Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 135, Datum: 27. 8. 2021, Stran: 1793

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 7 projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci).

  V okviru predmetnega javnega razpisa so socialne kompetence opredeljene kot sposobnosti, spretnosti in znanja, ki jih mora posameznik imeti, da se lahko kakovostno in konstruktivno vključuje v svoje socialno okolje, tj. sposobnost shajati s seboj in okolico. Programi socialne aktivacije bodo h krepitvi socialnih kompetenc prispevali z zagotavljanjem izvajanja različnih aktivnosti, kot so aktivnosti za dvig motivacije, aktivnosti za izboljšanje funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik in izzivov, aktivnosti za opolnomočenje udeležencev za vstop na trg dela.

  Za potrebe tega javnega razpisa so delovne kompetence opredeljene kot kompetence, potrebne za opravljanje nalog na določenih delovnih mestih in so skupne pripadnikom posameznih poklicnih skupin. Programi socialne aktivacije bodo h krepitvi delovnih kompetenc prispevali z zagotavljanjem izvajanja aktivnosti spoznavanja delovnega procesa na način učenja skozi delo. V času vključenosti v program socialne aktivacije udeleženec ne sme opravljati dela, pri katerem so podani elementi delovnega razmerja, skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19 in 203/20 - ZIUPOPDVE).

  Javni razpis je, glede na obravnavane ciljne skupine, ki so opredeljene v 5. poglavju javnega razpisa, razdeljen na 3 ločene sklope. Specifike posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo enake določbe za vse sklope.

  Posamezen program socialne aktivacije se bo izvajal 8 mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po naslednjih fazah:

  • 1. faza: traja 1 mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa,
  • 2. faza: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci,
  • 3. faza: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa.

  V okviru posameznega programa socialne aktivacije morajo prijavitelji izvajati tudi aktivnosti za promocijo programa/projekta socialne aktivacije in krepitev sodelovanja z različnimi deležniki ter aktivnosti vodenja programa oziroma projekta.

  Število programov, ki naj bi jih posamezni izbrani prijavitelj izvedel v okviru prijavljenega projekta, in kraji izvedbe programov so opredeljeni v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji - projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leto 2022 znaša največ 893.201,40 EUR, od tega je 206.123,40 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 687.078,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

  Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  Rok: Rok za oddajo vlog je 18. 10. 2021, do 15. ure.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije« (za Andrejo Mrežar). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 11. 10. 2021, zadnji odgovori bodo objavljeni do 13. 10. 2021.

  Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.gov.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.gov.si.

  Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija