Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – Komunalna podjetja in javne ustanove

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 6. 5. 2022, Stran: 1381

  Predmet razpisa: Namen razpisa je sofinanciranje projektov na pod- ročju izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih služb ter projektov s področja razvoja družbene infrastrukture na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
  – izboljšanja komunalne, okoljske, socialne, športne idr. javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti.

  Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.

  V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
  V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto- vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.

  Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek je 4.000.000 EUR.
  Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev za javna podjetja je 1.500.000 EUR, za javne ustanove pa 1.000.000 EUR.

  Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

  Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 23. 5. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

  Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh SRRS. 

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj. (stran 1381)

  Fotogalerija