Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 25. 2. 2022, Stran: 552

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča.

  Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

  Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 2.000.000,00 EUR. Višina nepovratnih sredstev znaša 500.000,00 EUR, višina sredstev za kredite pa 1.500.000,00 EUR.

  Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

  Rok: Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 30. junija 2022, do 14. ure oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 30. junija 2022.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 3«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

  Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.ekosklad.si.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija