Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni poziv 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 196, Datum: 17. 12. 2021, Stran: 2804

  Javni poziv je ZAKLJUČEN.

  Predmet javega poziva: Predmet javnega poziva so finančne spodbude za gospodarstvo v obliki:

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita,

  dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

  V trenutku objave tega javnega poziva so to: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi. Upošteva se dejansko in pravno stanje ob izdaji odločbe, s katero je odločeno o vlogi vlagatelja.

  Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

  Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv:

  • A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
  • B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
  • C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
  • D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
  • E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
  • F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
  • G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
  • H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
  • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
  • J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
  • K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
  • L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
  • M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,
  • N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
  • P - uvedba sistema upravljanja z energijo,
  • R - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

  Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 - ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

  Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

  Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:

  • namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
  • stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.
  • proračuna.

  Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost javnega poziva: Višina nepovratnih sredstev znaša 5.000.000,00 EUR.

  Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 2.000.000,00 EUR.

  Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

  Pozivna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

  Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

  Fotogalerija