Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Aktualni razpisi v Sloveniji

   

  1.     P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

  2.      Sofinanciranje nakupa in postavitve za proizvodnjo električne energije

  3.    Javni razpis za podukrep 4.2

  4.   Vavčer za pridobitev certifikatov

  5.    Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

  6.   Mikro krediti na problemskih območjih

  7.    Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

  8.   SID banka – ugodno kreditiranje

  9.    Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  10.    Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

  11. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza

  12. Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

   

  1.    P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  15.3.2019

  Roki za oddajo

  15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019

  Višina sofinanciranja

  Garancija: do 80 %, subvencija obrestne mere: 6 mesečni EURIBOR+ 0,65 % - 1,15 % pribitka

   

  PREDMET RAZPISA

  Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. 

  Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

  UPRAVIČENCI

  Upravičenci: Mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji. 

   

  Osnovni pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba, bonitetna ocena vsaj D2, EDBITA v vrednosti 7,0 ali manj in vsaj 7 % kapitala v obveznostih do virov sredstev.

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičeni stroški: obratna sredstva in investicije.

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Višina garancije: med 60 % in 80 %.

  Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 % - 1,15 % pribitka. 

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019  2.    Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 

   

  Razpisnik

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Datum objave

  29.3.2019

  Roki za oddajo

  26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020

  Višina sofinanciranja

  20 %

  PREDMET RAZPISA

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. 

  Namen sofinanciranja je:

  a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,

  b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

  c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti. 

  UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

  Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki. 

  Upravičeni stroški:

  a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

  b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

  c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

  d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

  e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

  f) stroški informiranja in komuniciranja,

  g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020.

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Sofinancira se 20% upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči. 

  Višina nepovratnih sredstev, ki so na voljo, znaša 10.000.000 €. 

   


  3.      5. Javni razpis za podukrep 4.2 

   

  Razpisnik

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Datum objave

  1.2.2019

  Roki za oddajo

  30.7.2019

  Višina sofinanciranja

  Do 45 %

   

  PREDMET RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

   

  UPRAVIČENCI

       

  1. Samostojni podjetnik posameznik,

  2.   zadruga,

  3.  zavod ali

  4. gospodarska družba.

  Upravičenec iz prejšnjega odstavka je lahko:

  -        MSP ali

  -        veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

  RAZPISANA SREDSTVA

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj: (priloga)

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  -       5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,

  -       5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,

  -       5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

  -       10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

  Največja možna stopnja sofinanciranja je:

  -        45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;

  -        35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje.

   

  Višina sredstev glede na velikost podjetja: 

  §  Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

  §  Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore.

  §  Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.

  §  Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.

   

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   


   

  4.    Vavčer za pridobitev certifikatov 

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  25.1.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranje

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). 

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)

  §  Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

   

  Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih organizacij. Akreditirana organizacija mora biti akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: TUKAJ. ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur 

  Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   

   

  4.    Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  25.1.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranje

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  §  priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,

  §  prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,

  §  prevoda prijave.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. 

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.

  §  Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).

  §  Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

   

  Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

  §  patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu TUKAJ,

  §  patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov (na mednarodni ravni) TUKAJ,

  §  prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur 

  Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

  Višina subvencije je 60%. 

  Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 1.000,00 eur. Maksimalna stopnja sofinanciraja je 9.999,99 eur. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja:

  §  je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa,

  §  je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom

   

   

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. 

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   

  5.    Mikro krediti na problemskih območjih  

   

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  28.12.2018

  Roki za oddajo

  1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

  Višina sofinanciranje

  100% do 25.000 eur

   

  NAMEN, CILJ IN RAZPISA

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

   

  Cilji javnega razpisa so:

  §  ohranitev delovnih mest,

  §  spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

  §  spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

   

  UPRAVIČENCI

  Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

  §  imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

  §  se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

  §  so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

  §  imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

   

  Problemska območja

  §  občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  §  območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

  §  območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

   

  POGOJI ZA PRIJAVO

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  §  imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki),

  §  zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

  §  v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

  §  zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

  §  imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 predvideno poslovanje z dobičkom,

  §  imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

  §  za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 2019, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8,

  §  za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno  1. 10. 2019, mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah

   

  KREDITNI POGOJI

  §  višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €

  §  kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.

  §  obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %

  §  ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

  §  moratorij kredita: do 6 mesecev

  §  način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

  §  minimalno zavarovanje kredita:

  - 5 menic podjetja in

  - 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  §  črpanje kredita je v enkratnem znesku.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  §  nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

  §  nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

  §  nakup materiala in trgovskega blaga,

  §  nakup storitev,

  §  plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita.

  *Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   


   

  6.    Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost 

   

  Datum objave:

  Stalno odprto

  Rok za oddajo:

  31. marec

  Višina sofinanciranja:

  Do 100 % znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja

   

  CILJ IN PREDMET RAZPISA

  Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Davčno osnovo lahko znižate v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno davčno osnovo.

  UPRAVIČENCI

  Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

  Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

  *Stroški, ki niso upravičeni so:

  • že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
  • za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
  • stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

   

  ROK IN NAČIN ODDAJE

  Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto.

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo za uveljavljanje davčne olajšave: info@tiko-pro.si


   

  7.    SID banka – ugodno kreditiranje 

   

  Razpisnik:

  SID BANKA

  Datum objave:

  7. 9. 2018

  Rok za oddajo:

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja:

  odvisno od sheme

   

  KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  MSP 6

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

  MSP 7

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 12 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

  Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj:

  MSP 6

  • zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
  • hipoteka na nepremičnine

  MSP 7

  • hipoteka na nepremičnine

  Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE MSP 8

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • ima najmanj 2 zaposlena
  • posluje 2 leti
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • Celotne stroške dela

  Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 10 let
  • najnižja: 3 let

  Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV V GOSPODARSTVU

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Znesek kredita:

  • najvišji: 10.000.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 20 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za naložbe v:

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

  Znesek kredita:

  • najvišji: 20.000.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 30 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).

  Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽB V GOZDNO-LESNO PREDELOVALNO VERIGO

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

  Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 12 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si

   

   

  8.     Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   

  Razpisnik:

  Slovenski okoljski javni sklad

  Datum objave:

  5. 10. 2018

  Rok za oddajo:

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja:

  20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) in brezobrestni kredit (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %)

   

  Namen, cilj in predmet razpisa

  Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Upravičeni stroški

  Uprvaičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

  A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;

  B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;

  C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;

  D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;

  E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;

  F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;

  G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

  H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;

  I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;

  J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;

  K- optimizacija sistema ogrevanja;

  L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;

  M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;

  N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;

  O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;

  P- uvedba sistema upravljanja z energijo;

  R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;

  S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

  Upravičeni prijavitelji

  Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so:

  - Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah,

  - Zadruge po Zakonu o zadrugah.

  Višina nepovratnih sredstev

  Višna nepovratnih sredstev po rzapisu je:

  - 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z

  - brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si


  9.    Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 

   

  Razpisnik:

  Javna agencija SPIRIT

  Datum objave:

  10. 9. 2018

  Rok za oddajo:

  1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

  Višina sofinanciranja:

  do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur

  Cilj razpisa

  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

  Predmet razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  ·         Elektronsko izmenjavo med partnerji.

  ·         Digitalizacijo nastopov na sejmih.

  ·         Spletne strani za tuje trge.

  ·         Spletne trgovine.

  ·         Produktno-prodajne videe.

  ·         Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)

  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

  Upravičenci

  ·         Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

  ·         Mikro, mala in srednja podjetja.

  Posebni pogoji za prijavo

  ·         Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan 1. 9. 2018 (prvo odpiranje), 1. 9. 2019 (drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje). 

  ·         Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.

  ·         Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).

  ·         Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.

  *Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

  Do nepovratnih sredstev niso upravičeni

  Podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  ·         Ribištva in akvakulture.

  ·         Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

  ·         Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).

  Upravičeni stroški

  ·         Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).

  ·         Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

  Višina nepovratnih sredstev

  Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.

  *Razpis se šteje o shemi »De minimis«

  Rok oddaje

  5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

   

  Pišite nam na info@tiko-pro.si – pomagali vam bomo pri pripravi dokumentacije in vas na vašo željo povezali tudi s katerim izmed ustreznih zunanjih izvajalcev.

   

   

  10.Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza 

   

  Rok za oddajo:

  15. 5. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  1.050.000,00 eur

  Rok za oddajo:

  15. 5. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  1.050.000,00 eur

  Višina subvencije:

  35.000,00 eur (pavšalni znesek)

   

  Predmet javnega razpisa

  je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

  1.      Pametna mesta in skupnosti

  2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  4.      Trajnostna pridelava hrane

  5.      Tovarne prihodnosti

  6.      Zdravje – medicina

  7.      Mobilnost

  8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

   

  Upravičenci

  So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

   

   

  Upravičeni stroški

  Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

  Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

  Merila

  Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

  Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

  Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1

   

   

  11.Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2 

   

  Razpisnik:

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Datum objave:

  4. 8. 2017

  Rok za oddajo:

  12. 09. 2019

  Predvidena višina sredstev:

  17.075.000 EUR

  Višina sofinanciranja:

  do 60% upravičenih stroškov

  Predmet razpisa 

  Namen javnega razpisa je:

  ·         spodbujanje naložb podjetij v raziskave in razvoj (RRI),

  ·         prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,

  ·         prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,

  ·         omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) lažji dostop do drugih virov financiranja.

   

  Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

  Do sofinanciranja so upravičene RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4:

  ·         Pametna mesta in skupnosti

  ·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

  ·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

  ·         Trajnostna pridelava hrane

  ·         Tovarne prihodnosti

  ·         Zdravje - medicina

  ·         Mobilnost

  ·         Razvoj materialov kot končnih produktov

  ·         Trajnostni turizem

  Upravičeni prijavitelji

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP:

  ·         ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«

  ·         s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Slednji le ob pogoju, da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

  RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje 2020.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

  ·         stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci,

  ·         stroški uporabe osnovnih sredstev:

  ·         stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

  ·         stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva,

  ·         stroški investicij v neopredmetena sredstva,

  ·         stroški storitev zunanjih izvajalcev,

  ·         posredni stroški.

  Višina nepovratnih sredstev 

  Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:

  ·         mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60%,

  ·         srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 % .

  Višji procent subvencije je v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme. 

   

  Skupna višina sredstev

  Okvirna skupna višina sredstev je 17.075.000,00 EUR.

  Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo vlog:

  1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR,

  2. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 3.475.800,00 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.524.200,00 EUR,

   3. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega:

  ·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 2.360.647,50 EUR,

  ·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 1.714.352,50 EUR.

   

  Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

   

  Fotogalerija