Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 173, Datum: 5. 11. 2021, Stran: 2460

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem. Podporno okolje za socialna podjetja bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetnikov, povečalo možnosti za ustanavljanje novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi informiranje in obveščanje javnosti o pomenu socialnega podjetništva, mreženje socialnih podjetij ter promocijo socialnega podjetništva.

  Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

  Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostaviti vzpodbudno podporno okolje za razvoj in delovanje novih ter obstoječih socialnih podjetij,
  • krepitev veščin in kompetenc za ustanavljanje novih ter razvoj obstoječih socialnih podjetij,
  • okrepiti informiranost socialnih podjetij za razvoj dejavnosti socialnega podjetništva ter promocijo socialnega podjetništva,
  • spodbuditi povezovanje in sodelovanje socialnih podjetij in organizacij s področja socialnega podjetništva ter povezovanje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter medsektorsko povezovanje.

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetij v posamezni kohezijski regiji.

  Prijavitelji s partnerji kot konzorcij morajo izvajati naslednje naloge:

  • promocija socialno podjetniške kulture,
  • izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja,
  • povezovanje socialnih podjetij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje,
  • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetij.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij sestavljajo ne več kot trije konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Vodja konzorcija v imenu konzorcija izvede prijavo na javni razpis.

  Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 418.285,71 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Rok: Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2021, do 12. ure.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si, s pripisom JR podporno okolje za socialna podjetja.

  Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

  Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/zbirke/javne-objave.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija