Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Aktualni razpisi v Sloveniji

   

  ODPRTI RAZPISI

  1. Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI 2019

  2. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  3. Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

  4. Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022

  5. Razvojna posojila s fiksno obrestno mero 0,01 % na problemskih območjih

  6. Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih - showroom

  7.  P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

  8.   Sofinanciranje nakupa in postavitve za proizvodnjo električne energije

  9.  Javni razpis za podukrep 4.2

  10. Vavčer za pridobitev certifikatov

  11. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

  13. Mikro krediti na problemskih območjih

  14. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

  15. SID banka – ugodno kreditiranje

  16.  Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  17.  Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

  18.  Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

   

  1.    Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI 2019 

  Razpisnik

  Javni štipendijski sklad

  Datum objave

  26.7.2019

  Roki za oddajo

  Od 26.8.2019 do 30.10.2019

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP ASI 2019) je spodbuditi podjetja (v nadaljevanju ponudniki) k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

  Cilji javnega povabila so: - podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; - krepitev kompetenc starejših zaposlenih; - večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

   

  UPRAVIČENCI

  Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim. Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2019, tj. 26. 7. 2019, stari 45 let ali več.  

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Sklop A

  Upravičen strošek v okviru sklopa A je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev.

  Sklop B

  Upravičeni stroški v okviru sklopa B so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto B v višini 30 EUR/uro/zaposlenega, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE B – ura usposabljanja na osebo in niso delno ali v celoti financirani iz drugih javnih sredstev, tj. iz drugega državnega, lokalnega vira ali vira Evropske unije. 

  V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti: - aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene; - aktivnost B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). 

  ROK ZA ODDAJO VLOG

  Od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do vključno 23.59 ure. 


  2.    Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  12.7.2019

  Roki za oddajo

  29.8.2019, 23.10.2019

  Višina sofinanciranja

  45 % investicije

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

  Cilji javnega razpisa so:

  §  spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;

  §  povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;

  §  spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;

  §  spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

   

  UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičenci so mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, in so iz kohezijske regije vzhodna Slovenija. Mikro podjetja (do 10 zaposlenih) niso upravičena za prijavo.

  Prijavitelj mora imeti registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 31. 12. 2017(upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu). 

  Upravičeni stroški: 

  §  stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev). 

  §  stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 50.000,00 EUR),

  §  stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). 

  §  stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo operacije).

   

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

   

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.369.659,68 EUR.

  Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: 

  Srednje velika podjetja: največ 35 %, 

  Mala podjetja: največ 45 %.

  Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV

   

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

   

  Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

   


  3.     Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« 

  Razpisnik

  SPIRIT Slovenija, javna agencija

  Datum objave

  21.6.2019

  Rok za oddajo

  1. rok: 19. 7. 2019, 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021

  Višina sofinanciranja

  Sklop A: 100% 
  Sklop B: do 50% 

   

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

  Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

   

  UPRAVIČENCI

  Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

   

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.

  Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.

  Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR.

  Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.

   

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  Predvidenih je pet (5) rokov za oddajo vlog za sklop A:

  rok: 19.07.2019
  rok: 29.11.2019
  rok: 30.04.2020
  rok: 30.09.2020
  rok: 23.04.2021
  Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek ocenjevanja.

  3.     Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022 

  Razpisnik

  SPIRIT Slovenija, javna agencija

  Datum objave

  07.6.2019

  Rok za oddajo

  5.10.2019

  Višina sofinanciranja

  50 %

   

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

  Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

   

  UPRAVIČENCI

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  §  ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in

  §  želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali

  §  nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Posebni pogoji: 

  1.    Prijavitelj/partnersko podjetje je na dan 31. 12. 2018, zaposlovalo vsaj tri (3) osebe.

  2.    Podjetje prijavitelja/partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).

  3.    Prijavitelj/partnersko podjetje ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

  4.    Partnerstva morajo biti sestavljena iz najmanj treh partnerjev.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije in sicer:

  §  Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,

  §  Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,

  §  Stroški nastopa na sejmu,

  §  Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),

  §  Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),

  §  Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

   

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 2.800.000 EUR.

  Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.

   

   

  4.    Razvojna posojila s fiksno obrestno mero 0,01 % na problemskih območjih 

  Razpisnik

  Slovenski regionalno razvojni sklad

  Datum objave

  07.6.2019

  Roki za oddajo

  30.8.2019, 15.10.2019, 29.11.2019

  Višina sofinanciranja

  75 % investicije

   

  NAMEN RAZPISA

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 

  §  Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.

  §  Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.

  §  Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

  Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 EUR.

   

  UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičenci so mala, srednje velika in velika podjetja iz spodnjih območij:

  Upravičena podjetja po tem razpisu so iz sledečih območij:

  §  obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale)

  §  problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).

  §  problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI:

   

  Nakup poslovnih zgradb / drugih poslovnih prostorov, gradnja poslovnih zgradb / drugih poslovnih prostorov, adaptacija, neopredmetena sredstva, nova oprema, rabljena oprema, novi delovni stroji, rabljeni delovni stroji. 

  FINANČNI POGOJI

  §  Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.

  §  Skupna doba vračanja posojila: največ 108 mesecev oz. ne preko 30. 6. 2028 (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne preko ekonomske dobe projekta.

  §  Mesečno vračanje glavnice posojila.

  §  Polletno vračanje obresti, za obdobje med 1.1.- 30.6. ter 1.7. - 31.12.

  Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil. Vlagatelj krije stroške zavarovanja posojila.

   

   

   

  5.    Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov 

   

  Razpisnik

  SPIRIT Slovenija, javna agencija

  Datum objave

  31.5.2019

  Roki za oddajo

  30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, 30. 9. 2022.

  Višina sofinanciranja

  75 %

   

  PREDMET RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

  Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

  Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije). 

   

  UPRAVIČENCI

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  §  ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali

  §  širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. 

  Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

  Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju. 

  Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa. 

  Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

  Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  §  priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);

  §  storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;

  §  certifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;

  §  prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);

  §  svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca

  §  storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

  Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev. 

  VIŠINA SREDSTEV

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu "de minimis".

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).

   

   

  6.    P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  15.3.2019

  Roki za oddajo

  1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019

  Višina sofinanciranja

  Garancija: do 80 %, subvencija obrestne mere: 6 mesečni EURIBOR+ 0,65 % - 1,15 % pribitka

   

  PREDMET RAZPISA

  Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. 

  Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

  UPRAVIČENCI

  Upravičenci: Mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji. 

   

  Osnovni pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba, bonitetna ocena vsaj D2, EDBITA v vrednosti 7,0 ali manj in vsaj 7 % kapitala v obveznostih do virov sredstev.

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičeni stroški: obratna sredstva in investicije.

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Višina garancije: med 60 % in 80 %.

  Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 % - 1,15 % pribitka. 

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019  7.    Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 

   

  Razpisnik

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Datum objave

  29.3.2019

  Roki za oddajo

  26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020

  Višina sofinanciranja

  20 %

  PREDMET RAZPISA

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. 

  Namen sofinanciranja je:

  a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,

  b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

  c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti. 

  UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

  Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki. 

  Upravičeni stroški:

  a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

  b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

  c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

  d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

  e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

  f) stroški informiranja in komuniciranja,

  g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  28.2.2020, 25.9.2020.

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Sofinancira se 20% upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči. 

  Višina nepovratnih sredstev, ki so na voljo, znaša 10.000.000 €. 

   


  8.      5. Javni razpis za podukrep 4.2 

   

  Razpisnik

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Datum objave

  1.2.2019

  Roki za oddajo

  30.7.2019

  Višina sofinanciranja

  Do 45 %

   

  PREDMET RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

   

  UPRAVIČENCI

       

  1. Samostojni podjetnik posameznik,

  2.   zadruga,

  3.  zavod ali

  4. gospodarska družba.

  Upravičenec iz prejšnjega odstavka je lahko:

  -        MSP ali

  -        veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

  RAZPISANA SREDSTVA

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj: (priloga)

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  -       5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,

  -       5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,

  -       5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

  -       10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

  Največja možna stopnja sofinanciranja je:

  -        45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;

  -        35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje.

   

  Višina sredstev glede na velikost podjetja: 

  §  Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

  §  Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore.

  §  Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.

  §  Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.

   

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


  9.    Vavčer za pridobitev certifikatov 

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  25.1.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranje

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). 

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)

  §  Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

   

  Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih organizacij. Akreditirana organizacija mora biti akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: TUKAJ. ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur 

  Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   

  10.Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  25.1.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranje

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  §  priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,

  §  prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,

  §  prevoda prijave.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. 

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.

  §  Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).

  §  Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

   

  Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

  §  patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu TUKAJ,

  §  patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov (na mednarodni ravni) TUKAJ,

  §  prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur 

  Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

  Višina subvencije je 60%. 

  Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 1.000,00 eur. Maksimalna stopnja sofinanciranja je 9.999,99 eur. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja:

  §  je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa,

  §  je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom

   

   

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. 

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   

  11.Mikro krediti na problemskih območjih 

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  28.12.2018

  Roki za oddajo

  1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

  Višina sofinanciranje

  100% do 25.000 eur

   

  NAMEN, CILJ IN RAZPISA

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

   

  Cilji javnega razpisa so:

  §  ohranitev delovnih mest,

  §  spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

  §  spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

   

  UPRAVIČENCI

  Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

  §  imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

  §  se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

  §  so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

  §  imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

   

  Problemska območja

  §  občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  §  območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

  §  območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

   

  POGOJI ZA PRIJAVO

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  §  imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki),

  §  zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

  §  v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

  §  zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

  §  imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 predvideno poslovanje z dobičkom,

  §  imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

  §  za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 2019, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8,

  §  za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno  1. 10. 2019, mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah

   

  KREDITNI POGOJI

  §  višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €

  §  kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.

  §  obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %

  §  ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

  §  moratorij kredita: do 6 mesecev

  §  način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

  §  minimalno zavarovanje kredita:

  - 5 menic podjetja in

  - 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  §  črpanje kredita je v enkratnem znesku.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  §  nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

  §  nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

  §  nakup materiala in trgovskega blaga,

  §  nakup storitev,

  §  plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita.

  *Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   

  12.Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost 

   

  Datum objave:

  Stalno odprto

  Rok za oddajo:

  31. marec

  Višina sofinanciranja:

  Do 100 % znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja

   

  CILJ IN PREDMET RAZPISA

  Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Davčno osnovo lahko znižate v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno davčno osnovo.

  UPRAVIČENCI

  Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

  Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

  *Stroški, ki niso upravičeni so:

  • že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
  • za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
  • stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

   

  ROK IN NAČIN ODDAJE

  Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto.

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo za uveljavljanje davčne olajšave: info@tiko-pro.si


   

  13.SID banka – ugodno kreditiranje 

   

  Razpisnik:

  SID BANKA

  Datum objave:

  7. 9. 2018

  Rok za oddajo:

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja:

  odvisno od sheme

   

  KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  MSP 6

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

  MSP 7

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 12 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

  Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj:

  MSP 6

  • zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
  • hipoteka na nepremičnine

  MSP 7

  • hipoteka na nepremičnine

  Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE MSP 8

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • ima najmanj 2 zaposlena
  • posluje 2 leti
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • Celotne stroške dela

  Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 10 let
  • najnižja: 3 let

  Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV V GOSPODARSTVU

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Znesek kredita:

  • najvišji: 10.000.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 20 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za naložbe v:

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

  Znesek kredita:

  • najvišji: 20.000.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 30 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).

  Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽB V GOZDNO-LESNO PREDELOVALNO VERIGO

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

  Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 12 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si

   

  14. Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   

  Razpisnik:

  Slovenski okoljski javni sklad

  Datum objave:

  5. 10. 2018

  Rok za oddajo:

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja:

  20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) in brezobrestni kredit (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %)

   

  Namen, cilj in predmet razpisa

  Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Upravičeni stroški

  Uprvaičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

  A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;

  B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;

  C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;

  D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;

  E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;

  F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;

  G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

  H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;

  I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;

  J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;

  K- optimizacija sistema ogrevanja;

  L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;

  M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;

  N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;

  O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;

  P- uvedba sistema upravljanja z energijo;

  R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;

  S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so:

  - Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah,

  - Zadruge po Zakonu o zadrugah.

  Višina nepovratnih sredstev

  Višna nepovratnih sredstev po rzapisu je:

  - 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z

  - brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si


  15.Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 

   

  Razpisnik:

  JSPIRIT Slovenija, javna agencija

  Datum objave:

  10. 9. 2018

  Rok za oddajo:

  1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

  Višina sofinanciranja:

  do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur

  Cilj razpisa

  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

  Predmet razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  ·         Elektronsko izmenjavo med partnerji.

  ·         Digitalizacijo nastopov na sejmih.

  ·         Spletne strani za tuje trge.

  ·         Spletne trgovine.

  ·         Produktno-prodajne videe.

  ·         Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)

  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

  Upravičenci

  ·         Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

  ·         Mikro, mala in srednja podjetja.

  Posebni pogoji za prijavo

  ·         Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan 1. 9. 2018 (prvo odpiranje), 1. 9. 2019 (drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje). 

  ·         Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.

  ·         Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).

  ·         Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.

  *Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

  Do nepovratnih sredstev niso upravičeni

  Podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  ·         Ribištva in akvakulture.

  ·         Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

  ·         Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).

  Upravičeni stroški

  ·         Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).

  ·         Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

  Višina nepovratnih sredstev

  Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.

  *Razpis se šteje o shemi »De minimis«

  Rok oddaje

  1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

   

  Pišite nam na info@tiko-pro.si – pomagali vam bomo pri pripravi dokumentacije in vas na vašo željo povezali tudi s katerim izmed ustreznih zunanjih izvajalcev.

   

  16.Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2 

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  4. 8. 2017

  Rok za oddajo:

  12. 09. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  17.075.000 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 60% upravičenih stroškov

  Predmet razpisa 

  Namen javnega razpisa je:

  ·         spodbujanje naložb podjetij v raziskave in razvoj (RRI),

  ·         prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,

  ·         prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,

  ·         omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) lažji dostop do drugih virov financiranja.

   

  Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

  Do sofinanciranja so upravičene RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4:

  ·         Pametna mesta in skupnosti

  ·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  ·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  ·         Trajnostna pridelava hrane

  ·         Tovarne prihodnosti

  ·         Zdravje - medicina

  ·         Mobilnost

  ·         Razvoj materialov kot končnih produktov

  ·         Trajnostni turizem

  Upravičeni prijavitelji

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP:

  ·         ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«

  ·         s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Slednji le ob pogoju, da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

  RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje 2020.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

  ·         stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci,

  ·         stroški uporabe osnovnih sredstev:

  ·         stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva,

  ·         stroški investicij v neopredmetena sredstva,

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev,

  ·         posredni stroški.

  Višina nepovratnih sredstev 

  Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60%,

  ·         srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 % .

  Višji procent subvencije je v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme. 

   

  Skupna višina sredstev

  Okvirna skupna višina sredstev je 17.075.000,00 EUR.

  Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo vlog:

  1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR,

  2. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 3.475.800,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.524.200,00 EUR,

   3. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 2.360.647,50 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 1.714.352,50 EUR.

   

  Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljeno delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

   

  Fotogalerija