Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 209, Datum: 31. 12. 2021, Stran: 2978

  Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

  Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

  Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

  Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15.000.000 EUR, in sicer:

  • za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije v višini 6.375.000 EUR in
  • za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije v višini 8.625.000 EUR.

  Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Rok: Javni razpis bo odprt do 1. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 1. 3. 2022, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

  Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

  • 20. 1. 2022 do 14. ure,
  • 10. 2. 2022 do 14. ure,
  • 1. 3. 2022 do 14. ure.

  Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonu: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija