Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 106, Datum: 5. 8. 2022, Stran: 1895

  Namen in cilji javnega razpisa: Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

  Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 150 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

   

  21. 11. 2023 / OBVESTILO O ZNIŽANJU SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA

  Zaradi znižanja sredstev s strani Mehanizma za okrevanje in odpornost so preklicani naslednji roki za oddajo vlog v okviru javnega razpisa: 

  • 5. rok za oddajo vlog v okviru SKLOPA I: 15. 3. 2024
  • 3., 4. in 5. rok za oddajo vlog v okviru SKLOPA II: 1. 12. 2023, 15. 1. 2024 in 15. 4. 2024
  Vsi roki za oddajo vlog so posodobljeni v nadaljevanju besedila. 

   

   

  Predmet javnega razpisa: Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II:

  SKLOP I 

  - je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij.

  SKLOP I poteka v dveh FAZAH:

  • FAZA A (shema de minimis) zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju - Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne  podpore  s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
  • FAZA B (državna pomoč)- po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

  SKLOP II

  - je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80  podjetij.     

  Razdeljen je v dve skupini:

  1. Skupina zagonskih podjetij - skupina ZP

  V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

  2. Skupina mikro in malih podjetij - skupina MMP

  V to skupino spadajo mikro in mala podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

  SKLOP II poteka v dveh FAZAH:

  • FAZA A (shema de minimis) zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju - Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
  • FAZA B (državna pomoč) po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

  Pogoji za sodelovanje: Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo10 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 - ZSInv), s sedežem v Republiki Sloveniji, in sodijo med mikro, mala in srednja podjetja (vključno z zagonskimi podjetji), kar se ugotavlja v skladu z določili iz priloge I Uredbe GBER.

  Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP).

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev:

  Za Sklop I: 13.815.712,00 EUR, od tega:

  - 3.915.712,00 EUR za Fazo A (vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B),
  - 9.900.000,00 EUR za Fazo B.

  Za Sklop II: 2.210.488, 00 EUR, od tega:

  - 610.488,00 EUR za Fazo A (vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B).
  - 1.600.000,00 EUR za Fazo B.«

  Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

  Rok: Roki za oddajo vlog za Fazo A - Sklop I:

  • 1. rok: 15. 9. 2022
  • 2. rok: 16. 2. 2023
  • 3. rok: 6. 9. 2023
  • 4. rok: 14. 2. 2024

  Roki za oddajo vlog za Fazo A - Sklop II:

  • 1. rok: 15. 11. 2022
  • 2. rok: 16. 5. 2023
  • 3. rok: 1. 12. 2023

  Pomembno! V FAZO B se lahko prijavijo zgolj podjetja, ki so bila vključena v FAZO A in so jo uspešno zaključila.  

  Dodatne informacije: Dodatne informacije so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: TKT@spiritslovenia.si.

  Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo prenesla v naslednje obdobje razpisnega roka, nepravočasna vprašanja pri zadnjem roku pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na

  vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi/391.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

  Agencija bo organizirala informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo prav tako objavljene na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi/391.

  Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/razpisi/391.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpisi/391.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija