Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 189, Datum: 3. 12. 2021, Stran: 2662

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom Horizon Europe (Programme part - Excellent Science in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).

  Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

  Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

  Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

  Rok: Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.

  Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

  V primeru uvrstitve na rezervno listo se za pravočasne prijave štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem dopisu Evropske komisije o izboru/neizboru projekta po končanem ocenjevalnem postopku Evropske komisije.

  Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije: www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, Tel: (01) 400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija