Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)


  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in širitev sistemov DO OVE.

  Upravičeni nameni so:

  1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
  2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

  Upravičeni stroški so:

  • a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
  • b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
  • c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
  • d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
  • e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije.

  Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 16.000.000,00 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

  Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 9. 2021.

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

  Roka za oddajo vlog na naslednji odpiranji sta prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021.

  Dodatne informacije: Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po e-pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (DO OVE 2021).

  Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.energetika-portal.si/javne-objave/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija