Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Aktualni razpisi v Sloveniji


  1. Javni razpis za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire 2019 - 2022 

  2. Spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih 2019 - 2020 
  3. Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI 2019 
  4. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 
  5. Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022
  6. Razvojna posojila s fiksno obrestno mero 0,01 % na problemskih območjih 
  7. Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih - showroomov 
  8. Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 
  9. Mikro krediti na problemskih območjih 
  10. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost 
  11. SID banka – ugodno kreditiranje
  12. Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 
  13. Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022
  14. Vavčer za certifikate kakovosti
  15. Vavčer za patente, modele, znamke
  16. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
  17. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
  18. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
  19. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
  20. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
  21. Vavčer za digitalni marketing
  22. Vavčer za pripravo digitalne strategije
  23. Vavčer za kibernetsko varnost
  24. Vavčer za statusno preoblikovanje družb

  1.     Javni razpis za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire 2019 - 2022

  Razpisnik

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Datum objave

  27. 9. 2019

  Roki za oddajo

  7. 11. 2019

   

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. 

  Upravičeni nameni so:

  1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

  2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

  3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

   

  UPRAVIČENCI

  Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

  b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;

  c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;

  d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;

  e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% od upravičenih stroškov operacije.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

  Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV). 

  Višina sofinanciranja:

  – 35% za velika podjetja

  – 45% za srednja podjetja

  – 55% za mala podjetja in mikro podjetja. 

  Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 20.000.000,00 EUR.

   

  ROK ZA ODDAJO VLOG

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 7. 11. 2019.

  Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: januarju, maju in septembru 2020.


   

  2.     Spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih 2019 - 2020

  Razpisnik

  Javna agencija SPIRIT

  Datum objave

  06.09.2019

  Rok za oddajo

  24.10.2019

   

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

   

  Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

  UPRAVIČENCI

  Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

   

  Primeri izboljšave poslovnih procesov: optimizacija poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje ne smejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

  ROK ZA ODDAJO VLOG

  Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.


   

  3.     Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI 2019

  Razpisnik

  Javni štipendijski sklad

  Datum objave

  26.7.2019

  Roki za oddajo

  Od 26.8.2019 do 30.10.2019

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP ASI 2019) je spodbuditi podjetja (v nadaljevanju ponudniki) k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

   

  Cilji javnega povabila so: - podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; - krepitev kompetenc starejših zaposlenih; - večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

   

  UPRAVIČENCI

  Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim. Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2019, tj. 26. 7. 2019, stari 45 let ali več.

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Sklop A

  Upravičen strošek v okviru sklopa A je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev.

  Sklop B

  Upravičeni stroški v okviru sklopa B so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto B v višini 30 EUR/uro/zaposlenega, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE B – ura usposabljanja na osebo in niso delno ali v celoti financirani iz drugih javnih sredstev, tj. iz drugega državnega, lokalnega vira ali vira Evropske unije.

  V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti: - aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene; - aktivnost B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

  ROK ZA ODDAJO VLOG

  Od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do vključno 23.59 ure.

  4.     Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  12.7.2019

  Roki za oddajo

  23.10.2019

  Višina sofinanciranja

  45 % investicije

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

   

  Cilji javnega razpisa so:

  §  spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;

  §  povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;

  §  spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;

  §  spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

   

  UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičenci so mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, in so iz kohezijske regije vzhodna Slovenija. Mikro podjetja (do 10 zaposlenih) niso upravičena za prijavo.

   

  Prijavitelj mora imeti registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 31. 12. 2017(upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

   

  Upravičeni stroški: 

  §  stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),

  §  stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 50.000,00 EUR),

  §  stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona),

  §  stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo operacije).


   

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

   

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.369.659,68 EUR.

   

  Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

  §  Srednje velika podjetja: največ 35 %,

  §  Mala podjetja: največ 45 %.

   

  Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

   

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

   

  Roki za predložitev vlog so: 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.


   

  5.      Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022

  Razpisnik

  Javna agencija SPIRIT

  Datum objave

  07.6.2019

  Rok za oddajo

  5.10.2019

  Višina sofinanciranja

  50 %

   

  NAMEN IN CILJ RAZPISA

  Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

   

  Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

   

  UPRAVIČENCI

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  §  ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in

  §  želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali

  §  nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

   

  Posebni pogoji:

  1.            Prijavitelj/partnersko podjetje je na dan 31. 12. 2018, zaposlovalo vsaj tri (3) osebe.

  2.            Podjetje prijavitelja/partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).

  3.            Prijavitelj/partnersko podjetje ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

  4.            Partnerstva morajo biti sestavljena iz najmanj treh partnerjev.

   

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije in sicer:

  §  Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,

  §  Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,

  §  Stroški nastopa na sejmu,

  §  Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),

  §  Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),

  §  Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

   

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 2.800.000 EUR.

  Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.

   

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.


   

  6.     Razvojna posojila s fiksno obrestno mero 0,01 % na problemskih območjih

  Razpisnik

  Slovenski regionalno razvojni sklad

  Datum objave

  07.6.2019

  Roki za oddajo

  29.11.2019

  Višina sofinanciranja

  75 % investicije

   

  NAMEN RAZPISA

  Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

  §  Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.

  §  Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.

  §  Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

   

  Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 EUR.

   

  UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičenci so mala, srednje velika in velika podjetja iz spodnjih območij:

  Upravičena podjetja po tem razpisu so iz sledečih območij:

  §  obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale)

  §  problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).

  §  problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

   

   

   

  UPRAVIČENI STROŠKI:

   

  Nakup poslovnih zgradb / drugih poslovnih prostorov, gradnja poslovnih zgradb / drugih poslovnih prostorov, adaptacija, neopredmetena sredstva, nova oprema, rabljena oprema, novi delovni stroji, rabljeni delovni stroji.

   

  FINANČNI POGOJI

  §  Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.

  §  Skupna doba vračanja posojila: največ 108 mesecev oz. ne preko 30. 6. 2028 (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne preko ekonomske dobe projekta.

  §  Mesečno vračanje glavnice posojila.

  §  Polletno vračanje obresti, za obdobje med 1.1.- 30.6. ter 1.7. - 31.12.

   

  Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil. Vlagatelj krije stroške zavarovanja posojila.


   

  7.     Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

  Razpisnik

  Javna agencija SPIRIT

  Datum objave

  31.5.2019

  Roki za oddajo

  30. 9. 2020, 30. 9. 2021, 30. 9. 2022.

  Višina sofinanciranja

  75 %

   

  PREDMET RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

  Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

  Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).

   

  UPRAVIČENCI

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  §  ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali

  §  širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

  Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

  Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

  Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.

  Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme.

  Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  §  priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);

  §  storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;

  §  certifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;

  §  prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);

  §  svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca;

  §  storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

   

  Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.

  VIŠINA SREDSTEV

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu "de minimis".

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).


   

  8.     Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

  Razpisnik

  Ministrstvo za infrastrukturo

  Datum objave

  29.3.2019

  Roki za oddajo

  28.2.2020, 25.9.2020

  Višina sofinanciranja

  20 %

   

  PREDMET RAZPISA

  Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

   

  Namen sofinanciranja je:

  a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,

  b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

  c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

  UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

  Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

  Upravičeni stroški:

  a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

  b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

  c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

  d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

  e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

  f) stroški informiranja in komuniciranja,

  g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.


   

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  28.2.2020, 25.9.2020.

  VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Sofinancira se 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

  Višina nepovratnih sredstev, ki so na voljo, znaša 10.000.000 €.


   

  9.     Mikro krediti na problemskih območjih

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  28.12.2018

  Roki za oddajo

  1. 10. 2019

  Višina sofinanciranje

  100% do 25.000 eur

   

  NAMEN, CILJ IN RAZPISA

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

   

  Cilji javnega razpisa so:

  §  ohranitev delovnih mest,

  §  spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

  §  spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

   

  UPRAVIČENCI

  Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

  §  imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

  §  se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

  §  so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

  §  imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

   

  Problemska območja

  §  občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  §  območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

  §  območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

   

  POGOJI ZA PRIJAVO

  Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  §  imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki),

  §  zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

  §  v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

  §  zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

  §  imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 predvideno poslovanje z dobičkom,

  §  imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

  §  za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 2019, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8,

  §  za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno 1. 10. 2019, mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8.

  *Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah

   

  KREDITNI POGOJI

  §  višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €

  §  kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €

  §  obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %

  §  ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev

  §  moratorij kredita: do 6 mesecev

  §  način odplačevanja kredita: mesečno, obročno

  §  minimalno zavarovanje kredita:

  - 5 menic podjetja in

  - 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  §  črpanje kredita je v enkratnem znesku.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  §  nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

  §  nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

  §  nakup materiala in trgovskega blaga,

  §  nakup storitev,

  §  plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita.

  *Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   


   

  10.           Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

  Datum objave:

  Stalno odprto

  Rok za oddajo:

  31. marec

  Višina sofinanciranja:

  Do 100 % znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja

  CILJ IN PREDMET RAZPISA

  Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Davčno osnovo lahko znižate v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno davčno osnovo.

   

  UPRAVIČENCI

  Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

  Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

  *Stroški, ki niso upravičeni so:

  • že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
  • za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
  • stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

   

  ROK IN NAČIN ODDAJE

  Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto.

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo za uveljavljanje davčne olajšave: info@tiko-pro.si

  11.           SID banka – ugodno kreditiranje

  Razpisnik:

  SID BANKA

  Datum objave:

  7. 9. 2018

  Rok za oddajo:

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja:

  odvisno od sheme

   

  KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

   

  Kredit se lahko nameni za:

  MSP 6

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

  MSP 7

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 12 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

  Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj:

  MSP 6

  • zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
  • hipoteka na nepremičnine

  MSP 7

  • hipoteka na nepremičnine

  Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE MSP 8

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • ima najmanj 2 zaposlena
  • posluje 2 leti
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • Celotne stroške dela

  Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 10 let
  • najnižja: 3 let

  Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV V GOSPODARSTVU

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Znesek kredita:

  • najvišji: 10.000.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 20 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

   

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA

   

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za naložbe v:

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

  Znesek kredita:

  • najvišji: 20.000.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 30 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).

  Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  FINANCIRANJE NALOŽB V GOZDNO-LESNO PREDELOVALNO VERIGO

  Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

  • posluje vsaj 2 leti
  • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • ni podjetje v težavah
  • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

  Kredit se lahko nameni za:

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

  Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

  Znesek kredita:

  • najvišji: 5.000.000 €
  • najnižji: 100.000 €

  Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

  Ročnost kredita in moratorij:

  • najvišja: 12 let
  • najnižja: 6 let

  Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.

  Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

  Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

  Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

  Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

  Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si

   


   

  12.            Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Razpisnik:

  Slovenski okoljski javni sklad

  Datum objave:

  5. 10. 2018

  Rok za oddajo:

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja:

  20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) in brezobrestni kredit (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %)

   

  NAMEN, CILJ IN PREDMET RAZPISA

  Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

  Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Upravičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

  A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;

  B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;

  C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;

  D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;

  E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;

  F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;

  G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

  H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;

  I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;

  J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;

  K- optimizacija sistema ogrevanja;

  L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;

  M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;

  N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;

  O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;

  P- uvedba sistema upravljanja z energijo;

  R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;

  S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

   

  UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

  Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so:

  - Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah,

  - Zadruge po Zakonu o zadrugah.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Višina nepovratnih sredstev po razpisu je:

  - 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z

  - brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si


   

  13.           Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

  Razpisnik:

  Javna agencija SPIRIT

  Datum objave:

  10. 9. 2018

  Rok za oddajo:

  1. 10. 2020, 1. 10. 2021

  Višina sofinanciranja:

  do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur

   

  CILJ RAZPISA

  Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

   

  PREDMET RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  ·         Elektronsko izmenjavo med partnerji.

  ·         Digitalizacijo nastopov na sejmih.

  ·         Spletne strani za tuje trge.

  ·         Spletne trgovine.

  ·         Produktno-prodajne videe.

  ·         Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)

   

  Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

   

  UPRAVIČENCI

  ·         Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

  ·         Mikro, mala in srednja podjetja.

  Posebni pogoji za prijavo

  ·         Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan 1. 9. 2018 (prvo odpiranje), 1. 9. 2019 (drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje).

  ·         Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.

  ·         Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).

  ·         Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.

  *Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

  Do nepovratnih sredstev niso upravičeni

  Podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  ·         Ribištva in akvakulture.

  ·         Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

  ·         Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  ·         Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).

  ·         Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

  DDV ni upravičen strošek.

  Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.

  *Razpis se šteje o shemi »De minimis«

  Rok oddaje

  1. 10. 2020, 1. 10. 2021

   

  Pišite nam na info@tiko-pro.si – pomagali vam bomo pri pripravi dokumentacije in vas na vašo željo povezali tudi s katerim izmed ustreznih zunanjih izvajalcev.

   


   

  14.           Vavčer za certifikate kakovosti

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  25.1.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena. Od 7.9.2019 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.


   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)

  §  Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1. 2019.

   

  Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo certifikacijskih organizacij, ki morajo biti akreditirane. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:

  §  Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: https://europeanaccreditation.org/eamembers/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/ To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, PEFC, IFS, BRC),

  §  Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani edine akreditacijske ustanove, ki je nosilec standarda oziroma sheme. Navedeno velja za:

  o   IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/

  o   FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab

  o   ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje

  o   COSMOS https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2019/02/certifiers20authorised20june202017-1.pdf

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat letno.

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   


   

  15.           Vavčer za patente, modele, znamke

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  25.1.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  §  priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,

  §  prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,

  §  prevoda prijave.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.

  §  Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).

  §  Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

   

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

   

  Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

  §  patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/

  §  tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,

  §  prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

  Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR. Maksimalna višina subvencije pa:

  §  je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa,

  §  je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom.

   

  Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  ROKI ZA ODDAJO VLOG

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

  16.           Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  22.2.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov[1] z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih in obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:

  §  identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,

  §  ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,

  §  priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,

  §  identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

   

  Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena. Od vključno 7.9.2019 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca).

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

  Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


   

  17.           Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  22.2.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

   

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu in sicer:

  §  stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;

  §  stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza)

  §  stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

  Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP.

  Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

  Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat letno. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

  Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja.

  Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne forume v tujini.

  Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 500.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


   

  18.           Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  22.2.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

   

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B).

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji in sicer:

  §  stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,

  §  stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza)

  §  stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka;

  §  Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

  Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

  Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


   

  19.           Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  22.2.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, da predstavijo svoje izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte, povečajo možnosti za sklepanje poslov in spoznajo svojo konkurenco ter trende v posamezni panogi in tako izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

   

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: Poslovni register). Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini).

  Postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora zajema:

  §  oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev),

  §  postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije),

  §  prevoz eksponatov oziroma logistika.

  Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na sejmu v tujini, za katerega uveljavlja upravičene stroške.

  Seznam teh sejmov letno objavi javna agencija SPIRIT Slovenija na svoji spletni strani (seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini). SPIRIT Slovenija z javnim povabilom povabi zainteresirana podjetja, da se prijavijo (za udeležbo).

  Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija – to so stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih 5/6 priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

  Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si

   

  20.           Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  6.9.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

   

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena. Od vključno 7.9.2019 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  §  Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

  Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

  Podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi največ en vavčer v obdobju.

  Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 5.4.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 4.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


   

  21.           Vavčer za digitalni marketing

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  6.9.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

   

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena. Od vključno 7.9.2019 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/vavcer/Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)

  ·         Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne 5/6 strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.

  ·         Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.

  ·         Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

  ·         Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

  Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023). Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5.4.2019) in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 3.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


   

  22.           Vavčer za pripravo digitalne strategije

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  5.4.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

   

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

  o   oceno stanja na področju digitalizacije,

  o   pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in

  o   pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

  ·         Izkušnja kupca (Customer eXperience),

  ·         Podatkovna strategija,

  ·         Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,

  ·         Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,

  ·         Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,

  ·         Strategija razvoja digitalne kulture,

  ·         Kibernetska varnost,

  ·         Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  ·         Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

  Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni digitalni strategiji).

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5.4.2019) in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


   

  23.           Vavčer za kibernetsko varnost

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  12.4.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

   

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija: www.dihslovenia.si/smernice/:

  ·         Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

  ·         Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

  Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (12.4.2019) in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023, znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.

   

  KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo: info@tiko-pro.si


   

  24.           Vavčer za statusno preoblikovanje družb

  Razpisnik

  Slovenski podjetniški sklad

  Datum objave

  17.5.2019

  Rok za oddajo

  do porabe sredstev

  Višina sofinanciranja

  60%

   

  NAMEN IN CILJI RAZPISA

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k statusnemu preoblikovanju:

  -          samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,

  -          delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali

  -          zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

  z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

   

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

   

  UPRAVIČENCI

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

   

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

   

  MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI

  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  ·         stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,

  ·         notarski stroški,

  ·         stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

  Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

   

  VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

  Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

   

  Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.

   

  Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.  [1] Vse države, razen Slovenije.

  Fotogalerija