Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 166, Datum: 30. 12. 2022, Stran: 2720

  Namen, cilji in predmet razpisa: Konkurenčnost turističnih destinacij, zasebnih ponudnikov turističnih nastanitvenih objektov ter dodatne turistične ponudbe je v veliki meri odvisna od urejenosti, ustreznosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture. Celostno doživetje turistov in njihovo vrednotenje kakovosti destinacije in njenih posameznih deležnikov je namreč odvisno od delovanja vseh funkcij destinacije.

  V Sloveniji navedeni objekti in površine javne in skupne turistične infrastrukture v turističnih destinacijah na ravni lokalnih skupnosti v veliki meri niso urejeni ali so pomanjkljivi in ne dosegajo kakovostne ravni in trajnostne naravnanosti.

  Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

  Cilji javnega razpisa so:

  • trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture,
  • izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):

  • urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih,
  • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
  • drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu,
  • turistične znamenitosti,

  Da prijavitelj vlaga v turistično znamenitost se šteje, v kolikor projekta, ki je predmet prijave na razpis, ni mogoče razvrstiti v druge kategorije, ki so predmet razpisa (npr. naravno dediščino itd.)

  • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),
  • označevalne table, oprema za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti,
  • sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti do turističnih znamenitosti,
  • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,
  • javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode.

  Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki so neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo imela vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah.

  Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodobnimi digitalnimi orodji in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa znaša 10.000.000,00 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Rok: Roka za oddajo vlog sta 3. 4. 2023 in 18. 9. 2023, pri čemer bo slednji izveden zgolj v primeru, da bodo na razpolago ostala sredstva po izvedenem postopku prvega roka. 

  Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si. Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&titleref=&publisher%5B%5D=25&type= in spletni strani URSOO: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija