konzorcija

  Na razpis FTI se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj 3 in največ 5 neodvisnih partnerjev (industrija, mala in srednja podjetja, raziskovalne organizacije, univerze, grozdi, podjetniška združenja, inkubatorji, investitorji, javni sektor, itd.) – ključno je, da konzorcij vsaj v 60 % sestavljajo udeleženci iz industrije, v preostalem deležu partnerstva pa se jim lahko pridružijo še univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije in drugi akterji na področju inovacij.

  Rok za oddajo vlog: 21. 2. 2018, 31. 5. 2018, 23. 10. 2018, 21. 2. 2019, 23. 5. 2019, 22. 10. 2019, 19. 2. 2020, 9. 6. 2020, 27. 20. 2020.  

  Trajanje projekta: do 36 mesecev

  Vstop inovacije na trg: najkasneje 3 leta po začetku projekta

  Višina subvencije: do 3 mio eur oz. do 70 % upravičenih stroškov

  Konzorcij: najmanj 3 partnerji iz treh različnih držav ter največ 5 partnerjev (60 % konzorcija morajo predstavljati udeleženci iz industrije).

  V kolikor vas zanima sodelovanje, nas pokličite na 05 901 26 69 ali nam pošljite mail na info@tiko-pro.si  - pomagali vam bomo pripraviti dokumentacijo in vam  kakovostno svetovali glede prijave projekta na EU ravni. 


     Fotogalerija