Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 14. 4. 2023, Stran: 803

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom.

  Podprti bodo projekti, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti (gospodarska dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu (Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22)) v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo kot rezultat projekta na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030. Projekte lahko izvajajo prijavitelji samostojno ali v partnerstvu z največ enim projektnim partnerjem.

  Načela socialne ekonomije so za potrebe tega javnega razpisa povzeta po Akcijskem načrtu za socialno gospodarstvo Evropske komisije, in sicer so opredeljena kot:

  • dajanje prednosti ljudem in socialnemu in/ali okoljskemu namenu pred dobičkom,
  • ponovno vlaganje dobička in presežkov v izvajanje dejavnosti v interesu članov/uporabnikov (»skupni interes«) ali širše družbe (»splošni interes«) ter
  • demokratično in/ali participativno upravljanje.

  Družbeni učinki so za potrebe tega javnega razpisa opredeljeni kot kratkoročne ali dolgoročne spremembe, ki so (oziroma bodo) posledica izvedenih aktivnosti prijavitelja ter ustvarjajo pozitivno družbeno spremembo na izbranem področju delovanja oziroma širše. Pri oceni družbenih učinkov aktivnosti projekta se upoštevajo tako pozitivni kot negativni dosežki.

  Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti predvidoma 10 pilotnih projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo gospodarske dejavnosti, skladno z načeli socialne ekonomije in zadružništva prispevali k ustvarjanju pozitivnih družbenih učinkov, širitvi ponudbe na trgu ter oblikovali poslovne modele, ki bodo zagotavljali trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma zagotovili trajno ponudbo v projektu razvitega blaga na trgu.

  Družbene učinke v sklopu projekta bodo do konca posameznega koledarskega leta izvajanja projekta lahko prijavitelji dokazovali s posredovanjem izpolnjenega modela za merjenje družbenih učinkov oziroma poročila, ki ga generira predmetni model ali z drugim mednarodno uveljavljenim ter javno dostopnim modelom za merjenje družbenih učinkov (npr. SRIO - Social Return on Investment), ki ga uporabljajo pri svojem delovanju.

  Z javnim razpisom bodo finančno podprti subjekti socialne ekonomije, kot jih opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu (v nadaljevanju: ZSocP), ki bodo s projektnimi aktivnostmi sledili poslovnemu modelu usmerjenemu v reševanje družbenih, okoljskih, gospodarskih in drugih problemov oziroma razvoju družbenih inovacij ter bodo posledično prispevali k razvoju zadružništva in socialne ekonomije v Sloveniji. Za doseganje cilja razpisa mora prijavitelj, ki ni registrirano socialno podjetje ali/in zadruga skupaj s projektnim partnerjem in tretjim deležnikom oblikovati nov poslovni subjekt, tj. zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja. Če prijavitelj kandidira na javnem razpisu samostojno, mora z dvema neodvisnima deležnikoma oblikovati nov poslovni subjekt, tj. zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja.

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov zadružništva in socialne ekonomije, ki bodo usmerjeni v razvoj novih storitev in blaga na trgu oziroma njihovo bistveno nadgradnjo, in sicer bo sofinanciran največ en projekt na posameznem področju, ki ga določa Strategija razvoja Slovenije 2030. Prijavitelj lahko tako odda največ eno vlogo na javni razpis oziroma vsebinski sklop. Področja izvajanja projektov so opredeljena v nadaljevanju:

  1. Zdravo in aktivno življenje.
  2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo.
  3. Dostojno življenje za vse.
  4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete.
  5. Gospodarska stabilnost.
  6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.
  7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta.
  8. Nizko-ogljično krožno gospodarstvo.
  9. Trajnostno upravljanje naravnih virov.
  10. Zaupanja vreden pravni sistem.
  11. Varna in globalno odgovorna Slovenija.
  12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa 1.500.000 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

  Rok: Rok za oddajo vlog na predmetni javni je do vključno 17. 5. 2023.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024«.

  Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave.

  Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

  Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do vključno 15. 5. 2023, zadnji odgovori s strani ministrstva pa bodo objavljeni najpozneje do 16. 5. 2023. Če bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.

  Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija