Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 189, Datum: 3. 12. 2021, Stran: 2663

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za:

  • A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,
  • B: financiranje investicij ter
  • C: financiranje obratnih sredstev.

  Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

  Cilji razpisa: Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19.

  Upravičeno območje: Upravičeno območje tega razpisa je območje regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Posavje, se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

  Vrednost razpisa: Skupni garancijski potencial je 636.840,00 EUR in je razpisan na podlagi vloženih sredstev občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica v višini 265.350,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 3. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 796.050,00 EUR in po posameznih občinah znaša:

  Občina

  Kreditni potencial

  Bistrica ob Sotli

  6.000,00 EUR

  Brežice

  227.400,00 EUR

  Kostanjevica na Krki

  107.550,00 EUR

  Krško

  337.950,00 EUR

  Radeče

  9.000,00 EUR

  Sevnica

  108.150,00 EUR

  Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.

  Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji Posavje, v kolikor bo investicija izvedena v tej občini.

  Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

  A: za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi:

  • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
  • fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
  • nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
  • zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
  • zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
  • socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
  • javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
  • zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
  • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki,za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.

  B za investicije in C. obratna sredstva:

  • fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
  • socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
  • zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
  • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

  Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS z dne 3. 12. 2021 do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva.

  Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 30. 11. 2022 priporočeno po pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do skrajnega roka, do 12. ure.

  Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, Tel: (07) 488-10-44, e-naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si.

  Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje: www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija